Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu hợp đồng làm việc đặc biệt

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 330 lần   |   Lượt tải: 0 lần
(Ban hành kèm theo Thông tư số 10/2004/TT-BNV ngày 19/02/2004 của
Bộ Nội vụ)
Tên đơn vị ...

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------...... ngày......... tháng......... năm.....
HỢP ĐỒNG LÀM VIỆC ĐẶC BIỆT
Căn cứ Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ về
tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự
nghiệp của Nhà nước;
Căn cứ Quyết định số ....... của ....... về việc công nhận kết quả tuyển
dụng .........
Chúng
tôi,
một
bên
là
Ông/
Bà:.................................
………………………..
Chức
vụ:.......................................................
…………………………………
Đại
diện
cho
(1)...............................................
……………………………....
Địa chỉ............................... .................................... Điện thoại:.......
…………
Và
một
bên
là
Ông/
Bà
(2):.........................................
………………………
Sinh ngày....... tháng..... năm........... tại.................................................…….
Địa
chỉ
thường
trú
tại:................................................
……………………….
Số
CMTND..............................
………………………………………………
Cấp ngày..... tháng..... năm....... tại................................................
…………..
và Ông/Bà (3)........................................................................................
……..
Sinh ngày....... tháng..... năm........... tại.................................................
……...
Chức
vụ:.......................................................
………………………………….
Địa chỉ............................... .................................... Điện thoại:.......
………….
Nghề
nghiệp....................................................
………………………………..

Địa
chỉ
thường
trú
tại:................................................
…………………………
Số
CMTND..............................
………………………………………………..
Cấp ngày..... tháng..... năm....... tại................................................
……………
Đại
diện
cho
(4)...............................................
………………………………..
Thỏa thuận ký kết Hợp đồng làm việc đặc biệt và cam kết làm đúng những
điều khoản sau đây:
Điều 1. Thời hạn và nhiệm vụ hợp đồng
- Thời gian thực hiện hợp đồng (5)...........................................
……………….
- Từ ngày..………... tháng.…….... năm....... đến ngày....... tháng......
năm.....
Trong
đó
thời
gian
hợp
đồng
thử
việc…………………………………………
Từ ngày....... tháng……..... năm………..... đến ngày....... tháng..... năm....
….
Địa
điểm
làm
việc(6):............................
(Ban hành kèm theo Thông tư số 10/2004/TT-BNV ngày 19/02/2004 của
Bộ Nội vụ)
Tên đơn vị ...
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------
...... ngày......... tháng......... năm.....
HP ĐNG LÀM VIC ĐC BIT
Căn cứ Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ về
tuyển dụng, sử dụng và quản cán bộ, công chức trong các đơn vị sự
nghiệp của Nhà nước;
Căn cứ Quyết định số ....... của ....... về việc công nhận kết quả tuyển
dụng .........
Chúng tôi, một bên Ông/ Bà:.................................
………………………..
Chức vụ:.......................................................
…………………………………
Đại diện cho (1)...............................................
……………………………....
Địa chỉ............................... .................................... Điện thoại:.......
…………
một bên Ông/ (2):.........................................
………………………
Sinh ngày....... tháng..... năm........... tại.................................................…….
Địa chỉ thường trú tại:................................................
……………………….
Số CMTND..............................
………………………………………………
Cấp ngày..... tháng..... năm....... tại................................................
…………..
Ông/Bà (3)........................................................................................
……..
Sinh ngày....... tháng..... năm........... tại.................................................
……...
Chức vụ:.......................................................
………………………………….
Địa chỉ............................... .................................... Điện thoại:.......
………….
Nghề nghiệp....................................................
………………………………..
Mẫu hợp đồng làm việc đặc biệt - Trang 2
Mẫu hợp đồng làm việc đặc biệt - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Mẫu hợp đồng làm việc đặc biệt 9 10 73