Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu Hợp đồng góp vốn

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 671 lần   |   Lượt tải: 2 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------***-------

HỢP ĐỒNG GÓP VỐN
Tại Phòng Công Chứng số............thành phố Hà Nội (Trường hợp việc công
chứng được thực hiện ngoài trụ sở, thì ghi địa điểm thực hiện công chứng và Phòng
Công chứng), chúng tôi gồm có:

Bên góp vốn (sau đây gọi là bên A):
Ông (Bà):.......................................................................................................................
Sinh ngày:......................................................................................................................
Chứng minh nhân dân số:....................cấp ngày......./......./........tại:.............................
Hộ khẩu thường trú (Truờng hợp không có hộ khẩu thường trú, thì ghi nơi đăng ký tạm
trú): ...............................................................................................................................
Hoặc có thể chọn một trong các chủ thể sau:
1. Chủ thể là vợ chồng:

Chồng:.......................................................................................................................
Sinh ngày:..................................................................................................................
Chứng minh nhân dân số:.................. Cấp ngày: ................Tại:..............................
Hộ khẩu thường trú:..................................................................................................
Cùng vợ là bà:...........................................................................................................
Sinh ngày:..................................................................................................................
Chứng minh nhân dân số:.................. Cấp ngày: ................Tại:..............................
Hộ khẩu thường trú:..................................................................................................
...................................................................................................................................

(Trường hợp vợ chồng có hộ khẩu thường trú khác nhau, thì ghi hộ khẩu thường trú của
từng người).
2. Chủ thể là hộ gia đình:

Họ và tờn chủ hộ: .....................................................................................................
Sinh ngày:..................................................................................................................
Chứng minh nhân dân số:....................... cấp ngày........................
CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------***-------
HỢP ĐỒNG GÓP VỐN
Tại Phòng Công Chứng số............thành phố Nội
(Trường hợp việc công
chứng được thực hiện ngoài trụ sở, t ghi địa điểm thực hiện công chứng và Phòng
Công chứng), chúng tôi gồm có:
Bên góp vốn (sau đây gọi bên A):
Ông
(
)
:.......................................................................................................................
Sinh ngày:......................................................................................................................
Chứng minh nhân dân số:....................cấp ngày......./......./........tại:.............................
Hộ khẩu thường trú (Truờng hợp không hộ khẩu thường trú, thì ghi nơi đăng tạm
trú): ...............................................................................................................................
Hoặc có thể chọn một trong các chủ thể sau:
1. Chủ thể vợ chồng:
Chồng:.......................................................................................................................
Sinh ngày:..................................................................................................................
Chứng minh nhân dân số:..................Cấp ngày: ................Tại:..............................
Hộ khẩu thường trú:..................................................................................................
Cùng vợ bà:...........................................................................................................
Sinh ngày:..................................................................................................................
Chứng minh nhân dân số:..................Cấp ngày: ................Tại:..............................
Hộ khẩu thường trú:..................................................................................................
...................................................................................................................................
Mẫu Hợp đồng góp vốn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Mẫu Hợp đồng góp vốn - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Mẫu Hợp đồng góp vốn 9 10 747