Ktl-icon-tai-lieu

mẫu hợp đồng ngoại thương

Được đăng lên bởi duong ba ho 93
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 789 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HỢP ĐỒNG NGOẠI THƯƠNG
Số: .................................
Ngày:..............................
Hợp đồng này được lập và ký vào ngày...... tháng..... năm ...... giữa:
Công ty............................................................................................................................................
Đại diện bởi ...................................................... Chức vụ...............................................................
Trụ sở..............................................................................................................................................
Tài khoản số....................................................................................................................................
Tại Ngân hàng.................................................................................................................................
Mã số thuế.......................................................................................................................................
Dưới đây gọi là BÊN MUA
Và
Công ty............................................................................................................................................
Đại diện bởi...............................................Chức vụ........................................................................
Trụ sở..............................................................................................................................................
Tài khoản số....................................................................................................................................
Tại Ngân hàng.................................................................................................................................
Mã số thuế.......................................................................................................................................
Dưới đây gọi là BÊN BÁN
Vì BÊN BÁN trong phạm vi trách nhiệm cung cấp................................ và các dịch vụ có
liên quan.
Vì BÊN MUA muốn mua và BÊN Bán muốn bán những Hàng Cung Cấp và Dịch Vụ và
hai bên muốn định nghĩa những cách thức và điều kiện mua bán của Hàng Cung Cấp và Dịch
Vụ.
Nên sau đây, hai bên, dưới sự đồng ý song phương, cùng thỏa thuận với nhau những điều
khoản sau:
Điều khoản 1: Định nghĩa
Trong hợp đồng này, các khái niệm dưới đây sẽ được định nghĩa như sau, nếu không có
các quy định khác:
“Tài Liệu Liên Quan” được hiểu là sách hướng ...
HỢP ĐỒNG NGOẠI THƯƠNG
Số: .................................
Ngày:..............................
Hợp đồng này được lập và ký vào ngày...... tháng..... năm ...... giữa:
Công ty............................................................................................................................................
Đại diện bởi ...................................................... Chức vụ...............................................................
Trụ sở..............................................................................................................................................
Tài khoản số....................................................................................................................................
Tại Ngân hàng.................................................................................................................................
Mã số thuế.......................................................................................................................................
Dưới đây gọi là BÊN MUA
Công ty............................................................................................................................................
Đại diện bởi...............................................Chức vụ........................................................................
Trụ sở..............................................................................................................................................
Tài khoản số....................................................................................................................................
Tại Ngân hàng.................................................................................................................................
Mã số thuế.......................................................................................................................................
Dưới đây gọi là BÊN BÁN
BÊN BÁN trong phạm vi trách nhiệm cung cấp................................ các dịch vụ
liên quan.
Vì BÊN MUA muốn mua và BÊN Bán muốn bán những Hàng Cung Cấp và Dịch Vụ và
hai bên muốn định nghĩa những cách thức và điều kiện mua bán của Hàng Cung Cấp và Dịch
Vụ.
Nên sau đây, hai bên, dưới sự đồng ý song phương, cùng thỏa thuận với nhau những điều
khoản sau:
Điều khoản 1: Định nghĩa
Trong hợp đồng này, các khái niệm dưới đây sđược định nghĩa như sau, nếu không
các quy định khác:
“Tài Liệu Liên Quan” được hiểu là sách hướng dẫn vận hành và các tài liệu in khác được
liệt kê trong chỉ tiêu kỹ thuật bao gồm sách chỉ dẫn cho người sử dụng, sách chỉ dẫn lập trình,
sách chỉ dẫn sửa đổi, bản vẽ, sơ đồ và bản kê phần mềm dùng để hỗ trợ hoặc bổ sung cho việc
hiểu rõ hoặc ứng dụng phần mềm.
Giá Trị Hợp Đồng” tổng giá trị Bên Mua phải trả cho Bên Bán hoàn tất nghĩa vụ
trong hợp đồng của mình một cách đầy đủ trọn vẹn, nhưng không bao gồm lãi suất phát
sinh do thanh toán chậm (nếu có) và bất cứ hình thức tiền phạt nào.
“Bảng Giá” là bảng tổng kết giábảng giá chi tiết cho “Hàng cung cấp” theo hợp đồng
và được định nghĩa dưới đây.
Hàng Cung Cấp” bao gồm thiết bị, hàng hóa, vật hoặc phụ kiện hay linh kiện được
Bên Bán cung cấp cho Bên Mua hoặc người được ủy quyền của Bên Mua theo hợp đồng.
Giá hàng Cung Cấp tổng giá trị của Hàng Cung Cấp” ghi trong hợp đồng nhưng
mẫu hợp đồng ngoại thương - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
mẫu hợp đồng ngoại thương - Người đăng: duong ba ho 93
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
mẫu hợp đồng ngoại thương 9 10 42