Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu hợp đồng lao động

Được đăng lên bởi tien06051992
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 3147 lần   |   Lượt tải: 21 lần
COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM
Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc



COÂNG TY TNHH LEÂ MINH TRÍ
Soá: MT2008/0….

HÔÏP ÑOÀNG LAO ÑOÄNG
Chuùng toâi, moät beân laø OÂng

:

Chöùc vuï

:

LEÂ MINH TRÍ

Quoác tòch

:

Vieät Nam

:

Vieät Nam

Giaùm Ñoác

Ñaïi dieän cho : COÂNG TY TNHH LEÂ MINH TRÍ

Ñieän thoaïi : 8.405.171

Ñòa chæ: soá 438 B1 Phan Vaên Haân, P.17 , Quaän Bình Thaïnh, TP.HCM
Vaø moät beân laø OÂng/Baø

:

PHAÏM MINH

Sinh ngaøy 20 thaùng 11 naêm
Ngheà nghieäp :
Ñòa chæ thöôøng truù:
Soá CMND :
2xxxxx
Soá soå lao ñoäng (neáu coù):

1978

Quoác tòch
taïi

caáp ngaøy :
caáp ngaøy :

:

xx/xx/xxxx

Taïi :
Taïi :

CA Taâây Ninh

Thoûa thuaän kyù keát hôïp ñoàng lao ñoäng vaø cam keát laøm ñuùng nhöõng ñieàu khoaûn sau ñaây:

Ñieàu 1: Thôøi haïn vaø coâng vieäc hôïp ñoàng
-

Loaïi hôïp ñoàng lao ñoäng : Hôïp ñoàng khoâng xaùc ñònh thôøi haïn
Thöû vieäc töø ngaøy
thaùng
naêm
ñeán ngaøy
thaùng
naêm
Ñòa ñieåm laøm vieäc: 438 B1 Phan Vaên Haân, P.17 , Quaän Bình Thaïnh, TP.HCM
Chöùc danh chuyeân moân :
Chöùc vuï(neáu coù) :
Coâng vieäc phaûi laøm:
Hoaøn thaønh toát coâng vieäc ñöôïc giao theo ñònh möùc saûn löôïng, thôøi gian coâng ngheä vaø ñaït
chaát löôïng theo quy ñònh – chaáp haønh toát noäi quy kyû luaät, chaáp haønh nghieâm chænh quy trình
vaän haønh, quy trình thao taùc coâng ngheä, baûo quaûn thieát bò, quy trình an toaøn lao ñoäng.
(Keøm theo phieáu yeâu caàu coâng vieäc (neáu coù)

Ñieàu 2: Cheá ñoä laøm vieäc.
-

Thôøi giôø laøm vieäc : 08 giờ/1 ngày – 6 ngày/1tuần
 Sáng từ 7h30-11h30 – Chiều từ 1h00-17h00
Ñöôïc caáp phaùt nhöõng duïng cuï laøm vieäc goàm: theo ngaønh ngheà quy ñònh
Ngöôøi lao ñoäng coù nghóa vuï baûo quaûn vaø söû duïng theo ñuùng quy ñònh. Neáu laøm maát hoaëc
laøm hö hoûng thì phaûi boài thöôøng theo quy ñònh cuûa Coâng ty vaø Luaät Lao ñoäng.

Ñieàu 3: Nghóa vuï vaø quyeàn lôïi cuûa ngöôøi lao ñoäng
1 – Quyeàn lôïi :

•
•

•
•
•

Phöông tieän ñi laïi laøm vieäc
: ngöôøi lao ñoäng töï tuùc
Möùc löông chính hoaëc tieàn
:
coâng
Maõ soá
Heä soá
Baäc
Hình thöùc traû löông
Cheá ñoä naâng löông
Ñöôïc trang bò baûo hoä lao ñoäng

