Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu hợp đồng đặt cọc

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 521 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mẫu số 06-CC/MBCN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

HỢP ĐỒNG ĐẶT CỌC
Tại Phòng Công chứng số .…. thành phố Hồ Chí Minh (Trường hợp việc
công chứng được thực hiện ngoài trụ sở, thì ghi địa điểm thực hiện công chứng và Phòng
Công chứng), chúng tôi gồm có:

Bên đặt cọc (sau đây gọi là Bên A):
Ông (Bà):...................................................................................................................
Sinh ngày:..................................................................................................................
Chứng minh nhân dân số:....................... cấp ngày...................................................
tại...............................................................................................................................
Hộ khẩu thường trú (trường hợp không có hộ khẩu thường trú thì ghi đăng ký tạm trú):.....
...................................................................................................................................
Hoặc có thể chọn một trong các chủ thể sau:
1. Chủ thể là vợ chồng:

Ông : .........................................................................................................................
Sinh ngày:..................................................................................................................
Chứng minh nhân dân số:....................... cấp ngày...................................................
tại...............................................................................................................................
Hộ khẩu thường trú: .................................................................................................
...................................................................................................................................
Cùng vợ là bà: ..........................................................................................................
Sinh ngày:..................................................................................................................
Chứng minh nhân dân số:....................... cấp ngày...................................................
tại...............................................................................................................................
Hộ khẩu thường trú:..................................................................................................
.........................................
Mẫu số 06-CC/MBCN
1
CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
HỢP ĐỒNG ĐẶT CỌC
Tại Phòng Công chứng số .…. thành phố Hồ Chí Minh (Trường hợp việc
công chứng được thực hiện ngoài trụ sở, thì ghi địa điểm thực hiện công chứng và Phòng
Công chứng), chúng tôi gồm có:
Bên đặt cọc (sau đây gọi Bên A):
Ông (Bà):...................................................................................................................
Sinh ngày:..................................................................................................................
Chứng minh nhân dân số:....................... cấp ngày...................................................
tại...............................................................................................................................
Hộ khẩu thường trú (trường hợp không hộ khẩu thường trú thì ghi đăng tạm trú):.....
...................................................................................................................................
Hoặc thể chọn một trong các chủ thể sau:
1. Chủ thể vợ chồng:
Ông : .........................................................................................................................
Sinh ngày:..................................................................................................................
Chứng minh nhân dân số:....................... cấp ngày...................................................
tại...............................................................................................................................
Hộ khẩu thường trú: .................................................................................................
...................................................................................................................................
Cùng vợ bà: ..........................................................................................................
Sinh ngày:..................................................................................................................
Chứng minh nhân dân số:....................... cấp ngày...................................................
tại...............................................................................................................................
Hộ khẩu thường trú:..................................................................................................
...................................................................................................................................
(Trường hợp vợ chồng hộ khẩu thường trú khác nhau, thì ghi hộ khẩu thường trú của từng
người).
2. Chủ thể hộ gia đình:
Họ tên chủ hộ: .....................................................................................................
Sinh ngày:..................................................................................................................
Chứng minh nhân dân số:....................... cấp ngày...................................................
tại...............................................................................................................................
Hộ khẩu thường trú:..................................................................................................
...................................................................................................................................
Các thành viên của hộ gia đình:
- Họ tên:................................................................................................................
Sinh ngày:..................................................................................................................
Mẫu hợp đồng đặt cọc - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Mẫu hợp đồng đặt cọc - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Mẫu hợp đồng đặt cọc 9 10 160