Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu Hợp đồng đại lý

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 386 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CÔNG TY ...
……..
Số:...../200…/ …/HĐĐL

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hà Nội ngày ... tháng 11 năm 200….

HỢP ĐỒNG ĐẠI LÝ
- Căn cứ Luật Thương Mại của Quốc Hội Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam số
36/2005/QH 11 ngày 14/06/2006
- Căn cứ vào khả năng và nhu cầu của hai bên.
- Dựa trên tinh thần trung thực và thiện chí hợp tác của các bên.
Hôm nay, ngày ...... tháng ....... năm ....... Tại ............................. Chúng tôi gồm có:
Bên A:.................................................................................................................................................
Địa chỉ trụ sở chính:.............................................................................................................................
Điện thoại/ Fax:...................................................................................................................................
Số tài khoản:........................................................................................................................................
Mở tại Ngân hàng:...............................................................................................................................
Đại diện là Ông (Bà)............................................................................................................................
Chức vụ:..............................................................................................................................................
Bên B:..................................................................................................................................................
Địa chỉ trụ sở chính:.............................................................................................................................
Điện thoại/ Fax:...................................................................................................................................
Số tài khoản:........................................................................................................................................
Mở tại Ngân hàng:...............................................................................................................................
Đại diện là Ông (Bà)............................................................................................................................
Chức vụ:...........................................................................................
CÔNG TY ...
……..
CỘNG HOÀ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập Tự do Hạnh phúc
Số:...../200…/ …/HĐĐL
Nội ngày ... tháng 11 năm 200….
HỢP ĐỒNG ĐẠI
- Căn cứ Luật Thương Mại của Quốc Hội Nước Cộng Hoà Hội Chủ Nghĩa Việt Nam số
36/2005/QH 11 ngày 14/06/2006
- Căn cứ vào khả năng nhu cầu của hai bên.
- Dựa trên tinh thần trung thực thiện chí hợp tác của các bên.
Hôm nay, ngày ...... tháng ....... năm ....... Tại ............................. Chúng tôi gồm có:
Bên A:.................................................................................................................................................
Địa chỉ trụ sở chính:.............................................................................................................................
Điện thoại/ Fax:...................................................................................................................................
Số tài khoản:........................................................................................................................................
Mở tại Ngân hàng:...............................................................................................................................
Đại diện Ông (Bà)............................................................................................................................
Chức vụ:..............................................................................................................................................
Bên B:..................................................................................................................................................
Địa chỉ trụ sở chính:.............................................................................................................................
Điện thoại/ Fax:...................................................................................................................................
Số tài khoản:........................................................................................................................................
Mở tại Ngân hàng:...............................................................................................................................
Đại diện Ông (Bà)............................................................................................................................
Chức vụ:..............................................................................................................................................
Hai bên thống nhất kết hợp đồng đại với các điều khoản sau:
Điều 1: Hình thức đại lý:
- Đại độc quyền: Trên lãnh thổ Việt Nam Bên A chỉ giao cho Bên B sản phẩm thiết bị
thuỷ điện (bao gồm tuốc bin, máy phát điện thiết bị h trợ). Hàng hoá thông qua đại
hàng h do Bên giao đại lý trực tiếp xuất khẩu (nếu thông qua Công ty U thác Xuất
nhập khẩu thì phí đại sẽ giảm 1/2)
(ở đâyAnh thể lựa chọn các hình thức sau:
1. Đại bao tiêu: Bên đại thực hiện việc mua, bán chọn vẹn một khối lượng hàng hoá cho
bên giao đại lý;
2. Đại lý độc quyền: tại một khu vực địa nhất định bên giao đại chỉ giao cho một đại
mua, bán một hoặc một số mặt hàng nhất định;
Mẫu Hợp đồng đại lý - Trang 2
Mẫu Hợp đồng đại lý - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Mẫu Hợp đồng đại lý 9 10 48