Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu hợp đồng dịch vụ trưng bày giới thiệu sản phẩm

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 323 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ
TRƯNG BÀY GIỚI THIỆU SẢN PHẨM
Số…/GTSP
Hôm nay ngày…. tháng… năm… tại…. chúng tôi gồm có
BÊN THUÊ DỊCH VỤ
- Tên doanh nghiệp:……….
- Địa chỉ trụ sở chính:…………
- Điện thoại:……. Telex:…… Fax:………..
- Tài khoản số:……….. Mở tại ngân hàng:…………..
- Đại diện là:……… Chức vụ:……….
- Giấy ủy quyền số:………. (nếu thay giám đốc ký)
Viết ngày…. tháng……. năm…. Do….. Chức vụ….. ký
Trong hợp đồng này gọi tắt là bên A
BÊN DỊCH VỤ
- Tên doanh nghiệp:……….
- Địa chỉ trụ sở chính:…………..
- Điện thoại:…….. Telex:….. Fax:…………..
- Tài khoản số:…….. Mở tại ngân hàng:…….
- Đại diện là:……… Chức vụ:………….
- Giấy ủy quyền số:……… (nếu thay giám đốc ký)
Viết ngày… tháng… năm…… Do…. Chức vụ……. ký
Trong hợp đồng này gọi tắt là bên B
Điều 1: Bên A thuê bên B trưng bày giới thiệu hàng hóa… với các yêu
cầu cụ thể sau:
1 – Hàng hóa trưng bày tại các địa điểm…… (nêu rõ địa danh cụ thể)

2 - Số lượng mẫu hàng là… đảm bảo các tiêu chuẩn……
Điều 2: Nội dung và hình thức hàng trưng bày
1 – Trưng bày hàng mẫu trong tủ kiếng, có đèn chiếu sáng, có bảng hiệu
giới thiệu chất lượng, công dụng, giá cả….
2 - Cử nhân viên giới thiệu và quảng cáo, phát catague cho khách tham
quan.
3-…
4-…
5 - Vị trí đặt mẫu hàng, đặt tại… (mô tả vị trí nơi đặt hàng)
6 - Đặt số lượng mẫu hàng, ở mấy tủ kiếng….
7 – Bán, cho không khách hàng với số lượng….
8 – Cách bảo quản loại hàng…
9 – Cách thay đổi mẫu hàng… sau… ngày…
Điều 3 Thù lao dịch vụ và thanh toán
1 – Bên A thanh toán cho bên B tiền thù lao là… đồng
2 – Phương thức thanh toán…
3 - Thời hạn thanh toán là chia ra làm…. đợt
4 – Bên A thanh toán các chi phí hợp lý khác do bên B (nếu có) như:
- Tiền mua tủ kiếng, giá đỡ, vật lót…
- Công chuyên chở hàng mẫu, phương tiện phục vụ trưng bày.
- Vẽ bảng hiệu, bàng giá hàng.
Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của các bên
- Bên A có nghĩa vụ cung cấp đầy đủ hàng hóa trưng bày giới thiệu hoặc
phương tiện cho bên làm dịch vụ theo thỏa thuận trong hợp đồng;
- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện hợp đồng trưng bày giới thiệu hàng
hóa;
- Cung cấp thông tin về háng hóa mà mình trưng bày giới thiệu, phương
tiện cần thiết khác do bên B theo thỏa thuận trong hợp đồng.

- Bên B không được chuyển giao hoặc thuê người khác thực hiện dịch vụ
nếu không được sự chấp nhận của bên A; trong trường hợp chuyển giao nghĩa
vụ thực hiện hợp đồng cho người khác thì vẫn phải chịu trách nhiệm với bên
thuê dịch vụ trưng bày giới thiệu hàng hóa;
- Bên B có trách nhiệm bảo quả...
CNG HÒA XÃ HI CH NGHĨA VIT NAM
Độc lp - T do - Hnh phúc
------------------
HP ĐỒNG DCH V
TRƯNG BÀY GII THIU SN PHM
S…/GTSP
Hôm nay ngày…. tháng… năm… ti…. chúng tôi gm có
BÊN THUÊ DCH V
- Tên doanh nghip:……….
- Địa ch tr s chính:…………
- Đin thoi:……. Telex:…… Fax:………..
- Tài khon s:……….. M ti ngân hàng:…………..
- Đại din là:……… Chc v:……….
- Giy y quyn s:………. (nếu thay giám đốc ký)
Viết ngày…. tháng……. năm…. Do….. Chc v….. ký
Trong hp đồng này gi tt là bên A
BÊN DCH V
- Tên doanh nghip:……….
- Địa ch tr s chính:…………..
- Đin thoi:…….. Telex:….. Fax:…………..
- Tài khon s:…….. M ti ngân hàng:…….
- Đại din là:……… Chc v:………….
- Giy y quyn s:……… (nếu thay giám đốc ký)
Viết ngày… tháng… năm…… Do…. Chc v……. ký
Trong hp đồng này gi tt là bên B
Điu 1: Bên A thuê bên B trưng bày gii thiu hàng hóa… vi các yêu
cu c th sau:
1 – Hàng hóa trưng bày ti các địa đim…… (nêu rõ địa danh c th)
Mẫu hợp đồng dịch vụ trưng bày giới thiệu sản phẩm - Trang 2
Mẫu hợp đồng dịch vụ trưng bày giới thiệu sản phẩm - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Mẫu hợp đồng dịch vụ trưng bày giới thiệu sản phẩm 9 10 219