Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu hợp đồng gia công thêu

Được đăng lên bởi My Linh
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 426 lần   |   Lượt tải: 0 lần
COÄNG HOAØ XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM
Ñoäc Laäp - Töï Do - Haïnh Phuùc
*********
HÔÏP ÑOÀNG GIA COÂNG THEÂU
Soá : 254 /HÑGCT/DN-HN/10
-Caên cöù Luaät Thöông maïi soá 36/2005/QH11 ñöôïc Quoác hoäi thoâng qua ngaøy 14/6/2005.
-Caên cöù Boä luaät daân söï soá 03/2005/QH11 ñöôïc Quoác hoäi thoâng qua ngaøy 14/6/2005.
Hoâm nay, Ngaøy 27, thaùng 10, naêm 2010 . Chuùng toâi goàm coù :
BEÂN A : COÂNG TY TNHH MAY THEÂU ÑAÊNG NGUYEÂN
Ñòa chæ : 26 – Ñöôøng soá 10 – Khu daân cö Bình Phuù – P.11, Q.6 – TP.HCM
ÑT : 3755 3574 Maõ soá thueá : 0305773646
Fax : 3755 3576
Ngaân haøng : Saøi Goøn Coâng Thöông – 2C Phoù Ñöùc Chính- Q.1 – Tp.HCM
Taøi khoaûn : 000 170 406 001 425
Do Baø : ÑAËNG THÒ NGOÏC LAN Chöùc vuï :P.GIAÙM ÑOÁC laøm ñaïi dieän
BEÂN B : COÂNG TY TNHH SX TM HOÀNG NGOÏC
Ñiaï chæ : Soá 5 Quang Trung , P.11, Q.Goø Vaáp – TP.HCM
ÑT : 3894 1453 Maõ soá thueá : 0301448719 - 1
Fax : 3894 0912
Do Baø : Huyønh Thò Kim Loan Chöùc vuï : CT.HÑTV laøm đại diện
Sau khi baøn baïc hai beân ñoàng yù kyù keát hôïp ñoàng gia coâng goàm caùc ñieàu khoaûn sau:
ÑIEÀU 1 : Teân haøng - Giaù trò - Soá löôïng
Beân B giao cho beân A gia coâng haøng theâu soá löôïng nhö sau :
Maõ haøng Chi tieát Số lượng
(boä)
Ñôn giaù
(VNÑ)
Thành tiền
(VNÑ)
T 1S 117 Tay phaûi : Burner 90
Tay traùi : R 11
Thaân tröôùc : TM 90
Coå : TM 20
T 1S 118 Coå traùi : TM 20
Thaân tröôùc phaûi : TM 90
Tay phaûi : Burner 90
Tay traùi : R11-70
T 1S 119 Coå traùi : TM 20
Thaân sau : TM 90
Tay phaûi : Burner 90
Tay traùi : R 11-70
TOÅNG COÄNG
1,021.20
THUEÁ 10% VAT
102.12
PHAÀN THANH TOAÙN
1,123.32
Bằng chữ :
Mẫu hợp đồng gia công thêu - Trang 2
Mẫu hợp đồng gia công thêu - Người đăng: My Linh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Mẫu hợp đồng gia công thêu 9 10 357