Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu hợp đồng dịch thuật

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 472 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------o0o-------

HỢP ĐỒNG DỊCH THUẬT

- Căn cứ vào Bộ luật dân sự nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 27 tháng 6 năm 2005;
- Căn cứ vào Luật thương mại ban hành ngày 27 tháng 6 năm 2005 và các văn bản có liên quan;
- Căn cứ theo Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ban hành ngày 18/5/2007;
- Căn cứ theo nhu cầu, năng lực và thoả thuận cụ thể giữa hai bên.

Hợp đồng này được lập và ký kết giữa hai bên gồm:

BÊN ..........................................................................................................................................................
CÔNG TY ...................................................................................................................................................
Địa chỉ trụ sở chính: .....................................................................................................................................
Đại diện bởi ông : ........................................................................................................................................
Chức danh

: Giám đốc/Tổng giám đốc

Số điện thoại

: ........................................... Fax: ...................................................................................

MST

: ........................................................................................................................................

(Sau đây gọi tắt là Bên A)

BÊN ..........................................................................................................................................................
CÔNG TY ...................................................................................................................................................

 - Tư vấn pháp luật qua tổng đài điện thoại

Địa chỉ trụ sở chính: .....................................................................................................................................
Đại diện bởi ông : ........................................................................................................................................
Chức danh

: Giám đốc/Tổng giám đốc

Số điện thoại

: .......................................... Fax: ....................................................................................

MST

: .........................................................................................................................................
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------o0o-------
HỢP ĐỒNG DỊCH THUẬT

 !"#$%&'("%))*+
,-".#$%&'("%))*'#/012+
3!4546&78%))&8!9:#$;<8*8%))&+
3=>/?@A#1B
Hợp đồng này được lập và ký kết giữa hai bên gồm:
C!BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
D!EFGBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
94HI?JKLBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
9. #JMLBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
LE'"568FN'"56
O65 .LBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBPLBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
QOFLBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
(Sau đây gọi tắt là Bên A)
C!BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
D!EFGBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
hp://www.luatminhgia.vn - Tư vấn pháp luật qua tổng đài điện thoại
Mẫu hợp đồng dịch thuật - Trang 2
Mẫu hợp đồng dịch thuật - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Mẫu hợp đồng dịch thuật 9 10 90