Ktl-icon-tai-lieu

mẫu hợp đồng gia công sản phẩm

Được đăng lên bởi Hứa Loan
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 1443 lần   |   Lượt tải: 3 lần
HƯNG THỊNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 15 /2010/HĐGC

-------o0o------

Cty TNHH SX TM DV

HỢP ĐỒNG GIA CÔNG SẢN PHẨM IN
-

Căn cứ bộ luật dân sự ban hành ngày 14 / 6 /2005
Căn cứ vào nhu cầu và khả năng của hai công ty
Hôm nay, ngày 22 tháng 07 năm 2010

Tại: CÔNG TY TNHH SX TM DV HƯNG THỊNH
Chúng tôi gồm có:
BÊN A: CÔNG TY TNHH SX TM DV HƯNG THỊNH
Đại diện
Địa chỉ
Điện thoại
MST
Tài khoản số

: HỒ VĂN NAMŨNG
Chức vụ: Giám đốc
: 165/26 DC 13. P. Sơn Kỳ, Q. Tân Phú
: (08) 54455522
: 0301183349
: 102122220000632264

BÊN B: DNTN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI HƯNG VIỆT GIA
Đại diện
Địa chỉ
Điện thoại
MST

: NGUYỄN THỊ HỒNG DIỆU
: 139/6/21 Dương Văn Dương, P. Tân Quý, Q. Tân Phú
:…………….
: 0319298194

Hai bên thống nhất thoả thuận nội dung hợp đồng như sau:
Điều I: BÊN A NHẬN GIA CÔNG CÁC GIAI ĐOẠN
STT
01
02

Hàng hóa – Số lượng
Hộp xà bông
Hộp tăm bông

ĐVT
Hộp
Hộp

Số lượng
10.000
20.000

ĐVT: Đồng
Đơn giá
Thành tiền
500
5.000.000
500
10.000.000

Tổng cộng
(Viết bằng chữ : Mười lăm triệu đồng)
Lưu ý: Giá trên chưa bao gồm thuế VAT

15.000.000

Điều II: NỘI DUNG, CHẤT LƯỢNG, SỐ LƯỢNG VÀ GIAO NHẬN
. Bên B chịu trách nhiệm về pháp lý nội dung ấn phẩm theo luật định. Việc sửa chữa (thêm
hoặc bớt) ngoài phạm vi nội dung mẫu sản phẩm đã đưa thì bên B phải chịu thêm phí tổn và thời
hạn trả hàng cũng bị chậm.
Bên A chỉ được phép gia công khi bên B đã ký duyệt và phải thực hiện đúng yêu cầu chất
lượng, số lượng theo phiếu tiếp hàng mà bên B đã đặt. .
Trường hợp gia công thêm hoặc rút bớt số lượng, bên B phải báo cho bên A biết ngay khi ký
duyệt. Nếu bỏ không gia công nữa thì hai bên làm biên bản hủy hợp đồng.

Thành phẩm được giao cho bên B tại CTy TNHH SX TM DV HƯNG THỊNH. Bên A chỉ
giao hàng khi bên B hoàn tất các thủ tục thanh toán.
Điều III: VỀ VẬT TƯ
-

Giấy do bên A cung cấp.

-

Các vật tư liên quan do bên A chịu trách nhiệm.

Điều IV: PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN
-

Bên B thanh toán cho bên A bằng tiền mặt theo hóa đơn GTGT của Bộ Tài chính phát
hành sau khi bên B nhận đủ hàng thành phẩm
Bên B thanh toán cho bên A theo từng lô bằng tiền mặt có hóa đơn GTGT của Bộ Tài
Chính.
Khi nhận thành phẩm bên B thanh toán toàn bộ giá trị hóa đơn..

Điều V: CÁC ĐIỀU KHOẢN CẦN THIẾT KHÁC
-

Hợp đồng có giá trị 30 ngày kể từ ngày ký
Trong khi đang thực hiện hợp đồng mà Nhà nước có những thay đổi về chính sách liên
quan đến các điều khoản trong hợp đồng thì hai bên sẽ cùng bàn và giải quyết
Hai bên cam kết thực hiện các điều khoản đã quy định trong H...
Cty TNHH SX TM DV CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HƯNG THỊNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 15 /2010/HĐGC -------o0o------
HỢP ĐỒNG GIA CÔNG SẢN PHẨM IN
- Căn cứ bộ luật dân sự ban hành ngày 14 / 6 /2005
- Căn cứ vào nhu cầu và khả năng của hai công ty
Hôm nay, ngày 22 tháng 07 năm 2010
Tại: CÔNG TY TNHH SX TM DV HƯNG THỊNH
Chúng tôi gồm có:
BÊN A: CÔNG TY TNHH SX TM DV HƯNG THỊNH
Đại diện : HỒ VĂN NAMŨNG Chức vụ: Giám đốc
Địa chỉ : 165/26 DC 13. P. Sơn Kỳ, Q. Tân Phú
Điện thoại : (08) 54455522
MST : 0301183349
Tài khoản số : 102122220000632264
BÊN B: DNTN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI HƯNG VIỆT GIA
Đại diện : NGUYỄN THỊ HỒNG DIỆU
Địa chỉ : 139/6/21 Dương Văn Dương, P. Tân Quý, Q. Tân Phú
Điện thoại :…………….
MST : 0319298194
Hai bên thống nhất thoả thuận nội dung hợp đồng như sau:
Điều I: BÊN A NHẬN GIA CÔNG CÁC GIAI ĐOẠN
ĐVT: Đồng
STT Hàng hóa – Số lượng ĐVT Số lượng Đơn giá Thành tiền
01 Hộp xà bông Hộp 10.000 500 5.000.000
02 Hộp tăm bông Hộp 20.000 500 10.000.000
Tổng cộng 15.000.000
(Viết bằng chữ : Mười lăm triệu đồng)
Lưu ý: Giá trên chưa bao gồm thuế VAT
Điều II: NỘI DUNG, CHẤT LƯỢNG, SỐ LƯỢNG VÀ GIAO NHẬN
. Bên B chịu trách nhiệm về pháp nội dung ấn phẩm theo luật định. Việc sửa chữa (thêm
hoặc bớt) ngoài phạm vi nội dung mẫu sản phẩm đã đưa thì bên B phải chịu thêm phí tổn thời
hạn trả hàng cũng bị chậm.
Bên A chỉ được phép gia công khi bên B đã duyệt phải thực hiện đúng yêu cầu chất
lượng, số lượng theo phiếu tiếp hàng mà bên B đã đặt. .
Trường hợp gia công thêm hoặc rút bớt số lượng, bên B phảio cho bên A biết ngay khi
duyệt. Nếu bỏ không gia công nữa thì hai bên làm biên bản hủy hợp đồng.
mẫu hợp đồng gia công sản phẩm - Trang 2
mẫu hợp đồng gia công sản phẩm - Người đăng: Hứa Loan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
mẫu hợp đồng gia công sản phẩm 9 10 463