Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu hợp đồng gia công hàng hóa

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 576 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------***------

HỢP ĐỒNG GIA CÔNG HÀNG HÓA
Số:…… /HĐGC
- Căn cứ Luật Dân sự số...........................ngày............................. của Quốc hội nước Cộng
hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ ...............................................................................................................................
Hôm nay, ngày........ tháng........ năm ........tại............................................... các bên trong
hợp đồng gồm:
1. Bên A (Bên đặt hàng):
- Tên doanh nghiệp:.............................................................................................................
- Địa chỉ:...............................................................................................................................
- Điện thoại:.........................................................................................................................
- Tài khoản số:.................................................. Mở tại ngân hàng:.....................................
- Đại diện là Ông (bà):......................................Chức vụ:....................................................
- Giấy ủy quyền số:............................................................. (nếu có).
Viết ngày............................................do.....................................chức vụ.................... ký.
2. Bên B (bên sản xuất gia công):
- Tên doanh nghiệp:.............................................................................................................

- Địa chỉ:...............................................................................................................................
- Điện thoại:.........................................................................................................................
- Tài khoản số:.................................................. Mở tại ngân hàng:.....................................
- Đại diện là Ông (bà):......................................Chức vụ:....................................................
- Giấy ủy quyền số:............................................................. (nếu có).
Viết ngày............................................do.....................................chức vụ.................... ký.
Hai bên thống nhất thỏa thuận lập hợp đồng với nội dung như sau:
Điều 1: Đối tượng hợp đồng:
1. Tên sản phẩm hàng hóa cần sản xuất:......................................................................
CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập Tự do Hạnh phúc
------***------
HỢP ĐỒNG GIA CÔNG HÀNG HÓA
Số:…… /HĐGC
- Căn cứ Luật Dân s số...........................ngày.............................của Quốc hội nước Cộng
hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ ...............................................................................................................................
Hôm nay, ngày........ tháng........ năm ........tại............................................... các bên trong
hợp đồng gồm:
1. Bên A (Bên đặt hàng):
- Tên doanh nghiệp:.............................................................................................................
- Địa chỉ:...............................................................................................................................
- Điện thoại:.........................................................................................................................
- Tài khoản số:..................................................Mở tại ngân ng:.....................................
- Đại diện là Ông (bà):......................................Chức vụ:....................................................
- Giấy ủy quyền số:............................................................. (nếu có).
Viết ngày............................................do.....................................chức vụ.................... ký.
2. Bên B (bên sản xuất gia công):
- Tên doanh nghiệp:.............................................................................................................
Mẫu hợp đồng gia công hàng hóa - Trang 2
Mẫu hợp đồng gia công hàng hóa - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Mẫu hợp đồng gia công hàng hóa 9 10 596