Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu hợp đồng đại diện

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 263 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
________________
HỢP ĐỒNG ĐẠI DIỆN
Số:………/HĐĐD
- Căn cứ Luật thương mại nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
- Căn cứ Nghị định……./CP ngày…….tháng……..năm……. của Chính phủ hướng dẫn thi
hành Luật thương mại.
- Căn cứ……………..(văn bản hướng dẫn các cấp các ngành).
- Căn cứ quyết định số………./TLDN ngày……tháng……. năm……
- Căn cứ..........................................................
Hôm nay ngày……… tháng………...năm……….tại………………………..chúng tôi gồm có
BÊN UỶ NHIỆM: CÔNG TY...........................
- Địa chỉ trụ sở chính:..................................................................
- Điện thoại:........................Telex:............................Fax:..................................
- Tài khoản số:...................................Mở tại ngân hàng:.......................................
- Đại diện là:.............................................Chức vụ: ...............................................
Trong hợp đồng này gọi tắt là bên A.
BÊN ĐẠI DIỆN: CHI NHÁNH CÔNG TY.....................................................
- Địa chỉ trụ sở chính:.............................................................................................
- Điện thoại:...........................Telex:.........................Fax:.....................................
- Đại diện là:.............................................Chức vụ: ...............................................
Trong hợp đồng này gọi tắt là bên B .
Sau khi bàn bạc, thảo luận hai bên đi đến thống nhất ký hợp đồng môi giới với những nội
dung và điều khoản sau:
Điều 1: Công việc ủy nhiệm cho bên đại diện
Bên A ủy nhiệm cho bên B làm đại diện với danh nghĩa Công ty thương mại & dịch vụ
Hùng Minh – TNHH để bán các sản phẩm vật liệu xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn thuộc tỉnh
..............................................................................(có danh mục hàng hoá đính kèm)
Tên gọi:Chi nhánh công ty thương mại & dịch vụ Hùng Minh- TNHH
Địa chỉ:…………………………………..
Người được đại diện:
Ông (bà):…………………………………………..chức vụ:Trưởng chi nhánh
Cùng các ông bà có tên sau đây
Ông (bà):………………………………………....Chức vụ:…………………………………
Ông (bà):…………………………………………Chức vụ:…………………………………...
Điều 2:Phạm vi đại diện
Bên B soạn thảo các hợp đồng mua bán vật liệu xây dựng trình để bên A xem xét, ký kết.
Bên A ủy quyền cho bên B lập và ký kết hợp đồng mua bán với khách hàng sau khi đã được
bên A đồng ý với từng điều khoản cụ thể.
Bên B chỉ được thực hiện hợp đồng sau ...
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
________________
HỢP ĐỒNG ĐẠI DIỆN
Số:………/HĐĐD
- Căn cứ Luật thương mại nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
- Căn cứ Nghị định……./CP ngày…….tháng……..năm……. của Chính phủ hướng dẫn thi
hành Luật thương mại.
- Căn cứ……………..(văn bản hướng dẫn các cấp các ngành).
- Căn cứ quyết định số………./TLDN ngày……tháng…….năm……
- Căn cứ..........................................................
Hôm nay ngày………tháng………...năm……….tại………………………..chúng tôi gồm có
BÊN UỶ NHIỆM: CÔNG TY...........................
- Địa chỉ trụ sở chính:..................................................................
- Điện thoại:........................Telex:............................Fax:..................................
- Tài khoản số:...................................Mở tại ngân hàng:.......................................
- Đại diện là:.............................................Chức vụ: ...............................................
Trong hợp đồng này gọi tắt là bên A.
BÊN ĐẠI DIỆN: CHI NHÁNH CÔNG TY.....................................................
- Địa chỉ trụ sở chính:.............................................................................................
- Điện thoại:...........................Telex:.........................Fax:.....................................
- Đại diện là:.............................................Chức vụ: ...............................................
Trong hợp đồng này gọi tắt là bên B .
Sau khi bàn bạc, thảo luận hai bên đi đến thống nhất ký hợp đồng môi giới với những nội
dung và điều khoản sau:
Điều 1: Công việc ủy nhiệm cho bên đại diện
Bên A ủy nhiệm cho bên B làm đại diện với danh nghĩa Công ty thương mại & dịch vụ
Hùng Minh TNHH để bán các sản phẩm vật liệu xây dựng sở h tầng trên địa bàn thuộc tỉnh
..............................................................................(có danh mục hàng hoá đính kèm)
Tên gọi:Chi nhánh công ty thương mại & dịch vụ Hùng Minh- TNHH
Địa chỉ:…………………………………..
Người được đại diện:
Ông (bà):…………………………………………..chức vụ:Trưởng chi nhánh
Cùng các ông bà có tên sau đây
Ông (bà):………………………………………....Chức vụ:…………………………………
Ông (bà):…………………………………………Chức vụ:…………………………………...
Điều 2:Phạm vi đại diện
Bên B soạn thảo các hợp đồng mua bán vật liệu xây dựng trình để bên A xem xét, ký kết.
Bên A ủy quyền cho bên B lập kết hợp đồng mua bán với khách hàng sau khi đã được
bên A đồng ý với từng điều khoản cụ thể.
Bên B chỉ được thực hiện hợp đồng sau khi khách ng trình hợp đồng đãký với bên A.
Trong trường hợp khác phải sự thỏa thuận bằng văn bản của bên A thì bên B mới được tiến hành
thực hiện hợp đồng.
Bên B không được tự ý đại diện cho bên A ngoài phạm vi các hoạt động đã được quy định
trong hợp đồng này.
Tham khảo các loại biểu mẫu và mẫu đơn khác tại trang web http://www.kinhdoanh.com/.
Mẫu hợp đồng đại diện - Trang 2
Mẫu hợp đồng đại diện - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Mẫu hợp đồng đại diện 9 10 635