Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu hợp đồng kinh tế giao nhận thầu xây lắp công trình

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 481 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
***********
HỢP ĐỒNG KINH TẾ GIAO NHẬN THẦU XÂY LẮP
CÔNG TRÌNH [TEN CONG TRINH XAY DUNG]
Số: [SO HD]/HĐXL
Căn cứ Pháp lệnh hợp đồng kinh tế ngày 25-9-1989 của Hội đồng Nhà nước.
Căn cứ Nghị định số 17/HĐBT ngày 16-01-1990 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính
phủ) quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh hợp đồng kinh tế.
Căn cứ Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08-7-1999 của Chính phủ về việc ban hành quy
chế quản lý đầu tư và xây dựng cơ bản.
Căn cứ vào biên bản xác nhận kết quả đấu thầu ngày [NGAY THANG NAM] (nếu có).
Căn cứ [YEU CAU HAI BEN]
Hôm nay, ngày [NGAY THANG NAM] tại [DIA DIEM] chúng tôi gồm có:
BÊN CHỦ ĐẦU TƯ
Tên doanh nghiệp: ...............................................................................................................
Địa chỉ trụ sở chính:.............................................................................................................
Điện thoại: ...................................Telex:.................................Fax: ....................................
Tài khoản số:............................................. Mở tại ngân hàng:.............................................
Đại diện bởi:.............................................. Chức vụ: ................................ Giấy
số: .......................................... (nếu ký thay)

ủy

quyền

Viết ngày ...........................Do........................................... chức vụ ............................. ký.
Trong hợp đồng này gọi tắt là bên A
BÊN TỔ CHỨC NHẬN THẦU XÂY DỰNG
Tên doanh nghiệp: ...............................................................................................................
Địa chỉ trụ sở chính:.............................................................................................................
Điện thoại: ...................................Telex:.................................Fax: ....................................
Tài khoản số:............................................. Mở tại ngân hàng:.............................................
Đại diện bởi:.............................................. Chức vụ: ................................ Giấy
số: .......................................... (nếu ký thay)

ủy

quyền

Viết ngày ...........................Do........................................... chức vụ ............................. ký.
Trong hợp đồng này gọi tắt là bên B
Hai bên thống nhất ký kết hợp đồng thi công xây lắp với các điều khoản sau đây...
CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - T do - Hạnh phúc
***********
HỢP ĐỒNG KINH TẾ GIAO NHẬN THẦU XÂY LẮP
CÔNG TRÌNH [TEN CONG TRINH XAY DUNG]
Số: [SO HD]/HĐXL
Căn cứ Pháp lệnh hợp đồng kinh tế ngày 25-9-1989 của Hội đồng Nhà nước.
Căn cứ Nghị định số 17/HĐBT ngày 16-01-1990 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính
phủ) quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh hợp đồng kinh tế.
Căn c Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08-7-1999 của Chính phủ về việc ban hành quy
chế quản lý đầu tư và xây dựng bản.
Căn cứ vào biên bản xác nhận kết quả đấu thầu ngày [NGAY THANG NAM] (nếu có).
Căn cứ [YEU CAU HAI BEN]
Hôm nay, ngày [NGAY THANG NAM] tại [DIA DIEM] chúng tôi gồm có:
BÊN CHỦ ĐẦU
Tên doanh nghiệp: ...............................................................................................................
Địa chỉ trụ sở chính:.............................................................................................................
Điện thoại: ...................................Telex:.................................Fax: ....................................
Tài khoản số:............................................. Mở tại ngân hàng:.............................................
Đại diện bởi:..............................................Chức vụ: ................................ Giấy ủy quyền
số: .......................................... (nếu thay)
Viết ngày ...........................Do........................................... chức vụ ............................. ký.
Trong hợp đồng này gọi tắt là n A
BÊN TỔ CHỨC NHẬN THẦU XÂY DỰNG
Tên doanh nghiệp: ...............................................................................................................
Địa chỉ trụ sở chính:.............................................................................................................
Điện thoại: ...................................Telex:.................................Fax: ....................................
Tài khoản số:............................................. Mở tại ngân hàng:.............................................
Đại diện bởi:..............................................Chức vụ: ................................ Giấy ủy quyền
số: .......................................... (nếu thay)
Viết ngày ...........................Do........................................... chức vụ ............................. ký.
Trong hợp đồng này gọi tắt là n B
Hai bên thống nhất ký kết hợp đồng thi công xây lắp với các điều khoản sau đây:
Điều 1: Khối lượng tiến độ công trình
1. Tên công trình: [TEN CONG TRINH XAY DUNG]
2. Địa điểm xây dựng công trình: [DIA DIEM]
3. Quy mô công trình: [QUY MO] (ghi khả năng sản xuất, kinh doanh hoặc dịch vụ…).
4. Vốn đầu được duyệt theo d toán: [SO TIEN DUOC DUYET] (trong đó phải nêu rõ
phần vốn y lắp, phần vốn thiết bị công nghệ và phần vốn kiến thiết bản khác).
5. Tiến độ thi công:
Mẫu hợp đồng kinh tế giao nhận thầu xây lắp công trình - Trang 2
Mẫu hợp đồng kinh tế giao nhận thầu xây lắp công trình - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Mẫu hợp đồng kinh tế giao nhận thầu xây lắp công trình 9 10 492