Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu hợp đồng lao động dành cho đối tượng công tác viên

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 313 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tên đơn vị: ..........................
Số: .......................................

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----o0o---................, ngày.....tháng......năm.........

HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG
DÀNH CHO ĐỐI TƯỢNG CỘNG TÁC VIÊN
(Ban hành kèm theo TT số 21/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22/09/2003 của Bộ Lao động –
Thương binh và Xã hội)
Chúng tôi, một bên là Ông, Bà: ..................................................... Quốc tịch:...........................
Chức vụ:.......................................................................................................................................
Đại diện cho:................................................................................................................................
Địa chỉ: ................................................................................... Điện thoại:..................................
Và một bên là Ông, Bà:...................................................................Quốc tịch:...........................
Sinh ngày: .............................................................. tháng năm , tại:...........................................
Nghề nghiệp: ...............................................................................................................................
Địa chỉ thường trú tại: .................................................................................................................
Số CMND: .............................................cấp ngày: ................... tại:...........................................
Số sổ lao động (nếu có): ........................cấp ngày:.................... tại:...........................................
Thoả thuận ký kết hợp đồng lao động và cam kết làm đúng những điều khoản sau đây:
Điều I: Thời hạn và công việc hợp đồng
Ông/Bà làm việc theo loại Hợp đồng Cộng tác viên
Từ ngày....................đến ngày....................
Thử việc từ ngày....................đến ngày...................
Địa điểm làm việc (tại đơn vị): ...................................................................................................
Chức danh chuyên môn (vị trí công tác): ...................................................................................
Chức vụ (nếu có):........................................................................................................................
Công việc phải làm: ...........................................................................................
Tên đơn vị: ..........................
Số: .......................................
CỘNG HOÀ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - T do - Hạnh phúc
----o0o----
................, ngày.....tháng......năm.........
HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG
DÀNH CHO ĐỐI TƯỢNG CỘNG TÁC VIÊN
(Ban hành kèm theo TT s 21/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22/09/2003 của Bộ Lao động
Thương binh hội)
Chúng tôi, một bên Ông, Bà: ..................................................... Quốc tịch:...........................
Chức vụ:.......................................................................................................................................
Đại diện cho:................................................................................................................................
Địa chỉ: ...................................................................................Điện thoại:..................................
một bên là Ông, Bà:...................................................................Quốc tịch:...........................
Sinh ngày: .............................................................. tháng năm , tại:...........................................
Nghề nghiệp: ...............................................................................................................................
Địa chỉ thường trú tại: .................................................................................................................
Số CMND: .............................................cấp ngày: ................... tại:...........................................
Số sổ lao động (nếu có): ........................cấp ngày:.................... tại:...........................................
Thoả thuận kết hợp đồng lao động cam kết làm đúng những điều khoản sau đây:
Điều I: Thời hạn và công việc hợp đồng
Ông/Bà làm việc theo loại Hợp đồng Cộng tác viên
Từ ngày....................đến ngày....................
Thử việc từ ngày....................đến ngày...................
Địa điểm làm việc (tại đơn vị): ...................................................................................................
Chức danh chuyên môn (vị t công tác): ...................................................................................
Chức vụ (nếu có):........................................................................................................................
Công việc phải làm: ....................................................................................................................
Điều II : Chế độ làm việc
1. Thời gian làm việc:
2. Được cấp đồ ng văn phòng phẩm sử dụng các thiết bị n phòng vào mục đích công
việc.
Mẫu hợp đồng lao động dành cho đối tượng công tác viên - Trang 2
Mẫu hợp đồng lao động dành cho đối tượng công tác viên - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Mẫu hợp đồng lao động dành cho đối tượng công tác viên 9 10 882