Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu hợp đồng giao nhận thiết kế xây dựng công trình

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 324 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
________________
HỢP ĐỒNG GIAO NHẬN THẦU THIẾT KẾ
XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH………..
Số:

/HĐTK

Căn cứ Pháp lệnh hợp đồng kinh tế ngày 25-9-1989 của Hội đồng Nhà nước.
Căn cứ Nghị định số 17/HĐBT ngày 16-01-1990 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ)
quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh hợp đồng kinh tế.
Căn cứ Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08-7-1999 của Chính phủ về việc ban hành quy
chế quản lý đầu tư và xây dựng.
Căn cứ vào biên bản xác nhận kết quả đấu thầu ngày..........tháng......năm........ (nếu có).
Căn cứ...................................................................................
Hôm nay ngày....tháng......năm......... tại địa điểm............................................... chúng tôi
gồm có:
BÊN CHỦ ĐẦU TƯ
Tên doanh nghiệp:....................................................................................................
Địa chỉ trụ sở chính:.................................................................................................
Điện thoại:........................Telex:.................................Fax:.....................................
Tài khoản số:.................................Mở tại ngân hàng:.............................................
Đại diện bởi:..................................Chức vụ:............................................................
(Giấy ủy quyền số:........................(nếu thay giám đốc ký)
Viết ngày.....tháng......năm...........Do...................................chức vụ.................ký.)
Trong hợp đồng này gọi tắt là bên A
BÊN TỔ CHỨC NHẬN THẦU XÂY DỰNG
Tên doanh nghiệp:....................................................................................................
Địa chỉ trụ sở chính:.................................................................................................
Điện thoại:........................Telex:.................................Fax:.....................................
Tài khoản số:.................................Mở tại ngân hàng:.............................................
Đại diện bởi:..................................Chức vụ:............................................................
(Giấy ủy quyền số:........................(nếu thay giám đốc ký)
Viết ngày.....tháng......năm...........Do.....................................chức vụ...............ký.)
Trong hợp đồng này gọi tắt là bên B
Hai bên thống nhất ký hợp đồng kinh tế giao nhận thầu thiết kế xây dựng công
trình……………(nêu tên)với những ...
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
________________
HỢP ĐỒNG GIAO NHẬN THẦU THIẾT KẾ
XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH………..
Số: /HĐTK
Căn cứ Pháp lệnh hợp đồng kinh tế ngày 25-9-1989 của Hội đồng Nhà nước.
Căn cứ Nghị định số 17/HĐBT ngày 16-01-1990 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ)
quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh hợp đồng kinh tế.
Căn cứ Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08-7-1999 của Chính phủ về việc ban hành quy
chế quản lý đầu tư và xây dựng.
Căn cứ vào biên bản xác nhận kết quả đấu thầu ngày..........tháng......năm........ (nếu có).
Căn cứ...................................................................................
Hôm nay ngày....tháng......năm......... tại địa điểm............................................... chúng tôi
gồm có:
BÊN CHỦ ĐẦU TƯ
Tên doanh nghiệp:....................................................................................................
Địa chỉ trụ sở chính:.................................................................................................
Điện thoại:........................Telex:.................................Fax:.....................................
Tài khoản số:.................................Mở tại ngân hàng:.............................................
Đại diện bởi:..................................Chức vụ:............................................................
(Giấy ủy quyền số:........................(nếu thay giám đốc ký)
Viết ngày.....tháng......năm...........Do...................................chức vụ.................ký.)
Trong hợp đồng này gọi tắt là bên A
BÊN TỔ CHỨC NHẬN THẦU XÂY DỰNG
Tên doanh nghiệp:....................................................................................................
Địa chỉ trụ sở chính:.................................................................................................
Điện thoại:........................Telex:.................................Fax:.....................................
Tài khoản số:.................................Mở tại ngân hàng:.............................................
Đại diện bởi:..................................Chức vụ:............................................................
(Giấy ủy quyền số:........................(nếu thay giám đốc ký)
Viết ngày.....tháng......năm...........Do.....................................chức vụ...............ký.)
Trong hợp đồng này gọi tắt là bên B
Hai bên thống nhất ký hợp đồng kinh tế giao nhận thầu thiết kế xây dựng công
trình……………(nêu tên)với những điều khoản sau:
Mẫu hợp đồng giao nhận thiết kế xây dựng công trình - Trang 2
Mẫu hợp đồng giao nhận thiết kế xây dựng công trình - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Mẫu hợp đồng giao nhận thiết kế xây dựng công trình 9 10 96