Ktl-icon-tai-lieu

mẫu hợp đồng kinh tế

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 363 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------

HỢP ĐỒNG KINH TẾ
SỐ:
/HĐKT
V/v ..........................................................................................................
- Căn cứ vào Bộ luật dân sự số 33/2005/QHH11 ngày 14/06/2005;
- Căn cứ nghị định số 16/NĐCP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý và
xây dựng công trình;
- Căn cứ vào khả năng và nhu cầu của hai bên;
Hôm nay, ngày ....... tháng ....... năm 2010, tại ................................ chúng tôi gồm có:
A/ Đại diện bên A:
Đại diện:..............................................................................Chức vụ: Giám đốc
Địa chỉ trụ sở chính:............................................................................................................
Tài khoản:............................................................................................................................
MST:.......................................................................
Điện thoại:...............................................................
B/ Đại diện bên B:
Đại diện:..............................................................................Chức vụ: Giám đốc
Địa chỉ trụ sở chính:............................................................................................................
Tài khoản:............................................................................................................................
MST:.......................................................................
Điện thoại:...............................................................
Hai bên cùng nhau bàn bạc thống nhất ký kết hợp đồng kinh tế với những điều khoản sau:
Điều I: NỘI DUNG HỢP ĐỒNG
Bên A đồng ý giao cho bên B nhận thi công công trình: Dịch chuyển, căng chỉnh tuyễn
cáp, cột treo cáp từ cổng trại giam Vĩnh Ninh đi thôn Vĩnh Ninh – Trạm Viễn Thông Đạo
Trù, với khối lượng công việc cụ thể như sau:
- Thu hồi cột bê tông đơn loại 6,5m

: 3 cột

- Thu hồi cột bê tông loại 6,5m

: 1 cột

- Dựng cột bê tông đơn 6,5m

: 3 cột

- Dựng cột bê tông đôi 6,5m

: 1 cột

- Đổ bê tông gốc cột đơn

:3ụ

- Đổ bê tông gốc cột ghép

:1ụ

- Căng chỉnh độ chùng cáp đồng treo : 0,5 km
- Căng chỉnh độ chùng cáp đồng treo : 2 km
- Căng chỉnh độ chùng cáp quang treo : 1 km
ĐIỀU III: ĐỊA ĐIỂM THI CÔNG:
.........................................................................................
ĐIỀU IV: TIẾN ĐỘ VÀ NGHIỆM THU CÔNG VIỆC HOÀN THÀNH
- Ngày khởi công:

Ngày ....
CỘNG HOÀ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------
HỢP ĐỒNG KINH TẾ
SỐ: /HĐKT
V/v ..........................................................................................................
- Căn cứ vào Bộ luật dân sự số 33/2005/QHH11 ngày 14/06/2005;
- Căn cứ nghị định số 16/NĐCP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản
xây dựng công trình;
- Căn cứ vào khả năng nhu cầu của hai bên;
Hôm nay, ngày ....... tháng ....... năm 2010, tại ................................ chúng tôi gồm có:
A/ Đại diện bên A:
Đại diện:..............................................................................Chức vụ: Giám đốc
Địa chỉ trụ sở chính:............................................................................................................
Tài khoản:............................................................................................................................
MST:.......................................................................
Điện thoại:
...............................................................
B/ Đại diện bên B:
Đại diện:..............................................................................Chức vụ: Giám đốc
Địa chỉ trụ sở chính:............................................................................................................
Tài khoản:............................................................................................................................
MST:.......................................................................
Điện thoại:
...............................................................
Hai bên cùng nhau bàn bạc thống nhất kết hợp đồng kinh tế với những điều khoản sau:
Điều I: NỘI DUNG HỢP ĐỒNG
Bên A đồng ý giao cho bên B nhận thi công công trình: Dịch chuyển, căng chỉnh tuyễn
cáp, cột treo cáp từ cổng trại giam Vĩnh Ninh đi thôn nh Ninh Trạm Viễn Thông Đạo
Trù, với khối lượng công việc cụ thể n sau:
- Thu hồi cột tông đơn loại 6,5m : 3 cột
mẫu hợp đồng kinh tế - Trang 2
mẫu hợp đồng kinh tế - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
mẫu hợp đồng kinh tế 9 10 631