Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu hợp đồng mua bán căn hộ chung cư

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 398 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Phô lôc
VÒ mÉu hîp ®ång mua b¸n c¨n hé nhµ chung c lÇn ®Çu
(Ban hµnh kÌm theo Th«ng t sè.01/2009/TT-BXD ngµy 25 th¸ng 02 n¨m 2009)
Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam
§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc
--------o0o-------

Hîp ®ång mua b¸n nhµ ë
(C¨n hé nhµ chung c)
Hîp ®ång sè: ...................................

C¨n cø LuËt Nhµ ë n¨m 2005;
C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 90/2006/N§-CP ngµy 06 th¸ng 9 n¨m 2006 cña ChÝnh
phñ vÒ quy ®Þnh chi tiÕt vµ híng dÉn thi hµnh LuËt Nhµ ë;
C¨n cø Th«ng t sè 05/2006/TT-BXD ngµy 01 th¸ng 11 n¨m 2006 cña Bé
X©y dùng híng dÉn thùc hiÖn mét sè néi dung cña NghÞ ®Þnh sè 90/2006/N§-CP
ngµy 06 th¸ng 9 n¨m 2006 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt vµ híng dÉn thi hµnh
LuËt Nhµ ë
C¨n cø Th«ng t sè......./2009/TT-BXD ngµy........th¸ng.......n¨m 2009 cña Bé
X©y dùng vÒ quy ®Þnh mét sè néi dung vÒ cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn së h÷u nhµ
ë vµ híng dÉn mÉu hîp ®ång mua b¸n c¨n hé nhµ chung c trong dù ¸n ®Çu t x©y
dùng cña tæ chøc kinh doanh nhµ ë;
C¨n cø GiÊy phÐp §Çu t sè ................... cÊp ngµy .......... vÒ viÖc thµnh lËp
C«ng ty ..........;
C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè (1) ..................................................................................;
C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè (2)..................................................................................;
C¨n cø kh¸c (3) ................................................................................................;
Hîp ®ång mua b¸n nhµ nµy ®îc lËp ngµy...... th¸ng......n¨m...... gi÷a c¸c
bªn:
Bªn B¸n Nhµ ë (sau ®©y gäi t¾t lµ Bªn b¸n)
C«ng ty (4):
1()

Ghi c¸c QuyÕt ®Þnh liªn quan nh QuyÕt ®Þnh cho thuª ®Êt, giao ®Êt, v¨n b¶n phª duyÖt dù ¸n ®Çu t nhµ chung c
Ghi c¸c v¨n b¶n liªn quan ®Õn Quy ho¹ch dù ¸n nhµ chung c
3()
C¸c c¨n cø liªn quan ®Õn viÖc mua b¸n c¨n hé (nh v¨n b¶n ®¨ng ký mua ......)
4()
Ghi tªn tæ chøc kinh doanh nhµ
2()



§Þa chØ:
§iÖn tho¹i:
Fax:
Tµi kho¶n sè:
Ng©n hµng giao dÞch:
M· sè thuÕ:
§¹i diÖn bëi ¤ng (bµ):
CMND (Hé chiÕu) sè:
CÊp ngµy:
Chøc vô:
vµ
Bªn Mua nhµ ë (sau ®©y gäi t¾t lµ Bªn mua):
¤ng (bµ) :
CMND (Hé chiÕu) sè :
CÊp ngµy:
N¬i ®¨ng ký hé khÈu thêng tró:
§¹i diÖn cho (trêng hîp Bªn mua lµ tæ chøc):
§Þa chØ liªn hÖ:
§iÖn tho¹i:
Fax (nÕu cã):
Tµi kho¶n (nÕu cã):
M· sè thuÕ (nÕu cã):
Hai bªn tho¶ thuËn giao kÕt hîp ®ång nµy víi nh÷ng ®iÒu kho¶n vµ ®iÒu
kiÖn ®îc quy ®Þnh díi ®©y:
§iÒu 1: Bªn b¸n ®ång ý b¸n vµ Bªn mua ®ång ý mua 01 c¨n hé thuéc
toµ nhµ chung c................cïng víi nh÷ng ®Æc ®iÓm díi ®©y:
1.1. §Æc ®iÓm vÒ c¨n hé
C¨n hé sè:

TÇng (tÇng cã...
Phô lôc
VÒ mÉu hîp ®ång mua b¸n c¨n hé nhµ chung c lÇn ®Çu
(Ban hµnh kÌm theo Th«ng t sè.01/2009/TT-BXD ngµy 25 th¸ng 02 n¨m 2009)
Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam
§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc
--------o0o-------
Hîp ®ång mua b¸n nhµ ë
(C¨n hé nhµ chung c)
Hîp ®ång sè: ...................................
C¨n cø LuËt Nhµ ë n¨m 2005;
C¨n NghÞ ®Þnh 90/2006/N§-CP ngµy 06 th¸ng 9 n¨m 2006 cña ChÝnh
phñ vÒ quy ®Þnh chi tiÕt vµ híng dÉn thi hµnh LuËt Nhµ ë;
C¨n Th«ng t 05/2006/TT-BXD ngµy 01 th¸ng 11 n¨m 2006 cña Bé
X©y dùng híng dÉn thùc hiÖn mét sè néi dung cña NghÞ ®Þnh 90/2006/N§-CP
ngµy 06 th¸ng 9 n¨m 2006 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt híng dÉn thi hµnh
LuËt Nhµ ë
C¨n Th«ng t sè......./2009/TT-BXD ngµy........th¸ng.......n¨m 2009 cña
X©y dùng quy ®Þnh mét néi dung cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn h÷u nhµ
ë híng dÉn mÉu hîp ®ång mua b¸n c¨n nhµ chung c trong ¸n ®Çu t x©y
dùng cña tæ chøc kinh doanh nhµ ë;
C¨n GiÊy phÐp §Çu t sè ................... cÊp ngµy .......... viÖc thµnh lËp
C«ng ty ..........;
C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè
(1)
..................................................................................;
C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè
(2)
..................................................................................;
C¨n cø kh¸c
(3)
................................................................................................;
Hîp ®ång mua n nhµ nµy ®îc lËp ngµy...... th¸ng......n¨m...... gi÷a c¸c
bªn:
Bªn B¸n Nhµ ë (sau ®©y gäi t¾t lµ Bªn b¸n)
C«ng ty
(4)
:
1()
Ghi c¸c QuyÕt ®Þnh liªn quan nh QuyÕt ®Þnh cho thuª ®Êt, giao ®Êt, v¨n b¶n phª duyÖt dù ¸n ®Çu t nhµ chung c
2()
Ghi c¸c v¨n b¶n liªn quan ®Õn Quy ho¹ch dù ¸n nhµ chung c
3()
C¸c c¨n cø liªn quan ®Õn viÖc mua b¸n c¨n hé (nh v¨n b¶n ®¨ng ký mua ......)
4()
Ghi tªn tæ chøc kinh doanh nhµ
Mẫu hợp đồng mua bán căn hộ chung cư - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Mẫu hợp đồng mua bán căn hộ chung cư - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
Mẫu hợp đồng mua bán căn hộ chung cư 9 10 96