Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu Hợp đồng đóng bảo hiểm y tế

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 400 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Hợp đồng đóng bảo hiểm y tế
Mẫu số: 05-TBH (Ban hành kèm theo Quyết định số 1333/QĐ-BHXH ngày 21 tháng 02 năm
2008 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam)
BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BHXH TỈNH (HUYỆN) ………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------Mẫu số: 05-TBH
(Ban hành kèm theo QĐ số: …. /QĐ-BHXH ngày
… /12/2007 của BHXH VN)

HỢP ĐỒNG ĐÓNG BẢO HIỂM Y TẾ
Số ………../HĐ-BHXH
- Căn cứ Nghị định số 63/2005/NĐ-CP ngày 16/5/2005 của Chính phủ ban hành Điều lệ Bảo
hiểm y tế.
- Căn cứ Quyết định số 41/2007/QĐ-TTg ngày 29/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban
hành quy chế quản lý tài chính đối với BHXH Việt Nam.
- Căn cứ
………………………………………………………………………………………………………
Hôm nay, ngày ….. tháng ….. năm 20……. tại .......................................................................
Chúng tôi gồm có:
Bên A: Bảo hiểm xã hội …………………………………
Địa chỉ:
………………………………………………………………………………………………………
Điện thoại: ……………………………………….Fax
……………………………………………………...
Tài khoản số: ……………………………………
Tại……………………………………………………….
Đại diện: Ông (bà)………………………………………..Chức
vụ………………………………………..
Giấy ủy quyền số:
……………………………………..ngày….tháng….năm……………………………
Bên B:
………………………………………………………………………………………………………
Địa chỉ:
………………………………………………………………………………………………………
..
Điện thoại: ……………………………………….Fax
……………………………………………………...
Tài khoản số: ……………………………………
Tại……………………………………………………….
Đại diện: Ông (bà)………………………………………..Chức
vụ………………………………………..

Giấy ủy quyền số:
……………………………………..ngày….tháng….năm……………………………
Hai bên thống nhất tiến hành ký hợp đồng đóng BHYT và cấp thẻ BHYT theo các điều khoản
như sau:
1. Danh sách người tham gia BHYT do bên B lập gồm có ………… người, là đối tượng
………………. trong ………….. trang (tờ) với tổng số tiền đóng BHYT ……….... đồng.
2. Thời gian đăng ký khám chữa bệnh từ ….../…../…… đến ……./…./……..
3. Thời gian cấp thẻ BHYT: Chậm nhất sau …….. ngày kể từ ngày hợp đồng này có hiệu lực.
4. Thời gian chuyển tiền ……….. kỳ.
- Kỳ I: Chậm nhất đến ngày ……/……/……. Bên B chuyển số tiền ……….. cho bên A.
- Kỳ II:
- Kỳ cuối: Trước ngày ……/……/…… (ngày hết hạn của thẻ BHYT) bên B phải chuyển hết số
tiền còn lại của hợp đồng.
5. Phương thức thanh toán.
6. Tài khoản thanh toán:
Bên A – Tài khoản số: ……………………….tại……………………..
Bên B – Tài khoản số: ……………………….tại……………………..
Điều I: Trách nhiệm của bên A.
1. Cùng bên B kiểm tra, xác định danh sách đối tượng đóng BHYT được cấp thẻ BHYT.
2. Cấp đầy đủ, kịp thời cho bên B thẻ BHYT theo danh sách gồm …………….. người, có thời
hạn từ ….../…../……đến….../…../……
3. Đảm bảo cho những n...
Hợp đồng đóng bảo hiểm y tế
Mẫu số: 05-TBH (Ban hành kèm theo Quyết định số 1333/QĐ-BHXH ngày 21 tháng 02 năm
2008 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam)
BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BHXH TỈNH (HUYỆN) ………..
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------
Mẫu số: 05-TBH
(Ban hành kèm theo QĐ số: …. /QĐ-BHXH ngày
… /12/2007 của BHXH VN)
HỢP ĐỒNG ĐÓNG BẢO HIỂM Y TẾ
Số ………../HĐ-BHXH
- Căn cứ Nghị định số 63/2005/NĐ-CP ngày 16/5/2005 của Chính phủ ban hành Điều lệ Bảo
hiểm y tế.
- Căn cứ Quyết định số 41/2007/QĐ-TTg ngày 29/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban
hành quy chế quản lý tài chính đối với BHXH Việt Nam.
- Căn cứ
………………………………………………………………………………………………………
Hôm nay, ngày ….. tháng ….. năm 20……. tại .......................................................................
Chúng tôi gồm có:
Bên A: Bảo hiểm xã hội …………………………………
Địa chỉ:
………………………………………………………………………………………………………
Điện thoại: ……………………………………….Fax
……………………………………………………...
Tài khoản số: ……………………………………
Tại……………………………………………………….
Đại diện: Ông (bà)………………………………………..Chức
vụ………………………………………..
Giấy ủy quyền số:
……………………………………..ngày….tháng….năm……………………………
Bên B:
………………………………………………………………………………………………………
Địa chỉ:
………………………………………………………………………………………………………
..
Điện thoại: ……………………………………….Fax
……………………………………………………...
Tài khoản số: ……………………………………
Tại……………………………………………………….
Đại diện: Ông (bà)………………………………………..Chức
vụ………………………………………..
Mẫu Hợp đồng đóng bảo hiểm y tế - Trang 2
Mẫu Hợp đồng đóng bảo hiểm y tế - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Mẫu Hợp đồng đóng bảo hiểm y tế 9 10 298