Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu hợp đồng dịch vụ về việc thiết kế web

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 413 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----oOo----HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ
Số: …. /
(Thiết kế website, host)
-

Căn cứ vào Bộ luật Dân sự nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 14/6/2005;

-

Căn cứ vào Luật Thương mại nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 14/6/2005;

-

Căn cứ vào Bản Dự kiến thiết kế của Ông Nguyễn Mạnh Thuật

-

Căn cứ vào Báo giá chi tiết thiết kế Web ngày 17 tháng 10 năm 2007 của Công ty Cổ phần
Công nghệ thông tin Thanh niên.

-

Căn cứ vào khả năng và nhu cầu của các bên.

Hôm nay, ngày

tháng

năm 2007, chúng tôi gồm:

ĐẠI DIỆN BÊN A: (Bên đặt thiết kế website)
Ông Nguyễn Mạnh Thuật
Địa chỉ

: Số 27 Nguyễn Ngọc Nại, Quận Thanh Xuân, TP Hà nội

Điện thoại

: (84 4) 5656858 – 0913 363 077

ĐẠI DIỆN BÊN B: (Bên nhận thiết kế website)
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN THANH NIÊN

Văn phòng đại diện khu vực Miền Bắc
Địa chỉ

: Số 21 Phố Trần Đại Nghĩa, P Bách Khoa, Quận HBT, TP Hà nội

Điện thoại

: (84 4) 2921078

Fax

: (84 4) 2921078

Số tài khoản : 0041000297147
Mở tại
Đại diện
Chức vụ

: Ngân hàng Vietcombank, chi nhánh Bình Thạnh
: Ông Hồ Mạnh Hùng
: Giám đốc Kinh doanh - Đại diện khu vực Miền Bắc

Hai bên đồng ý ký kế Hợp đồng kinh tế số: …. /HĐKT/TN-Luật ĐNA với các nội dung chi tiết
như sau:

Điều 1: Nội dung giao dịch
1.1 Bên B nhận thiết kế website cho bên A, cấu trúc tính năng được quy định cụ thể tại Bản
dự kiến thiết kế và Phụ lục của Hợp đồng này
1.2 Bên B thực hiện các công việc liên quan như: thiết kế giao diện,
1.3 Các tài liệu sau đây là phần không thể tách rời của Hợp đồng:
- Phụ lục liên quan đến Hợp đồng kinh tế.
- Bản dự kiến thiết kế.
- Báo giá thiết kế ra ngày 17 tháng 10 năm 2007.
1.4 Điều chỉnh khác theo yêu cầu trong quá trình thiết kế.

Điều 2: Quyền, nghĩa vụ của bên A
2.1 Bên A phải bám theo bảng tiến độ trên để phối hợp với bên B làm hoàn thiện, nếu bên A
không phối hợp với bên B đúng thời gian như bảng tiến độ thì bên B sẽ không chịu trách
nhiệm về việc vượt thời gian thỏa thuận như trên.
2.2 Bên A phải trả trước cho bên B 50% giá trị hợp đồng ngay khi ký kết, 50% còn lại sẽ thu
ngay khi ký thanh lý.
2.3 Có trách nhiệm tự quản lý nội dung và thông tin trên website, bảo vệ password
2.4 Báo cho bên B biết các sự cố hay lỗi gặp phải trong quá trình vận hành.
2.5 Nếu có phát sinh các chức năng mới không có trong thỏa thuận ban đầu thì bên A có
trách nhiệm soạn yêu cầu thành văn bản và gửi qua email cho bên B để tiến hành nâng cấp,
bổ sung (có tính phí phát sinh).
2.6 Hai bên cùng nhau phối hợp ...
CNG HOÀ XÃ HI CH NGHĨA VIT NAM
Độc lp - T do - Hnh phúc
-----oOo-----
HP ĐỒNG DCH V
S: …. /
(Thiết kế website, host)
- Căn c vào B lut Dân s nước CHXHCN Vit Nam ban hành ngày 14/6/2005;
- Căn c vào Lut Thương mi nước CHXHCN Vit Nam ban hành ngày 14/6/2005;
- Căn c vào Bn D kiến thiết kế ca Ông Nguyn Mnh Thut
- Căn c vào Báo giá chi tiết thiết kế Web ngày 17 tháng 10 năm 2007 ca Công ty C phn
Công ngh thông tin Thanh niên.
- Căn c vào kh năng và nhu cu ca các bên.
Hôm nay, ngày tháng năm 2007, chúng tôi gm:
ĐẠI DIN BÊN A: (Bên đặt thiết kế website)
Ông Nguyn Mnh Thut
Địa ch : S 27 Nguyn Ngc Ni, Qun Thanh Xuân, TP Hà ni
Đin thoi : (84 4) 5656858 – 0913 363 077
ĐẠI DIN BÊN B: (Bên nhn thiết kế website)
CÔNG TY C PHN CÔNG NGH THÔNG TIN THANH NIÊN
Mẫu hợp đồng dịch vụ về việc thiết kế web - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Mẫu hợp đồng dịch vụ về việc thiết kế web - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Mẫu hợp đồng dịch vụ về việc thiết kế web 9 10 198