Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu hợp đồng mượn nhà ở

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 469 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG CHO MƯỢN NHÀ Ở
Hôm nay, ngày

Toàn bộ ngôi nhà số:..............................
tháng
năm 20 , tại địa chỉ:…………., chúng tôi gồm:

BÊN CHO MƯỢN: (Bên A)
Ông:...........................................................................................Sinh năm:..........................................
CMND số:...........................................................................................................................................
Bà:Sinh năm:.......................................................................................................................................
CMND số:...........................................................................................................................................
Thường trú:..........................................................................................................................................
(Có giấy công nhận kết hôn kèm theo)
Bên A là chủ quyền ......................... tại địa chỉ nêu trên theo giấy chứng nhận số:...............................
ngày:................................................. do UBND .............................cấp; trước bạn ngày.......................
BÊN MƯỢN: (Bên B)
Văn phòng đại diện ….
Đại diện bởi :
Bà
:
Sinh năm :
CMND số
:
Thường trú :
Bằng hợp đồng này, Bên A đồng ý cho Bên B mượn toàn bộ ngôi nhà với những thoả thuận sau:
ĐIỀU 1: ĐỐI TƯỢNG CỦA HỢP ĐỒNG
Đối tượng của hợp đồng này là toàn bộ ngôi nhà số: …………………...., có thực trạng theo
Giấy chứng nhận……./ hoặc giấy bàn giao nhà/ giấy tờ khác/diện tích như sau:
………………………….
ĐIỀU 2: THỜI HẠN VÀ MỤC ĐÍCH MƯỢN
- Thời hạn mượn: 02 (hai năm)
- Mục đích mượn: mượn nhà làm trụ sở Văn phòng đại diện công ty….
ĐIỀU 3: NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN A
a. Bên A có các nghĩa vụ sau đây:
- Giao nhà cho bên B theo đúng hợp đồng;
- Bảo đảm cho bên B sử dụng ổn định nhà trong thời hạn mượn;
-

Bảo dưỡng, sửa chữa nhà theo định kỳ hoặc theo thoả thuận, nếu bên A không bảo dưỡng, sửa
chữa nhà mà gây thiệt hại cho bên B thì phải bồi thường;
Tạo điều kiện cho bên B sử dụng thuận tiện diện tích mượn;

- Nộp các khoản thuế về nhà và đất (nếu có).
b. Bên A có các quyền sau đây:
- Đơn phương đình chỉ thực hiện hợp đồng nhưng phải báo cho bên B biết trước một tháng và
yêu cầu bồi thường thiệt hại, nếu bên B có một trong các hành vi sau đây:
+ Sử dụng nhà không đúng mục đích mượn;
+ Làm nhà hư hỏng nghiêm trọng;
+ Sửa chữa, đổi hoặc cho ngư...
CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGA VIỆT NAM
Độc lập Tự do Hạnh phúc
HỢP ĐỒNG CHO MƯỢN NHÀ
Toàn bộ ngôi nhà số:..............................
Hôm nay, ngày tháng năm 20 , tại địa chỉ:…………., chúng tôi gồm:
BÊN CHO MƯỢN: (Bên A)
Ông:...........................................................................................Sinh năm:..........................................
CMND số:...........................................................................................................................................
Bà:Sinh năm:.......................................................................................................................................
CMND số:...........................................................................................................................................
Thường trú:..........................................................................................................................................
(Có giấy công nhận kết hôn kèm theo)
Bên A chủ quyền ......................... tại địa chỉ nêu trên theo giấy chứng nhận số:...............................
ngày:................................................. do UBND .............................cấp; trước bạn ngày.......................
BÊN MƯỢN: (Bên B)
Văn phòng đại diện ….
Đại diện bởi :
: Sinh năm :
CMND số :
Thường trú :
Bằng hợp đồng này, Bên A đồng ý cho Bên B mượn toàn bộ ngôi nhà với những thoả thuận sau:
ĐIỀU 1: ĐỐI TƯỢNG CỦA HỢP ĐỒNG
Đối tượng của hợp đồng này toàn bộ ngôi nhà số: …………………...., thực trạng theo
Giấy chứng nhận……./ hoặc giấy bàn giao n/ giấy tờ khác/diện tích như sau:
………………………….
ĐIỀU 2: THỜI HẠN MỤC ĐÍCH MƯỢN
- Thời hạn mượn: 02 (hai năm)
- Mục đích mượn: n nhà m tr s Văn phòng đại diện công ty….
ĐIỀU 3: NGHĨA VỤ QUYỀN CỦA BÊN A
a. Bên A các nghĩa vụ sau đây:
- Giao nhà cho bên B theo đúng hợp đồng;
- Bảo đảm cho bên B sử dụng ổn định nhà trong thời hạn mượn;
- Bảo dưỡng, sửa chữa nhà theo định kỳ hoặc theo thoả thuận, nếu bên A không bảo dưỡng, sửa
chữa nhà gây thiệt hại cho bên B thì phải bồi thường;
- Tạo điều kiện cho bên B sử dụng thuận tiện diện tích mượn;
Mẫu hợp đồng mượn nhà ở - Trang 2
Mẫu hợp đồng mượn nhà ở - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Mẫu hợp đồng mượn nhà ở 9 10 544