Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu Hợp đồng chuyển nhượng vốn

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 216 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CÔNG TY ……….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số : 08/ 2007 HĐ - cty

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------***------

HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG VỐN
Hôm nay, ngày 10 tháng 05 năm 2007 tại trụ sở Công ty Cổ Phần ……….. ở Số …………….., Hà
Nội .
Hội đồng cổ đông Công ty gồm:
1. ………. - Tổng Giám đốc
2. ……….. - Cổ đông chuyển nhượng
3. ………..- Cổ đông xin góp vốn
Nội dung: Cùng nhau thoả thuận và nhất trí:
Bên chuyển nhượng:
1.1 Ông ………., số chuyển nhượng: ……… đồng chiếm …….. cổ phần.
1.2 Ông ……….., số chuyển nhượng: …….. đồng chiếm …… cổ phần.
1.3 Bà ………, số chuyển nhượng: …… đồng chiếm …….. cổ phần.
Bên nhận chuyển nhượng:
- Ông …………… nhận chuyển nhượng từ phần vốn rút của:
+ Ông ………… là ………… đồng chiếm ….. cổ phần;
+ Bà ……….. là …….. đồng chiếm ………. cổ phần.
- Ông ………… nhận chuyển nhượng từ phần vốn rút của Ông …….. là 1.500.000.000 đồng
chiếm …… cổ phần.
- Bà ……….. cam kết không có bất cứ khiếu kiện gì về phần vốn rút bớt của mình.

- Ông ……….. cam kết không có bất cứ khiếu kiện, khiếu nại gì về việc rút vốn và chấm dứt tư
cách cổ đông công ty
- Thời điểm thanh toán giữa bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng là ………..
Kể từ thời điểm các bên thực hiện việc chuyển nhượng phần vốn góp theo thoả thuận thì Ông
………….. chấm dứt tư cách cổ đông góp vốn Công ty Cổ Phần ………………...
Kết luận:
Hợp đồng chuyển nhượng vốn được tất cả các cổ đông thông qua và nhất trí tán thành. Hợp
đồng có hiệu lực từ ngày ký.

Bên Chuyển Nhượng:

Xác nhận của Công ty:

Bên Nhận Chuyển Nhượng:

...
CÔNG TY ……….
Số : 08/ 2007 HĐ - cty
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------***------
HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG VỐN
Hôm nay, ngày 10 tháng 05 năm 2007 tại trụ sở Công ty Cổ Phần ……….. ở Số …………….., Hà
Nội .
Hội đồng cổ đông Công ty gồm:
1. ………. - Tổng Giám đốc
2. ……….. - Cổ đông chuyển nhượng
3. ………..- Cổ đông xin góp vốn
Nội dung: Cùng nhau thoả thuận và nhất trí:
Bên chuyển nhượng:
1.1 Ông ………., số chuyển nhượng: ……… đồng chiếm …….. cổ phần.
1.2 Ông ……….., số chuyển nhượng: …….. đồng chiếm …… cổ phần.
1.3 Bà ………, số chuyển nhượng: …… đồng chiếm …….. cổ phần.
Bên nhận chuyển nhượng:
- Ông …………… nhận chuyển nhượng từ phần vốn rút của:
+ Ông ………… là ………… đồng chiếm ….. cổ phần;
+ Bà ……….. là …….. đồng chiếm ………. cổ phần.
- Ông ………… nhận chuyển nhượng từ phần vốn rút của Ông …….. 1.500.000.000 đồng
chiếm …… cổ phần.
- Bà ……….. cam kết không có bất cứ khiếu kiện gì về phần vốn rút bớt của mình.
Mẫu Hợp đồng chuyển nhượng vốn - Trang 2
Mẫu Hợp đồng chuyển nhượng vốn - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Mẫu Hợp đồng chuyển nhượng vốn 9 10 991