Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu hợp đồng lao động song ngữ

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 516 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CÔNG TY TNHH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: VL-...../LTD.

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness
**************

HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG
LABOR CONTRACT

Được ban hành theo Thông tư số 21/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22 tháng 9 năm 2003 của Bộ
Lao động - Thương Binh và Xã hội
Issued under the Circular No.21/2003/TT-BLDTBXH dated 22 September 2003 of the
Ministry of Labor, Invalid and Social Affairs

Chúng tôi, một bên là: Ông/Bà ............................................................................................
We are, from one side: Mr/Ms. ..............................................................................................
Chức vụ: Giám đốc
Position: Director
Đại diện cho: Công ty TNHH.................................................................................................
On behalf of:...................................................................... Co., Ltd.
Địa chỉ:....................................................................................................................................
Address: Ngoc Hoi Industrial Zone, Thanh Tri District, Hanoi City
Tel: ............................................................... Fax:..................................................................

Và một bên là:.........................................................................................................................
And from other side:...............................................................................................................
Ngày sinh:...............................................................................................................................
Date of birth:...........................................................................................................................
Trình độ:....................................................... Chuyên môn:....................................................
Degree:......................................................... Profession:.......................................................
Địa chỉ:....................................................................................................................................
Home address:........................................................................................................................
CMND số:...................................... Cấp ngày:...................... Tại:...............................
CÔNG TY TNHH CỘNG HOÀ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: VL-...../LTD. THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence Freedom Happiness
**************
HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG
LABOR CONTRACT
Được ban hành theo Thông số 21/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22 tháng 9 năm 2003 của Bộ
Lao động - Thương Binh hội
Issued under the Circular No.21/2003/TT-BLDTBXH dated 22 September 2003 of the
Ministry of Labor, Invalid and Social Affairs
Chúng tôi, một bên là: Ông/ ............................................................................................
We are, from one side: Mr/Ms. ..............................................................................................
Chức vụ: Giám đốc
Position: Director
Đại diện cho: Công ty TNHH.................................................................................................
On behalf of:...................................................................... Co., Ltd.
Địa chỉ:....................................................................................................................................
Address: Ngoc Hoi Industrial Zone, Thanh Tri District, Hanoi City
Tel: ............................................................... Fax:..................................................................
Mẫu hợp đồng lao động song ngữ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Mẫu hợp đồng lao động song ngữ - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Mẫu hợp đồng lao động song ngữ 9 10 609