Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu hợp đồng dịch vụ tư vấn

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 406 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
-------------------HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ TƯ VẤN
(Số: ......./2012/SHCN-SUNLAW- ......)
Hợp đồng dịch vụ tư vấn này được lập và ký vào ngày .... tháng .... năm 2012 giữa các
bên dưới đây:
CÔNG TY ........................................................................................................
Đại diện: Ông ....................

Chức danh:.........................

Địa chỉ:…………………………………………………………………
Mã số thuế:…………………
Điện thoại:(04)…………….
Email:...............................................
Website:..................................................
(Sau đây gọi là “Bên A”)
Và
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN......................
Đại diện:Ông ........................ Chức danh:Giám đốc.
Địa chỉ trụ sở :..............................
VPGD:.......................
Số nhà:...........................................
Điện thoại:................................ Fax:...............................
Email:..................................................................
Website:......................................
(Sau đây gọi là “Bên B”)
Xét rằng
Bên A là một công ty có nhu cầu đăng ký bảo hộ đối với ….. nhãn hiệu “……..”
thuộc…. nhóm sau:
Nhóm

…..

:

…………………………………………………………………………………………
Nhóm

…..

:

…………………………………………………………………………………………
Sau khi thoả thuận và thống nhất ý kiến, hai bên cùng thoả thuận như sau:
Điều 1:

Phạm vi công việc

Bên A uỷ quyền cho Bên B thực hiện thủ tục liên quan đến hoạt động đăng ký bảo hộ đối
với nhãn hiệu nói trên.
Điều 2:

Nghĩa vụ của Bên B

Bên B tại Hợp đồng này có các nghĩa vụ sau:
2.1:

Chuẩn bị các tài liệu cần thiết để tiến hành đăng ký nhãn hiệu cho ....... nhãn hiệu

cho các sản phẩm thuộc ....... nhóm trên.
2.2:

Nộp đơn đăng ký bảo hộ cho nhãn hiệu đối với những nhãn hiệu có khả năng

đăng ký bảo hộ tại Cục SHTT Việt Nam.
2.3:

Nhận tờ khai đăng ký bảo hộ của nhãn hiệu nhãn hiệu tại Cục SHTT Việt Nam.

2.4:

Đóng phí nhà nước theo quy định hiện hành tại Cục SHTT cho nhãn hiệu.

2.5.

Bàn giao toàn bộ kết quả về việc đăng ký bảo hộ bao gồm: Tờ khai đăng ký bảo

hộ nhãn hiệu và biên lai thu phí của cục SHTT cho Bên A trong vòng 05 ngày làm việc
kể từ ngày ký hợp đồng này.
2.6

Thay mặt Bên A soạn thảo và giải quyết mọi vấn đề phát sinh đối với việc đăng ký

bảo hộ nhãn hiệu trên đến khi Bên A nhận được quyết định cuối cùng của Cục SHTT về
việc cấp văn bằng bảo hộ.
Điều 3: Nghĩa vụ của Bên
Bên A tại Hợp đồng này có các nghĩa vụ sau:
3.1:

Cung cấp cho Bên B những thông tin, tài ...
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
--------------------
HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ TƯ VẤN
(Số: ......./2012/SHCN-SUNLAW- ......)
Hợp đồng dịch vụ vấn này được lập vào ngày .... tháng .... năm 2012 giữa các
bên dưới đây:
CÔNG TY ........................................................................................................
Đại diện: Ông .................... Chức danh:.........................
Địa chỉ:…………………………………………………………………
Mã số thuế:…………………
Điện thoại:(04)…………….
Email:...............................................
Website:..................................................
(Sau đây gọi là “Bên A”)
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN......................
Đại diện:Ông ........................ Chức danh:Giám đốc.
Địa chỉ trụ sở :..............................
VPGD:.......................
Số nhà:...........................................
Điện thoại:................................ Fax:...............................
Email:..................................................................
Website:......................................
(Sau đây gọi là “Bên B”)
Xét rằng
Bên A một công ty nhu cầu đăng bảo hộ đối với ….. nhãn hiu “……..”
thuộc…. nhóm sau:
Nhóm ….. :
Mẫu hợp đồng dịch vụ tư vấn - Trang 2
Mẫu hợp đồng dịch vụ tư vấn - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Mẫu hợp đồng dịch vụ tư vấn 9 10 930