Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu hợp đồng lao động có thời hạn

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 422 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Đơn vị:……………

--------Số:..../

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------........, ngày......tháng......năm......

HỢP ĐỒNG LÀM VIỆC CÓ THỜI HẠN
Căn cứ Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 của
Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị
sự nghiệp của Nhà nước và Nghị định 121/2006/NĐ-CP ngày 23/10/2006 sửa đổi
bổ sung một số điều của Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003;
Căn cứ Quyết định số
/QĐ-SGD&ĐT ngày
tháng
năm 200…..
của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo về việc công nhận hết thời gian thử việc và
bổ nhiệm chính thức vào ngạch viên chức Nhà nước;
Chúng tôi, một bên là Ông: ..............................
Chức vụ: .......................................
Đại diện cho: ..........................
Địa chỉ: ............................
Điện thoại: ..................
Và một bên là Ông: .............................
Sinh ngày: ... tháng... năm .... tại xã ...., huyện ....., tỉnh ..........
Nghề nghiệp: ...................
Địa chỉ thường trú tại: Xã ..............., huyện .............., tỉnh ...................
Số CMTND: ......................
Cấp ngày: ..... tháng .... năm ....... tại .................
Thoả thuận ký kết Hợp đồng làm việc và cam kết làm đúng những điều
khoản sau đây:
Điều 1: Thời hạn và nhiệm vụ hợp đồng
- Thời gian thực hiện hợp đồng:
Có thời hạn.
- Từ: Ngày
tháng
năm 200…...đến ngày…… tháng
năm ……
- Địa điểm làm việc: ……………………………………………………
- Chức danh chuyên môn: ....................
- Nhiệm vụ: ……………………………………………………………………..
Điều 2: Chế độ làm việc
- Thời giờ làm việc: Theo quy định của Nhà nước.
- Được trang bị những phương tiện làm việc: Theo quy định của Nhà nước.
Điều 3: Nghĩa vụ và quyền lợi của người ký hợp đồng làm việc có thời
hạn.
1. Nghĩa vụ:
- Hoàn thành những nhiệm vụ đã cam kết trong Hợp đồng làm việc.
- Chấp hành nội quy, quy chế của đơn vị, kỷ luật làm việc và các quy định
của Pháp lệnh cán bộ, công chức.
- Chấp hành việc xử lý kỷ luật và bồi thường thiệt hại theo quy định của
pháp luật.
- Chấp hành việc điều động khi đơn vị sự nghiệp có nhu cầu.

2
2. Quyền lợi:
- Được hưởng các quyền lợi quy định tại Pháp lệnh cán bộ, công chức.
- Phương tiện đi lại làm việc : Tự túc.
- Ngạch được bổ nhiệm: Giáo viên trung học. Mã số: 15.113, Bậc: ....., Hệ
số lương: ......
- Phụ cấp (nếu có) gồm : Được trả 01 lần hàng tháng.
- Số ngày nghỉ hàng năm được hưởng lương (nghỉ lễ, phép, việc riêng):
Theo quy định của Nhà nước.
-...
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Đơn vị:……………
---------
Số:..../
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
........, ngày......tháng......năm......
HỢP ĐỒNG LÀM VIỆC CÓ THỜI HẠN
Căn cứ Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 của
Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng quản cán bộ, công chức trong các đơn vị
sự nghiệp của Nhà nước Nghị định 121/2006/NĐ-CP ngày 23/10/2006 sửa đổi
bổ sung một số điều của Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003;
Căn cứ Quyết định số /QĐ-SGD&ĐT ngày tháng năm 200…..
của Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo về việc công nhận hết thời gian thử việc và
bổ nhiệm chính thức vào ngạch viên chức Nhà nước;
Chúng tôi, một bên là Ông: ..............................
Chức vụ: .......................................
Đại diện cho: ..........................
Địa chỉ: ............................ Điện thoại: ..................
Và một bên là Ông: .............................
Sinh ngày: ... tháng... năm .... tại xã ...., huyện ....., tỉnh ..........
Nghề nghiệp: ...................
Địa chỉ thường trú tại: Xã ..............., huyện .............., tỉnh ...................
Số CMTND: ......................
Cấp ngày: ..... tháng .... năm ....... tại .................
Thoả thuận kết Hợp đồng làm việc cam kết làm đúng những điều
khoản sau đây:
Điều 1: Thời hạn và nhiệm vụ hợp đồng
- Thời gian thực hiện hợp đồng: Có thời hạn.
- Từ: Ngày tháng năm 200…...đến ngày…… tháng năm ……
- Địa điểm làm việc: ……………………………………………………
- Chức danh chuyên môn: ....................
- Nhiệm vụ: ……………………………………………………………………..
Điều 2: Chế độ làm việc
- Thời giờ làm việc: Theo quy định của Nhà nước.
- Được trang bị những phương tiện làm việc: Theo quy định của Nhà nước.
Điều 3: Nghĩa vụ quyền lợi của người hợp đồng làm việc thời
hạn.
1. Nghĩa vụ:
- Hoàn thành những nhiệm vụ đã cam kết trong Hợp đồng làm việc.
- Chấp hành nội quy, quy chế của đơn vị, kỷ luật làm việc các quy định
của Pháp lệnh cán bộ, công chức.
- Chấp hành việc xử k luật bồi thường thiệt hại theo quy định của
pháp luật.
- Chấp hành việc điều động khi đơn vị sự nghiệp có nhu cầu.
1
Mẫu hợp đồng lao động có thời hạn - Trang 2
Mẫu hợp đồng lao động có thời hạn - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Mẫu hợp đồng lao động có thời hạn 9 10 116