Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu Hợp đồng lắp ráp thiết bị khoa học kỹ thuật

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 409 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------------------------

HỢP ĐỒNG LẮP RÁP THIẾT BỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT
Số:…/…..
Hôm nay ngày … tháng …. năm …Tại địa điểm:
…………………………………………
Chúng tôi gồm:
…………………………………………………………………………….
Bên A (Bên có nhu cầu lắp ráp)
- Tên doanh nghiệp (hoặc cơ quan):
………………………………………………….
- Địa chỉ trụ sở chính:
………………………………………………………………
- Điện thoại: …………………………… Fax: ……………………………………
- Tài khoản số: ……………………………………………………………………
- Mở tại ngân hàng:
………………………………………………………………………
- Đại diện là:
……………………………………………………………………………
- Chức vụ:
……………………………………………………………………………….
- Giấy ủy quyền (nếu thay giám đốc ký) số: ……………………… ngày …..
tháng ..… năm.…..
- Do ……………………………… chức vụ ……………………………….
……… ký.
Bên B (Bên nhận lắp ráp)
- Tên doanh nghiệp (hoặc cơ quan):
……………………………………………………
- Địa chỉ trụ sở chính:
……………………………………………………………………
- Điện thoại: ………………… Fax:
…………………………………………………….
- Tài khoản số:
…………………………………………………………………………..

- Mở tại ngân hàng: ……………………………………………………………….
…….
- Đại diện là:
……………………………………………………………………………...
- Chức vụ:
…………………………………………………………………………….….
- Giấy ủy quyền (nếu thay giám đốc ký) số: ……………………… ngày …. tháng
…. năm….…..
- Do …………………………… chức vụ
…………………………………………… ký.
Hai bên cùng thỏa thuận nội dung hợp đồng như sau:
Điều 1: Nội dung công việc
1. Bên A giao cho bên B lắp ráp thiết bị khoa học kỹ thuật có tên là:
………………. ………………………………..
Bao gồm những công việc cụ thể như sau:
- ……………………………………………………………………………………
……………..…………
- ……………………………………………………………………………………
…………………….….
1. Bên A phải cung cấp đầy đủ các tài liệu và thông tin ban đầu cùng với tòan bộ
những phụ tùng của thiết bị cần lắp ráp.
2. Bên B có trách nhiệm lắp ráp xong thiết bị, tiến hành việc vận hành thử, bảo
đảm cho bên A có thể sử dụng thiết bị vào hoạt động phục vụ sản xuất kinh doanh.
Điều 2: Về vật tư và tiền vốn
1. Những vật tư, nguyên liệu phụ phục vụ cho việc lắp ráp hoàn chỉnh thiết bị máy
móc do bên A có trách nhiệm cung ứng đầy đủ, kịp thời và đúng chất lượng, đủ số
lượng cần thiết và theo nhu cầu của công việc.
2. Tiền vốn ứng trước phục vụ cho các hoạt động lắp ráp và vận hành bên A phải
chi cho bên B ngay sau khi ký hợp đồng (hoặc khi bắt đầu thực hiện hợp đồng).
Lưu ý: Những vật tư, nguyên liệu phụ bên A hiện tại không có thì có thể quy thành
tiền, giao luôn cho bên B tự mua sắm đúng tiêu chuẩn, chất lượng đã thỏa thuận.
Điều 3: Thời hạn thực hiện hợp đồng
1. Bên B có trách nhiệm thực hiện hợp đồng lắp ráp trong thời gian là ……....
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------------------------
HỢP ĐỒNG LẮP RÁP THIẾT BỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT
Số:…/…..
Hôm nay ngày … tháng …. năm …Tại địa điểm:
…………………………………………
Chúng tôi gồm:
…………………………………………………………………………….
Bên A (Bên có nhu cầu lắp ráp)
- Tên doanh nghiệp (hoặc cơ quan):
………………………………………………….
- Địa chỉ trụ sở chính:
………………………………………………………………
- Điện thoại: …………………………… Fax: ……………………………………
- Tài khoản số: ……………………………………………………………………
- Mở tại ngân hàng:
………………………………………………………………………
- Đại diện là:
……………………………………………………………………………
- Chức vụ:
……………………………………………………………………………….
- Giấy ủy quyền (nếu thay giám đốc ký) số: ……………………… ngày …..
tháng ..… năm.…..
- Do ……………………………… chức vụ ……………………………….
……… ký.
Bên B (Bên nhận lắp ráp)
- Tên doanh nghiệp (hoặc cơ quan):
……………………………………………………
- Địa chỉ trụ sở chính:
……………………………………………………………………
- Điện thoại: ………………… Fax:
…………………………………………………….
- Tài khoản số:
…………………………………………………………………………..
Mẫu Hợp đồng lắp ráp thiết bị khoa học kỹ thuật - Trang 2
Mẫu Hợp đồng lắp ráp thiết bị khoa học kỹ thuật - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Mẫu Hợp đồng lắp ráp thiết bị khoa học kỹ thuật 9 10 954