Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu hợp đồng in (văn hóa phẩm)

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 164 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------

HỢP ĐỒNG IN (VĂN HÓA PHẨM)
Số: …../HĐ…
- Căn cứ Pháp lý ……………………………………………………………………..………………
- Căn cứ vào khả năng và nhu cầu của hai bên.
- Hôm nay ngày …………… Tại: …………………………………………………………………..
Chúng tôi gồm:
Bên A là: ………………………………………………………………………………………………
- Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………
- Điện thoại: …………………………………………………………………………………………..
- Tài khoản số: …………………………………………………………………………………..……
- Đại diện là: ………………………………………………………………………………………….
Bên B là: (Nhà máy in hoặc cơ sở in ấn)…………………………………………………………
- Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………
- Điện thoại: …………………………………………………………………………………………..
- Tài khoản số: ……………………………………………………………………………………..…
- Đại diện là: ………………………………………………………………………………………….
Cùng ký kết cam đoan thực hiện hợp đồng như sau:
Điều 1: Bên B nhận gia công cho bên A các ấn phẩm

STT

Tên ấn phẩm và quy cách (ghi rõ
khổ thành phẩm)

Số lượng

Đơn giá
Giấy

Công in

Thành tiền

Tổng giá trị hợp đồng là: ………… đồng.
Điều 2: Điều khoản về bản thảo, sửa bài, về chất lượng và số lượng
Bên A chịu trách nhiệm về pháp lý xuất bản và nội dung ấn phẩm theo luật định. Bản thảo của bên A
phải đánh máy rõ ràng, mẫu ghi đúng kích cỡ thu phóng maket phải cụ thể. Khi xắp chữ bên B sẽ đ ưa cho
bên A sửa BON in 2 lần. Nếu việc sửa chữa (thêm hoặc bớt) ngoài phạm vi bản thảo đã đ ưa thì bên A

phải chịu thêm phí tổn. Nếu thay đổi trên 10% một trang chữ thì ngoài việc chịu phí tổn thời hạn trả hàng
cũng bị chậm.
Bên B chỉ được phép in khi bên A đã ký duyệt in và phải thực hiện đúng yêu cầu chất l ượng, số
lượng theo phiếu tiếp hàng mà bên A đặt in. Sau khi đặt hàng, nếu bên A thay đổi gì về maket và bản
thảo, bên A phải có văn bản đề nghị cụ thể bổ sung vào Phiếu tiếp hàng.
Trường hợp in thêm hoặc rút bớt số lượng, bên A phải đề nghị với bên B bằng văn bản ngay khi ký
duyệt in. Nếu bỏ không in nữa thì hai bên sẽ làm biên bản hủy hợp đồng.
Nếu số lượng đặt in bị hụt trong khoảng dưới 0,5% bên A đồng ý chấp thuận cho bên B không phải in
bù.
Điều 3: Điều khoản về vật tư (Ghi rõ chủng loại, số lượng do bên nào cung cấp…)
- ……………………………………………………………………………………………………
- ……………………………………………………………………………………………………
- ……………………………………………………………………………………………………
Điều 4: Điều khoản về quy cách bao gói thành phẩm, bốc xếp, vận chuyển và giao hàng.
Bên B thực hiện bao gói theo đề nghị của bên A đã được ghi trong phiếu tiếp hàng và giao làm ……..
đợt bắt đầu từ ngày …………. Xong vào ngày …………… tại kho của...
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------
HỢP ĐỒNG IN (VĂN HÓA PHẨM)
Số: …../HĐ…
- Căn cứ Pháp lý ……………………………………………………………………..………………
- Căn cứ vào khả năng và nhu cầu của hai bên.
- Hôm nay ngày …………… Tại: …………………………………………………………………..
Chúng tôi gồm:
Bên A là: ………………………………………………………………………………………………
- Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………
- Điện thoại: …………………………………………………………………………………………..
- Tài khoản số: …………………………………………………………………………………..……
- Đại diện là: ………………………………………………………………………………………….
Bên B là: (Nhà máy in hoặc cơ sở in ấn)…………………………………………………………
- Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………
- Điện thoại: …………………………………………………………………………………………..
- Tài khoản số: ……………………………………………………………………………………..…
- Đại diện là: ………………………………………………………………………………………….
Cùng ký kết cam đoan thực hiện hợp đồng như sau:
Điều 1: Bên B nhận gia công cho bên A các ấn phẩm
STT
Tên ấn phẩm và quy cách (ghi rõ
khổ thành phẩm)
Số lượng
Đơn giá
Thành tiền
Giấy Công in
Tổng giá trị hợp đồng là: ………… đồng.
Điều 2: Điều khoản về bản thảo, sửa bài, về chất lượng và số lượng
Bên A chịu trách nhiệm về pháp lý xuất bản và nội dung ấn phẩm theo luật định. Bản thảo của bên A
phải đánh máy rõ ràng, mẫu ghi đúng kích cỡ thu phóng maket phải cụ thể. Khi xắp chữ bên B sẽ đ ưa cho
bên A sửa BON in 2 lần. Nếu việc sửa chữa (thêm hoặc bớt) ngoài phạm vi bản thảo đã đưa thì bên A
Mẫu hợp đồng in (văn hóa phẩm) - Trang 2
Mẫu hợp đồng in (văn hóa phẩm) - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Mẫu hợp đồng in (văn hóa phẩm) 9 10 732