Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 215 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG GÓP VỐN BẰNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Chúng tôi gồm có:
Bên góp vốn (sau đây gọi là bên A) (1):
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
Bên nhận góp vốn (sau đây gọi là bên B) (1):
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
Các bên đồng ý thực hiện việc góp vốn bằng quyền sử dụng đất theo các thoả thuận sau đây :
ĐIỀU 1
QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT GÓP VỐN
Quyền
sử
dụng
đất
của
bên
A
đối
với
thửa
đất
theo ....................
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
HỢP ĐỒNG GÓP VỐN BẰNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT
Chúng tôi gồm có:
Bên góp vốn (sau đây gọi là bên A) (1):
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
Bên nhận góp vốn (sau đây gọi là bên B) (1):
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
Các bên đồng ý thực hiện việc góp vốn bằng quyền sử dụng đất theo các thoả thuận sau đây :
ĐIỀU 1
QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT GÓP VỐN
Quyền sử dụng đất của n A đối với thửa đất
theo ................................................................................................(2), cụ thể như sau:
- Thửa đất số: ...................................................
- Tờ bản đồ số:..................................................
- Địa chỉ thửa đất: ...........................................................................................
- Diện tích: ............................... m
2
(bằng chữ: ..............................................)
- Hình thức sử dụng:
+ Sử dụng riêng: ...................................... m
2
+ Sử dụng chung: .................................... m
2
- Mục đích sử dụng:..........................................
- Thời hạn sử dụng:...........................................
- Nguồn gốc sử dụng:.......................................
Những hạn chế về quyền sử dụng đất (nếu có): .................................................................
.....................................................................................................................................................
ĐIỀU 2
Mẫu hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất - Trang 2
Mẫu hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Mẫu hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất 9 10 478