Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu hợp đồng cung cấp dịch vụ quản lý chứng khoán

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 433 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG CUNG CẤP DỊCH VỤ
Số: .............
- Căn cứ Luật Chứng khoán của nước CHXHVN Việt Nam năm 2006;
- Căn cứ Bộ luật dân sự nước CHXHCN Việt Nam năm 2005;
- Căn cứ Quyết định số 171/2008/QĐ-TTg ngày 18 tháng 12 năm 2008 của Thủ tướng
Chính phủ về việc thành lập Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;
- Quyết định số 1393/QĐ-BTC ngày 04 tháng 06 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Tài
chính về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán
Việt Nam;
- Căn cứ Quyết định số 87/2007/QĐ-BTC ngày 22 tháng 10 năm 2007 của Bộ trưởng
Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 43/2010/TT-BTC ngày 25/3/2010 của Bộ Tài chính về việc sửa
đổi, bổ sung Quy chế đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán chứng khoán ban hành kèm theo
Quyết định số 87/2007/QĐ-BTC ngày 22 tháng 10 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính;
Bên cung cấp dịch vụ (Bên A): Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD)
Địa chỉ

: 15 Đoàn Trần Nghiệp, Quận Hai Bà Trưng, HN

Điện thoại

:

Fax:

Số tài khoản :
Mở tại Ngân hàng

:

Mã số thuế

:

Người đại diện

: Bà Phương Hoàng Lan Hương

Chức vụ

: Tổng Giám đốc

Bên sử dụng dịch vụ (Bên B) :
Địa chỉ
Điện thoại

:

Fax:
:

Số tài khoản :
Mở tại Ngân hàng

:

Mã số thuế

:

Người đại diện
pháp luật ủy quyền
Chức vụ

: (là người đại diện pháp luật hoặc người được người đại diện
:

Chủ tịch HĐQT/Tổng Giám đốc

Hai bên đồng ý ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ với những điều khoản như sau:
Điều 1. Nội dung dịch vụ cung cấp
Bên A nhận cung cấp cho Bên B các dịch vụ như sau:
1. Quản lý thông tin chứng khoán đăng ký, bao gồm:
- Quản lý thông tin về người sở hữu chứng khoán đăng ký
- Quản lý thông tin về số lượng chứng khoán, loại chứng khoán đăng ký
- Quản lý việc xác nhận và thực hiện chuyển quyền sở hữu chứng khoán
2. Xác nhận thông tin sở hữu chứng khoán của nhà đầu tư để thực hiện lưu ký căn cứ theo
danh sách người sở hữu chứng khoán Bên B đã đăng ký với bên A khi thực hiện đăng ký
chứng khoán
3. Thực hiện các quyền của người sở hữu chứng khoán đăng ký được nêu tại Quy chế thực
hiện quyền do Bên A ban hành, bao gồm các nội dung sau:
- Thông báo trên trang thông tin điện tử của Bên A và các thành viên của Bên A thông
tin về ngày đăng ký cuối cùng và các nội dung thực hiện quyền liên quan theo đúng nội dung
Bên B gửi.
- Tập hợp danh sách người sở hữu chứng khoán được hưởng quyền theo ngày đăng ký
cuối cùng...
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
HỢP ĐỒNG CUNG CẤP DỊCH VỤ
Số: .............
- Căn cứ Luật Chứng khoán của nước CHXHVN Việt Nam năm 2006;
- Căn cứ Bộ luật dân sự nước CHXHCN Việt Nam năm 2005;
- Căn cứ Quyết định số 171/2008/QĐ-TTg ngày 18 tháng 12 năm 2008 của Thủ tướng
Chính phủ về việc thành lập Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;
- Quyết định số 1393/QĐ-BTC ngày 04 tháng 06 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Tài
chính về việc ban hành Điều lệ tổ chức hoạt động của Trung tâm Lưu Chứng khoán
Việt Nam;
-n cứ Quyết định số 87/2007/QĐ-BTC ngày 22 tháng 10 năm 2007 của Bộ trưởng
Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán chứng khoán;
-n cứ Thông số 43/2010/TT-BTC ngày 25/3/2010 của Bộ Tài chính về việc sửa
đổi, bổ sung Quy chế đăng ký,u ký, trừ thanh toán chứng khoán ban hành kèm theo
Quyết định số 87/2007/QĐ-BTC ngày 22 tháng 10 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính;
Bên cung cấp dịch vụ (Bên A): Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD)
Địa chỉ : 15 Đoàn Trần Nghiệp, Quận Hai Bà Trưng, HN
Điện thoại : Fax:
Số tài khoản :
Mở tại Ngân hàng :
Mã số thuế :
Người đại diện : Bà Phương Hoàng Lan Hương
Chức vụ : Tổng Giám đốc
Bên sử dụng dịch vụ (Bên B) :
Địa chỉ : Fax:
Điện thoại :
Số tài khoản :
Mở tại Ngân hàng :
Mã số thuế :
Mẫu hợp đồng cung cấp dịch vụ quản lý chứng khoán - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Mẫu hợp đồng cung cấp dịch vụ quản lý chứng khoán - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Mẫu hợp đồng cung cấp dịch vụ quản lý chứng khoán 9 10 844