Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu hợp đồng dịch vụ hỗ trợ pháp lý

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 395 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐOÀN LUẬT SƯ THÀNH PHỐ HÀ NỘI
VĂN PHÒNG LUẬT SƯ GIA PHẠM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------o0o------

HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ PHÁP LÝ
Số ……/2005/HĐDV- GP

- Căn cứ Bộ luật Dân sự nước CHXHCN Việt Nam ngày 28/10/1995;
- Căn cứ Pháp lệnh Luật sư ngày 25/7/2001;
- Căn cứ vào khả năng và nhu cầu thực tế của các bên;
Hôm nay, ngày......... tháng..........năm 2005. Chúng tôi gồm:
Bên A: (Bên nhận dịch vụ)
VĂN PHÒNG LUẬT SƯ GIA PHẠM

Đại diện: Luật sư Phạm Thành Long
Chức vụ: Trưởng văn phòng Luật sư Gia Phạm
Địa chỉ: số 133 Thái Hà, Đống Đa, Hà nội.
Điện thoại: 04. 5374748

Fax: 04. 5374746

Bên B: (Bên Thuê dịch vụ).
Đại diện:
Chức vụ:
Địa chỉ:
Điện thoại:

Fax:
Các bên thống nhất thoả thuận như sau:

Điều 1: Nội dung công việc
Bên B đồng ý nhờ bên A và bên A đồng ý cử luật sư làm đại diện ủy quyền để
bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho bên B trong vụ tranh chấp …………giữa Bên
B với ……………….
Điều 2: Trách nhiệm của bên A
- Nghiên cứu hồ sơ vụ án; soạn thảo văn bản tài liệu; nghiên cứu các văn bản
pháp luật liên quan;
1

- Thương lượng, hoà giải với nguyên đơn, tham gia tố tụng tại TAND/trọng
tài…………… để bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho bên B trong vụ kiện.
- Đảm bảo các bí mật về thông tin, tài liệu do bên B cung cấp.
- Công việc của bên A được coi là hoàn thành khi kết thúc vụ kiện tại TAND/
trọng tài ……………, đảm bảo được quyền và lợi ích hợp pháp của bên B.
- Công việc của bên A cũng được coi là hoàn thành khi ……………hoà giải
thành với nhau.
Điều 3: Trách nhiệm của bên B
- Cung cấp cho bên A các giấy tờ, tài liệu, thông tin cần thiết có liên quan đến
việc giải quyết vụ việc.
- Có mặt theo giấy triệu tập của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền khi cần thiết.
- Thanh toán thù lao theo Điều 4.
Điều 4: Thù lao
- Bên B trả cho Bên A thù lao là: ………………………..
- Bên B trả trước cho Bên là số tiền là: ………………………..
- Ngay sau khi kết thúc xét xử tại TAND/ trọng tài…………………. Bên B
thanh toán nốt cho Bên A số tiền còn lại liên quan đến Hợp đồng này.
Điều 5: Hiệu lực của Hợp đồng
Hợp đồng này có hiệu lực pháp lý trong thời hạn theo luật định tính từ
ngày ký. Nếu sau thời hạn trên, do tính chất vụ việc còn tiếp tục kéo dài, căn
cứ theo tình hình thực tế, hai bên sẽ thoả thuận ký tiếp bản phụ lục về thời hạn
tiếp theo của hợp đồng. Bản phụ lục đó là một phần nội dung không tách rời
của bản hợp đồng này;
Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu có phát sinh các vấn đề liên
quan mà các vấn đề đó không được quy định tại các điều khoản của hợp đồng
này thì các bên có ...
ĐOÀN LUẬT SƯ THÀNH PHỐ HÀ NỘI
VĂN PHÒNG LUẬT SƯ GIA PHẠM
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------o0o------
HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ PHÁP LÝ
Số ……/2005/HĐDV- GP
- n cứ Bộ luật Dân sớc CHXHCN Việt Nam ny 28/10/1995;
- n cứ Pháp lệnh Luật ny 25/7/2001;
- Căn cứ vào khả năng và nhu cầu thực tế của các bên;
Hôm nay, ngày......... tháng..........năm 2005. Chúng tôi gồm:
Bên A: (Bên nhận dịch vụ)
VĂN PHÒNG LUẬT SƯ GIA PHẠM
Đại diện: Luật sư Phạm Thành Long
Chức vụ: Trưởng văn phòng Luật sư Gia Phạm
Địa chỉ: số 133 Thái Hà, Đống Đa, Hà nội.
Điện thoại: 04. 5374748 Fax: 04. 5374746
Bên B: (Bên Thuê dịch vụ).
Đại diện:
Chức vụ:
Địa chỉ:
Điện thoại: Fax:
Các bên thống nhất thoả thuận như sau:
Điều 1: Nội dung công việc
Bên B đồng ý nhờ bên A và bên A đồng ý cử luật sư làm đại diện ủy quyền để
bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho bên B trong vụ tranh chấp …………giữa Bên
B với ……………….
Điều 2: Trách nhiệm của bên A
- Nghiên cứu hồ vụ án; soạn thảo văn bản tài liệu; nghiên cứu các văn bản
pháp luật liên quan;
1
Mẫu hợp đồng dịch vụ hỗ trợ pháp lý - Trang 2
Mẫu hợp đồng dịch vụ hỗ trợ pháp lý - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Mẫu hợp đồng dịch vụ hỗ trợ pháp lý 9 10 642