Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu hợp đồng mua máy tính trả góp

Được đăng lên bởi Hung Dai Tran
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 5259 lần   |   Lượt tải: 26 lần
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC
....................

HỢP ĐỒNG MUA HÀNG TRẢ GÓP
Số: 635/HĐTG_IPAD .2013

Hôm nay, ngày 11 .03.2013., tại: CTY TNHH TUẤN HUY - TP-SÓC TRĂNG

Chúng tôi gồm:

1.

BÊN CHO MUA HÀNG TRẢ GÓP:

Địa chỉ tại:
Đại diện (Ông):
Điện thoại:
Fax:
Số tài khoản:
Tên tài khoản:
Tại ngân hàng:
Số tài khoản:
Tên tài khoản:
Tại ngân hàng:

CÔNG TY TNHH TUẤN HUY (Gọi tắt là Bên A)
49 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 1, Tp. Sóc Trăng
QUÁCH PHAN TUẤN
Chức vụ : Giám đốc
(079). 3 626468
(079). 3 613703
0321.000.866.804
Công ty TNHH Tuấn Huy
Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương chi nhánh Sóc Trăng
7600.205.060.699
Quách Phan Tuấn
NHNo&PTNT Việt Nam Chi nhánh Tỉnh Sóc Trăng

2. BÊN MUA HÀNG TRẢ GÓP
Ông/Bà : LÝ TRƯỜNG GIANG (Gọi tắt là Bên B)
CMND:
Cấp ngày: 01/09/2009 Tại Công an SÓC TRĂNG
Địa chỉ:
SỐ 226 - ẤP GIỒNG GIỮA – LICH HỘI THƯỢNG – TRẦN ĐỀ
Điện thoại DĐ:
0977.118.786 – CQ : 079.3 874265 – TT : …………………………….
Đang công tác tại :
PHÒNG KINH TẾ HẠ TẦNG HUYỆN TRẦN ĐỀ
Địa chỉ cơ quan
ẤP GIUỒNG GIỮA – TT LỊCH HỘI THƯỢNG – TRẦN ĐỀ – SÓC TRĂNG
Sau khi xem xét nhu cầu và và khả năng của các Bên, hai Bên thống nhất ký kết hợp đồng mua máy vi
tính trả góp (sau đây gọi là Hợp đồng mua hàng trả góp) này với các điều khoản như sau:
ĐIỀU 1: SỐ TIỀN TRẢ GÓP, THỜI HẠN , LÃI XUẤT.
Theo đề nghị của Bên B, Bên A đồng ý cho Bên B mua hàng trả góp theo các điều khoản và điều kiện
được quy định trong hợp đồng này.
1.1.
Tên hàng hóa mua trả góp: LAPTOP ASUS X45A B980/2GB/500G
1.2
Tổng giá trị hàng hóa : 9.184.000 đ
(Bằng chữ : chín triệu, một trăm tám mươi bốn ngàn đồng chẵn.)
1.3.
Số tiền phải trả ngay khi nhận máy 4.003.000đ
(Bằng chữ : bốn triệu ,không trăm lẻ ba ngàn đồng chẵn.)
Số tiền trả cố định hằng tháng: 471.000 đ
(Bằng chữ : bốn trăm.bảy mươi mốt ngàn đồng chẳn)
1.5.
Thời hạn trả góp:
11 tháng kể từ ngày ký hợp đồng trả góp.
1.6.
Lãi suất trả góp :
1%
ĐIỀU 2: ĐIỀU KIỆN MUA HÀNG TRẢ GÓP.
Bên A chỉ cho Bên B mua trả góp khi bên B cung cấp hồ sơ đầy đủ, chính xác gồm giấy xác nhận của cơ
quan chủ quản, bản photo chứng minh nhân dân của vợ hoặc chồng bên B, Bản photo Hộ khẩu thường
trú của bên B.
ĐIỀU 3: BẢO ĐẢM NỢ TRẢ GÓP.
Bên A đồng ý cho Bên B mua trả góp trên cơ sở không áp dụng biện pháp bảo đảm.
Nếu Bên B có sự thay đổi về việc làm, thu nhập, tình trạng trả nợ thì Bên B cam kết thực hiện biện
pháp bảo đảm bằng tài sản theo yêu cầu của Bên A.
Bên B cam kết trả nợ trước hạn nếu không thực hiện được các biện pháp bảo đảm bằng tài...
C NG HOÀ XÃ H I CH NGH A VI T NAM Ĩ
