Ktl-icon-tai-lieu

mẫu hợp đồng lao động thời vụ

Được đăng lên bởi Nguyễn Vũ Quảng
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 197 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CÔNG TY CỔ PHẦN SX & TM
CÔNG NGHỆ WINTECH
***

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
***
Hà nội, ngày …… tháng …… năm 2014.

HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG THỜI VỤ
Số: …../HĐLĐ/20...
Chúng tôi, một bên là Ông(Bà): Nguyễn Hữu Huynh
Quốc tịch: Việt Nam.
Chức vụ: GIÁM ĐỐC
Đại diện cho (1): CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ WINTECH
Địa chỉ : Mỹ nội – Bắc hồng – Đông anh – Hà nội.
Và một bên là Ông(Bà): ……….……………………..
Quốc tịch: Việt Nam.
Sinh ngày …… tháng …… năm …… tại ……………………………………………………………
Địa chỉ thường trú: …………………………………………………………………………………...
Số CMTND: ……………….cấp ngày …/.../.... tại Công an tỉnh…………………………………….
Thoả thuận ký kết hợp đồng lao động và cam kết làm đúng những điều khoản sau đây:
Điều 1: Thời hạn và công việc hợp đồng:







Loại hợp đồng lao động (3): Thời vụ …… tháng.
Từ ngày … tháng … năm 2014 đến ngày … tháng … năm 2014.
Địa điểm làm việc (4): Khu đô thị Hùng thắng – Hạ Long – Quảng Ninh.
Chức danh chuyên môn: Thợ lắp dựng
Chức vụ (nếu có): Thợ chính
Công việc phải làm (5): lắp dựng cửa nhôm hệ tại công trường theo sự điều động của người quản

lý.
Điều 2: Chế độ làm việc:
 Thời giờ làm việc (6): 8h/ngày
 Được cấp phát những dụng cụ làm việc gồm: căn cứ theo công việc thực tế tại công trường.
Điều 3: Nghĩa vụ và quyền lợi của người lao động:
1. Quyền lợi:
 Phương tiện đi lại làm việc (7): Công ty hỗ trợ tiền xe từ văn phòng công ty đến công trường (01
lần duy nhất).
 Mức lương chính hoặc tiền công (8): 7.000.000 vnđ/26 ngày công.
 Hình thức trả lương: Bằng tiền mặt.
 Phụ cấp gồm (9): Không
 Được trả lương: vào các ngày từ ngày 15 đến ngày 20 tháng (n+1). (Thanh toán tiền lương tháng n
vào ngày 15 đến 20 tháng (n+1)).
 Tiền thưởng : Theo tình hình tài chính của công ty.
 Chế độ nâng lương: Tùy theo thể hiện công việc của từng người.
 Chế độ nghỉ ngơi (nghỉ hàng tuần, phép năm, lễ tết...): Mỗi tháng được nghỉ 04 ngày.
 Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế (10): Người lao động tự đóng.

Chế độ đào tạo (11): Không
 Những thoả thuận khác (12): Không
1 Nghĩa vụ:
 Hoàn thành những công việc đã cam kết trong hợp đồng lao động.
 Chấp hành lệnh điều hành sản xuất - kinh doanh, nội quy kỷ luật lao động, an toàn lao động.
 Bồi thường vi phạm và vật chất (13):
Điều 4. Nghĩa vụ và quyền hạn của người sử dụng lao động
Nghĩa vụ:
o Bảo đảm việc làm và thực hiện đầy đủ những điều đã cam kết trong hợp đồng lao động.
o Thanh toán đầy đủ, đúng thời hạn các chế độ và quyền lợi cho người lao động theo hợp
đồng lao động...
CÔNG TY CỔ PHẦN SX & TM
CÔNG NGHỆ WINTECH
***
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
***
Hà nội, ngày …… tháng …… năm 2014.
HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG THỜI VỤ
Số: …../HĐLĐ/20...
Chúng tôi, một bên là Ông(Bà): Nguyễn Hữu Huynh Quốc tịch: Việt Nam.
Chức vụ: GIÁM ĐỐC
Đại diện cho (1): CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ WINTECH
Địa chỉ : Mỹ nội – Bắc hồng – Đông anh – Hà nội.
Và một bên là Ông(Bà): ……….…………………….. Quốc tịch: Việt Nam.
Sinh ngày …… tháng …… năm …… tại ……………………………………………………………
Địa chỉ thường trú: …………………………………………………………………………………...
Số CMTND: ……………….cấp ngày …/.../.... tại Công an tỉnh…………………………………….
Thoả thuận ký kết hợp đồng lao động và cam kết làm đúng những điều khoản sau đây:
Điều 1: Thời hạn và công việc hợp đồng:
Loại hợp đồng lao động (3): Thời vụ …… tháng.
Từ ngày … tháng … năm 2014 đến ngày … tháng … năm 2014.
Địa điểm làm việc (4): Khu đô thị Hùng thắng – Hạ Long – Quảng Ninh.
Chức danh chuyên môn: Thợ lắp dựng
Chức vụ (nếu có): Thợ chính
Công việc phải làm (5): lắp dựng cửa nhôm hệ tại công trường theo sự điều động của người quản
lý.
Điều 2: Chế độ làm việc:
Thời giờ làm việc (6): 8h/ngày
Được cấp phát những dụng cụ làm việc gồm: căn cứ theo công việc thực tế tại công trường.
Điều 3: Nghĩa vụ và quyền lợi của người lao động:
1. Quyền lợi:
Phương tiện đi lại làm việc (7): Công ty hỗ trợ tiền xe từ văn phòng công ty đến công trường (01
lần duy nhất).
Mức lương chính hoặc tiền công (8): 7.000.000 vnđ/26 ngày công.
Hình thức trả lương: Bằng tiền mặt.
Phụ cấp gồm (9): Không
Được trả lương: vào các ngày từ ngày 15 đến ngày 20 tháng (n+1). (Thanh toán tiền lương tháng n
vào ngày 15 đến 20 tháng (n+1)).
Tiền thưởng : Theo tình hình tài chính của công ty.
Chế độ nâng lương: Tùy theo thể hiện công việc của từng người.
Chế độ nghỉ ngơi (nghỉ hàng tuần, phép năm, lễ tết...): Mỗi tháng được nghỉ 04 ngày.
Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế (10): Người lao động tự đóng.
mẫu hợp đồng lao động thời vụ - Trang 2
mẫu hợp đồng lao động thời vụ - Người đăng: Nguyễn Vũ Quảng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
mẫu hợp đồng lao động thời vụ 9 10 542