Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu hợp đồng chuyển nhượng cổ phiếu

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 284 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
..............................

HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHIẾU

-

Căn cứ Bộ luật Dân sự do nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam có hiệu lực từ ngày
01/01/2006

-

Căn cứ vào nhu cầu thực tế và sự thoả thuận của các bên.

Hôm nay, ngày ….. tháng …… năm ………., tại địa chỉ ……………………………., chúng tôi
gồm có:
BÊN A: (Bên bán)
Họ và tên

:

Số chứng minh nhân dân

:

Địa chỉ thường trú

:

BÊN B: (Bên mua)
Họ và tên

:

Số chứng minh nhân dân

:

Địa chỉ

:

Hai bên thống nhất thoả thuận nội dung hợp đồng như sau:
Điều 1: Nội dung hợp đồng

Bên A đồng ý bán cho bên B..... mệnh giá........./cổ phần, là loại cổ phần được phát
hành ................và được hưởng đầy đủ các quyền lợi của một cổ đông trên số......cổ phần nêu trên.
Điều 2: Giá trị hợp đồng
Giá thực hiện giao dịch:
Tổng giá trị hợp đồng:
Điều 3: Thanh toán
Bên B sẽ thanh toán cho số tiền tương đương 10% giá trị hợp đồng để đặt cọc ngay sau khi ký
hợp đồng này.
Bên B sẽ thanh toán cho Bên A số tiền còn lại tương đương với 90% giá trị hợp đồng ngay sau
khi Bên A thực hiện đầy đủ các thủ tục chuyển nhượng cho Bên B.
Bên B sẽ thanh toán ……………………. cho Bên A sau khi Bên A hoàn tất mọi thủ tục chuyển
nhượng cho Bên B.
Điều 5: Phí chuyển nhượng
Trong trường hợp phát sinh phí chuyển nhượng thì Bên A sẽ là người chi trả các khoản phí
chuyển nhượng.
Điều 6: Trách nhiệm vật chất trong việc thực hiện hợp đồng
1. Hai bên cam kết thực hiện nghiêm túc các điều khoản đã thoả thuận trong hợp đồng chuyển
nhượng cổ phiếu này. Không bên nào được đơn phương thay đổi hoặc hủy bỏ hợp đồng này.
2. Trong vòng 03 ngày kể từ ngày ký hợp đồng này, nếu Bên nào tự ý hủy bỏ hợp đồng đã ký sẽ
bị phạt với số tiền tương đương 10%. (Trong trường hợp Bên A vi phạm sẽ phải chịu khoản phạt
nêu trên cộng (+) thêm số tiền tại Điều 2 đã nhận từ Bên B theo Hợp đồng này).
3. Trong thời gian 15 ngày kể từ ngày ký hợp đồng này, nếu Bên nào tự ý hủy hợp đồng đã ký sẽ
phải chịu 1 khoản phạt là chênh lệch giữa giá trị của cổ phần trên thị trường (Quy định tại giá rao
bán cao nhất theo kể từ ngày thứ 16 tính từ ngày ký hợp đồng này trên trang web sanotc.com) trừ
(-) giá thực hiện giao dịch của Hợp đồng này nhưng khoản tiền chênh lệch không ít hơn
………………. (Trong trường hợp Bên A vi phạm sẽ phải chịu khoản phạt nêu trên cộng (+)
thêm số tiền tại Điều 2 đã nhận từ Bên B theo Hợp đồng chuyển nhượng cổ phiếu này).

Điều 7: Hiệu lực của Hợp đồng
ợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến kh...
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
..............................
HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHIẾU
- Căn cứ Bộ luật Dân sự do nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam có hiệu lực từ ngày
01/01/2006
- Căn cứ vào nhu cầu thực tế và sự thoả thuận của các bên.
Hôm nay, ngày ….. tháng …… năm ………., tại địa chỉ ……………………………., chúng tôi
gồm có:
BÊN A: (Bên bán)
Họ và tên :
Số chứng minh nhân dân :
Địa chỉ thường trú :
BÊN B: (Bên mua)
Họ và tên :
Số chứng minh nhân dân :
Địa chỉ :
Hai bên thống nhất thoả thuận nội dung hợp đồng như sau:
Điều 1: Nội dung hợp đồng
Mẫu hợp đồng chuyển nhượng cổ phiếu - Trang 2
Mẫu hợp đồng chuyển nhượng cổ phiếu - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Mẫu hợp đồng chuyển nhượng cổ phiếu 9 10 927