Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu hợp đồng cung ứng lao động

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 258 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
__________________
HỢP ĐỒNG CUNG ỨNG LAO ĐỘNG
- Căn cứ Bộ Luật Lao động nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày ....
tháng....năm ....
- Căn cứ Nghị định số ../../NĐ-CP ngày ....-....-.....của Chính phủ về tuyển chọn,
sử dụng và quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài
tại Việt Nam.
- Căn cứ Thông tư số: .../.../TT-BLĐTBXH ngày .....tháng ..... năm ..... của Bộ
Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số Điều của Nghị định
số ../.../NĐ-CP ngày .....-.....-....của Chính phủ về tuyển chọn, sử dụng và quản lý người
lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam.
- Căn cứ nhu cầu sử dụng lao động Việt Nam của....................
Chúng tôi, một bên là (tổ chức, cá nhân nước ngoài)..................
- Do ông (bà):..........................................................................
- Chức vụ:................................................................................
- Đại diện cho:..........................................................................
- Địa chỉ:....................................................................................
- Điện thoại:..............................................................................
- Tài khoản:..............................................................................
Và một bên là (cơ quan cung ứng lao động) ..............................
- Do ông (bà):..........................................................................
- Chức vụ:.................................................................................
- Đại diện cho tổ chức cung ứng lao động:..................................
- Địa chỉ:.....................................................................................
- Điện thoại:...............................................................................
- Tài khoản:................................................................................
Sau khi trao đổi thống nhất, hai bên giao kết hợp đồng cung ứng lao động theo các
điều khoản dưới đây:
Điều 1: Căn cứ nhu cầu sử dụng lao động của............................ , tổ chức cung ứng

lao động có trách nhiệm cung ứng cho tổ chức, cá nhân có nhu cầu theo số lượng và yêu
cầu sau:
1.................................................................................................
..................................................................................................
..........
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
__________________
HỢP ĐỒNG CUNG ỨNG LAO ĐỘNG
- Căn cứ Bộ Luật Lao động nước Cộng hòa hội chủ nghĩa Việt Nam ngày ....
tháng....năm ....
- Căn cứ Nghị định số ../../NĐ-CP ngày ....-....-.....của Chính phủ về tuyển chọn,
sử dụng quản người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, nhân nước ngoài
tại Việt Nam.
- Căn cứ Thông số: .../.../TT-BLĐTBXH ngày .....tháng ..... năm ..... của Bộ
Lao động Thương binh hội hướng dẫn thực hiện một số Điều của Nghị định
số ../.../NĐ-CP ngày .....-.....-....của Chính phủ về tuyển chọn, sử dụng quản người
lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam.
- Căn cứ nhu cầu sử dụng lao động Việt Nam của....................
Chúng tôi, một bên là (tổ chức, cá nhân nước ngoài)..................
- Do ông (bà):..........................................................................
- Chức vụ:................................................................................
- Đại diện cho:..........................................................................
- Địa chỉ:....................................................................................
- Điện thoại:..............................................................................
- Tài khoản:..............................................................................
Và một bên là (cơ quan cung ứng lao động) ..............................
- Do ông (bà):..........................................................................
- Chức vụ:.................................................................................
- Đại diện cho tổ chức cung ứng lao động:..................................
- Địa chỉ:.....................................................................................
- Điện thoại:...............................................................................
- Tài khoản:................................................................................
Sau khi trao đổi thống nhất, hai bên giao kết hợp đồng cung ứng lao động theo các
điều khoản dưới đây:
Điều 1: Căn cứ nhu cầu sử dụng lao động của............................ , tổ chức cung ứng
Mẫu hợp đồng cung ứng lao động - Trang 2
Mẫu hợp đồng cung ứng lao động - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Mẫu hợp đồng cung ứng lao động 9 10 915