C L P - T DO - H NH PHÚCĐỘ
....................
H P NG MUA HÀNG TR GÓP ĐỒ
Số: 635/HĐTG_IPAD .2013
Hôm nay, ngày 11 .03.2013., tại: CTY TNHH TUẤN HUY - TP-SÓC TRĂNG
Chúng tôi gồm:
1. BÊN CHO MUA HÀNG TRẢ GÓP:
CÔNG TY TNHH TUẤN HUY
(Gọi tắt là Bên A)
Địa chỉ tại: 49 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 1, Tp. Sóc Trăng
Đại diện (Ông): QUÁCH PHAN TUẤN Chức vụ : Giám đốc
Điện thoại:
Fax:
Số tài khoản:
Tên tài khoản:
Tại ngân hàng:
Số tài khoản:
Tên tài khoản:
Tại ngân hàng:
(079). 3 626468
(079). 3 613703
0321.000.866.804
Công ty TNHH Tuấn Huy
Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương chi nhánh Sóc Trăng
7600.205.060.699
Quách Phan Tuấn
NHNo&PTNT Việt Nam Chi nhánh Tỉnh Sóc Trăng
2. BÊN MUA HÀNG TRẢ GÓP Ông/Bà : LÝ TRƯỜNG GIANG (
Gọi tắt là Bên B
)
CMND:
Địa chỉ:
Cấp ngày: 01/09/2009 Tại Công an SÓC TRĂNG
SỐ 226 - ẤP GIỒNG GIỮA – LICH HỘI THƯỢNG – TRẦN ĐỀ
Điện thoại DĐ:
Đang công tác tại :
Địa chỉ cơ quan
0977.118.786 – CQ : 079.3 874265 – TT : …………………………….
PHÒNG KINH TẾ HẠ TẦNG HUYỆN TRẦN ĐỀ
ẤP GIUỒNG GIỮA – TT LỊCH HỘI THƯỢNG – TRẦN ĐỀ – SÓC TRĂNG
Sau khi xem xét nhu cầu và và khả năng của các Bên, hai Bên thống nhất ký kết hợp đồng mua máy vi
tính trả góp (sau đây gọi là Hợp đồng mua hàng trả góp) này với các điều khoản như sau:
ĐIỀU 1: SỐ TIỀN TRẢ GÓP, THỜI HẠN , LÃI XUẤT.
Theo đề nghị của Bên B, Bên A đồng ý cho Bên B mua hàng trả góp theo các điều khoản điều kiện
được quy định trong hợp đồng này.
1.1. Tên hàng hóa mua trả góp: LAPTOP ASUS X45A B980/2GB/500G
1.2 Tổng giá trị hàng hóa : 9.184.000 đ
(Bằng chữ : chín triệu, một trăm tám mươi bốn ngàn đồng chẵn.)
1.3. Số tiền phải trả ngay khi nhận máy 4.003.000đ
(Bằng chữ : bốn triệu ,không trăm lẻ ba ngàn đồng chẵn.)
Số tiền trả cố định hằng tháng: 471.000 đ
(Bằng chữ : bốn trăm.bảy mươi mốt ngàn đồng chẳn)
1.5. Thời hạn trả góp: 11 tháng kể từ ngày ký hợp đồng trả góp.
1.6. Lãi suất trả góp : 1%
ĐIỀU 2: ĐIỀU KIỆN MUA HÀNG TRẢ GÓP.
Bên A chỉ cho Bên B mua trả góp khi bên B cung cấp hồ sơ đầy đủ, chính xác gồm giấy xác nhận của cơ
quan chủ quản, bản photo chứng minh nhân dân của vợ hoặc chồng bên B, Bản photo Hộ khẩu thường
trú của bên B.
ĐIỀU 3: BẢO ĐẢM NỢ TRẢ GÓP.
Bên A đồng ý cho Bên B mua trả góp trên cơ sở không áp dụng biện pháp bảo đảm.
Nếu Bên B sự thay đổi về việc làm, thu nhập, tình trạng trả nợ thì Bên B cam kết thực hiện biện
pháp bảo đảm bằng tài sản theo yêu cầu của Bên A.
Bên B cam kết trả nợ trước hạn nếu không thực hiện được các biện pháp bảo đảm bằng i sản quy
định tại điểm này.
ĐIỀU 4: TRẢ NỢ GỐC CHO MUA TRẢ GÓP.
Mẫu hợp đồng mua máy tính trả góp - Trang 2
Mẫu hợp đồng mua máy tính trả góp - Người đăng: Hung Dai Tran
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Mẫu hợp đồng mua máy tính trả góp 9 10 501