Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu Hợp đồng giảng dạy

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 186 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG ĐÀO TẠO ĐH-SĐH

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------

HỢP ĐỒNG GIẢNG DẠY
Căn cứ Bộ luật Dân sự nước ...
Căn cứ kế hoạch đào tạo, điều kiện và khả năng của mỗi bên,
Hôm nay, ngày...... . . tháng...... . . năm 200.... ., tại Trường Đại học …
BÊN A: Ông:................................. Trưởng phòng Đào tạo ......................................................
BÊN B: Ông/Bà:................................. . Học hàm, học vị:.........................................................
Đơn vị công tác:.......................................................................................................................
Điện thoại:..................................................................................................................................
Số CMND:.....................................................................................................................................
Mã số thuế:...................................................................................................................................
Địa chỉ liên lạc:..............................................................................................................................
Cùng thỏa thuận, thực hiện các điều khoản sau:
Đ iề u 1. Bê n B đ ồn g ý giản g d ạy c ho bê n A the o c ác n ội du n g, yê u
c ầu sau :
I.1: a)Tên học phần:...............................................................................................................
Thời gian dạy: Từ... . . /.... . /200... đến... . . /.... . /200... Địa điểm:........................................
Số tiết LT:... ..... . Số tiết TH:... ... . Lớp dạy:... ..... Sĩ số:.......................................................
b)Tên học phần:......................................................................................................................
Thời gian dạy: Từ... . . /.... . /200... đến... . . /.... . /200... Địa điểm:........................................
Số tiết LT:... ..... . Số tiết TH:... ... . Lớp dạy:... ..... Sĩ số:.....................................................
c)Tên học phần:..........................................................................................................................
Thời gian dạy: Từ... . . /.... . /200... đến... . . /.... . /200... Địa điểm:.......................................
Số tiết LT:... ..... . Số tiết TH:... ... . Lớp dạy:... ..... Sĩ số:...........................
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ….
PHÒNG ĐÀO TẠO ĐH-SĐH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------
HỢP ĐỒNG GIẢNG DẠY
Căn cứ Bộ luật Dân sự nước ...
Căn cứ kế hoạch đào tạo, điều kiện và khả năng của mỗi bên,
Hôm nay, ngày...... . . tháng...... . . năm 200.... ., tại Trường Đại học …
BÊN A: Ông:................................. Trưởng phòng Đào tạo ......................................................
BÊN B: Ông/Bà:................................. . Học hàm, học vị:.........................................................
Đơn vị công tác:.......................................................................................................................
Điện thoại:..................................................................................................................................
Số CMND:.....................................................................................................................................
Mã số thuế:...................................................................................................................................
Địa chỉ liên lạc:..............................................................................................................................
Cùng thỏa thuận, thực hiện các điều khoản sau:
Điu 1. Bên B đng ý ging dy cho bên A theo các ni dung, yêu
cu sau:
I.1: a)Tên học phần:...............................................................................................................
Thời gian dạy: Từ... . . /.... . /200... đến... . . /.... . /200... Địa điểm:........................................
Số tiết LT:... ..... . Số tiết TH:... ... . Lớp dạy:... ..... Sĩ số:.......................................................
b)Tên học phần:......................................................................................................................
Thời gian dạy: Từ... . . /.... . /200... đến... . . /.... . /200... Địa điểm:........................................
Số tiết LT:... ..... . Số tiết TH:... ... . Lớp dạy:... ..... Sĩ số:.....................................................
c)Tên học phần:..........................................................................................................................
Thời gian dạy: Từ... . . /.... . /200... đến... . . /.... . /200... Địa điểm:.......................................
Số tiết LT:... ..... . Số tiết TH:... ... . Lớp dạy:... ..... Sĩ số:....................................................
I.2: Tổng số tiết lý thuyết và thực hành đã quy đổi (nếu có)...... Tổng sĩ số:........................
Điu 2. Trách nhim ca mi bên
II.1. Trách nhiệm của bên B
II.1-1. Giảng dạy theo đúng đề cương chi tiết học phần. Trong buổi đầu lên lớp phải cung
cấp cho sinh viên têni liệu tham khảo của học phần. Quản lớp học theo Quy chế của Bộ
Giáo dục & Đào tạo và các quy định liên quan của Trường Đại học .........
II.1-2. Sau khi kết thúc giảng dạy nộp cho Bộ môn quản lý học phần Danh sách sinh viên
điểm kiểm tra được dự thi kết thúc học phần theo quy chế, 5 đề thi kết thúc học phần
(kèm theo thang điểm, đáp án) ghi rõ thời gian làm bài, điều kiện làm bài.
II.1-3. Nhận bài chấm thi tại Bộ môn, nộp điểm thi, bài thi kèm đề thi đáp án cho Bộ
môn sau 5 ngày từ khi nhận bài thi (nếu được yêu cầu chấm bài thi).
II.1-4. Có trách nhiệm nộp thuế thu nhập theo quy định của nhà nước.
II.2. Trách nhiệm của bên A
II.2-1. Trưởng Bộ môn quản môn học trách nhiệm cung cấp cho bên B đề cương
Mẫu Hợp đồng giảng dạy - Trang 2
Mẫu Hợp đồng giảng dạy - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Mẫu Hợp đồng giảng dạy 9 10 461