Möùc löông

: Traû löông baèng tieàn maët vaøo caùc ngaøy 10 vaø 25 moãi thaùng
: ñöôïc naâng löông theo quy ñònh cuûa Nhaø Nöôùc vaø Coâng ty
: Theo ngaønh ngheà quy ñònh

goàm

•

Cheá ñoä nghæ ngôi

•

Baûo hieåm xaõ hoäi+baûo hieåm Y

: Nghæ leã,teát 09 ngaøy/naêm (theo quy ñònh cuûa Nhaø Nöôùc)
Nghæ pheùp naêm vaø vieäc rieâng theo quy ñònh cuûa Luaät
lao ñoäng.
: 23% - Coâng ty ñoùng: ...
COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM
Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc
COÂNG TY TNHH LEÂ MINH TRÍ
Soá: MT2008/0….
HÔÏP ÑOÀNG LAO ÑOÄNG
Chuùng toâi, moät beân laø OÂng
:
LEÂ MINH TRÍ
Quoác tòch : Vieät Nam
Chöùc vuï
:
Giaùm Ñoác
Ñaïi dieän cho : COÂNG TY TNHH LEÂ MINH TRÍ Ñieän thoaïi : 8.405.171
Ñòa chæ: soá 438 B1 Phan Vaên Haân, P.17 , Quaän Bình Thaïnh, TP.HCM
Vaø moät beân laø OÂng/Baø :
PHAÏM MINH
Quoác tòch : Vieät Nam
Sinh ngaøy 20 thaùng 11 naêm 1978 taïi :
Ngheà nghieäp :
Ñòa chæ thöôøng truù:
Soá CMND : 2xxxxx caáp ngaøy : xx/xx/xxxx Taïi : CA Taâây Ninh
Soá soå lao ñoäng (neáu coù):
caáp ngaøy : Taïi :
Thoûa thuaän kyù keát hôïp ñoàng lao ñoäng vaø cam keát laøm ñuùng nhöõng ñieàu khoaûn sau ñaây:
Ñieàu 1: Thôøi haïn vaø coâng vieäc hôïp ñoàng
- Loaïi hôïp ñoàng lao ñoäng : Hôïp ñoàng khoâng xaùc ñònh thôøi haïn
- Thöû vieäc töø ngaøy thaùng naêm ñeán ngaøy thaùng naêm
- Ñòa ñieåm laøm vieäc: 438 B1 Phan Vaên Haân, P.17 , Quaän Bình Thaïnh, TP.HCM
- Chöùc danh chuyeân moân : Chöùc vuï(neáu coù) :
- Coâng vieäc phaûi laøm:
Hoaøn thaønh toát coâng vieäc ñöôïc giao theo ñònh möùc saûn löôïng, thôøi gian coâng ngheä vaø ñaït
chaát löôïng theo quy ñònh – chaáp haønh toát noäi quy kyû luaät, chaáp haønh nghieâm chænh quy trình
vaän haønh, quy trình thao taùc coâng ngheä, baûo quaûn thieát bò, quy trình an toaøn lao ñoäng.
(Keøm theo phieáu yeâu caàu coâng vieäc (neáu coù)
Ñieàu 2: Cheá ñoä laøm vieäc.
- Thôøi giôø laøm vieäc : 08 giờ/1 ngày – 6 ngày/1tuần
Sáng từ 7h30-11h30 – Chiều từ 1h00-17h00
- Ñöôïc caáp phaùt nhöõng duïng cuï laøm vieäc goàm: theo ngaønh ngheà quy ñònh
Ngöôøi lao ñoäng coù nghóa vuï baûo quaûn vaø söû duïng theo ñuùng quy ñònh. Neáu laøm maát hoaëc
laøm hö hoûng thì phaûi boài thöôøng theo quy ñònh cuûa Coâng ty vaø Luaät Lao ñoäng.
Ñieàu 3: Nghóa vuï vaø quyeàn lôïi cuûa ngöôøi lao ñoäng
1 – Quyeàn lôïi :
Phöông tieän ñi laïi laøm vieäc : ngöôøi lao ñoäng töï tuùc
Möùc löông chính hoaëc tieàn
coâng
:
Maõ soá Heä soá Baäc Möùc löông
Hình thöùc traû löông :
Traû löông baèng tieàn maët vaøo caùc ngaøy 10 vaø 25 moãi thaùng
Cheá ñoä naâng löông :
ñöôïc naâng löông theo quy ñònh cuûa Nhaø Nöôùc vaø Coâng ty
Ñöôïc trang bò baûo hoä lao ñoäng
: Theo ngaønh ngheà quy ñònh
Mẫu hợp đồng lao động - Trang 2
Mẫu hợp đồng lao động - Người đăng: tien06051992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Mẫu hợp đồng lao động 9 10 653