Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu hợp đồng hợp tác

Được đăng lên bởi tien06051992
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 5760 lần   |   Lượt tải: 5 lần
Mẫu hướng dẫn xây dựng hợp đồng hợp tác

(Ban hành kèm theo Thông tư số: 04/2008/TT-BKH
ngày 09 tháng 7 năm 2008 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
………………, ngày…… tháng……năm……

Hợp đồng hợp tác
(Hướng dẫn: Hợp đồng hợp tác có thể có tên gọi khác, như nội quy, quy
ước, quy chế hoạt động, v.v., nhưng nội dung phải phù hợp với quy định tại
Khoản 2 Điều 5 Nghị định 151/NĐ-CP.)
- Căn cứ Bộ luật Dân sự năm 2005;
- Căn cứ Nghị định số 151/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2007 của
Chính phủ về tổ chức và hoạt động của tổ hợp tác;
Chúng tôi gồm các tổ viên có danh sách kèm theo cùng nhau cam kết thực
hiện hợp đồng hợp tác với các nội dung sau:
Điều 1. Tên, biểu tượng, địa chỉ giao dịch của tổ hợp tác
1. Tên của tổ hợp tác:....................................................................................
2. Biểu tượng (nếu có)
(Hướng dẫn:
1. Hợp đồng hợp tác ghi rõ tên, biểu tượng của tổ hợp tác (nếu có) không
trùng, không gây nhầm lẫn với tên, biểu tượng của tổ hợp tác khác trong phạm
vi cấp xã nơi tổ hợp tác chứng thực hợp đồng hợp tác; biểu tượng của tổ hợp
tác phải được đăng ký tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
2. Trường hợp tổ hợp tác có tổ viên cư trú ở các xã khác nhau thì tên,
biểu tượng không trùng, không gây nhầm lẫn với tên, biểu tượng của tổ hợp tác
khác trên địa bàn các xã mà tổ viên tổ hợp tác đó cư trú.)
3. Địa chỉ giao dịch:
a. Số nhà (nếu có)..........................................................................................
b. Đường phố/thôn/bản..................................................................................
c. Xã/phường/thị trấn....................................................................................
d. Huyện/quận/thị xã/thành phố thuộc tỉnh………………………………...
e. Tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương...………………….…………….
f. Số điện thoại/fax (nếu có)………………………………….…………….
g. Địa chỉ thư điện tử
(nếu có)……………………………….
…………….
h. Địa chỉ Website (nếu có)...........................................................................
Điều 2. Mục đích, nguyên tắc tổ chức và hoạt động của tổ hợp tác
(Hướng dẫn:
1. Mục đích:
Các tổ viên tổ hợp tác sau khi thảo luận, thống nhất quyết định thực hiện
các công việc sau:
a………..…………………….……………………………………..………

b………………………………..………………………………………..…
c…………………………………………..…………………..………...…
……………………….………………………………..………..………….
2. Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của tổ hợp tác áp dụng các quy định
tại Điều 2 Nghị định 151/2007/NĐ-CP. Tổ hợp tác có thể ...
Mẫu hướng dẫn xây dựng hợp đồng hợp tác
(Ban hành kèm theo Thông tư số: 04/2008/TT-BKH
ngày 09 tháng 7 năm 2008 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
………………, ngày…… tháng……năm……
Hợp đồng hợp tác
(Hướng dẫn: Hợp đồng hợp tác thể tên gọi khác, như nội quy, quy
ước, quy chế hoạt động, v.v., nhưng nội dung phải phù hợp với quy định tại
Khoản 2 Điều 5 Nghị định 151/NĐ-CP.)
- Căn cứ Bộ luật Dân sự năm 2005;
- n cứ Nghị đnh số 151/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2007 của
Chính phủ về tổ chức và hoạt động của tổ hợp tác;
Chúng tôi gồm các tổ viên có danh sách kèm theo cùng nhau cam kết thực
hiện hợp đồng hợp tác với các nội dung sau:
Điều 1. Tên, biểu tượng, địa chỉ giao dịch của tổ hợp tác
1. Tên của tổ hợp tác:....................................................................................
2. Biểu tượng (nếu có)
(Hướng dẫn:
1. Hợp đồng hợp tác ghi rõ tên, biểu tượng của tổ hợp tác (nếu có) không
trùng, không gây nhầm lẫn với tên, biểu tượng của tổ hợp tác khác trong phạm
vi cấp i t hợp tác chứng thực hợp đồng hợp tác; biểu tượng của tổ hợp
tác phải được đăng ký tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
2. Trường hợp tổ hợp tác tổ viên trú các khác nhau thì tên,
biểu tượng không trùng, không gây nhầm lẫn với tên, biểu tượng của tổ hợp tác
khác trên địa bàn các xã mà tổ viên tổ hợp tác đó cư trú.)
3. Địa chỉ giao dịch:
a. Số nhà (nếu có)..........................................................................................
b. Đường phố/thôn/bản..................................................................................
c. Xã/phường/thị trấn....................................................................................
d. Huyện/quận/thị xã/thành phố thuộc tỉnh………………………………...
e. Tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương...………………….…………….
f. Số điện thoại/fax (nếu có)………………………………….…………….
g. Địa chỉ thư điện tử (nếu có)……………………………….
…………….
h. Địa chỉ Website (nếu có)...........................................................................
Điều 2. Mục đích, nguyên tắc tổ chức và hoạt động của tổ hợp tác
(Hướng dẫn:
1. Mục đích:
Các tổ viên tổ hợp tác sau khi thảo luận, thống nhất quyết định thực hiện
các công việc sau:
a………..…………………….……………………………………..………
Mẫu hợp đồng hợp tác - Trang 2
Mẫu hợp đồng hợp tác - Người đăng: tien06051992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Mẫu hợp đồng hợp tác 9 10 871