Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu hợp đồng nguyên tắc bán hàng

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 956 lần   |   Lượt tải: 2 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------------------

HỢP ĐỒNG NGUYÊN TẮC BÁN HÀNG
Số: ...................
-

Căn cứ vào Luật thương mại Việt nam năm 2005;

-

Căn cứ nhu cầu và khả năng của cả hai Bên.

Hôm nay, ngày.......... tháng .......... năm.........., tại ............... , chúng tôi gồm:

Bên mua: CÔNG TY...........................................................................................
Địa chỉ: ......................................................................................................................................
Mã số thuế: ................................................................................................................................
Điện thoại: .........................................................................Fax: ...............................................
Tài khoản ngân hàng: ................................................................................................................
Đại diện: ....................................................................................................................................
Chức vụ: ....................................................................................................................................
Bên bán: CÔNG TY............................................................................................
Địa chỉ: ......................................................................................................................................
Mã số thuế: ................................................................................................................................
Điện thoại: .........................................................................Fax: ...............................................
Tài khoản ngân hàng: ................................................................................................................
Đại diện: ....................................................................................................................................
Chức vụ: ....................................................................................................................................
Hai Bên cùng đồng ý ký kết Hợp đồng nguyên tắc bán hàng với các điều khoản sau:
1. Các điều khoản chung:
1.1 Hai Bên cùng có quan hệ mua bán với nhau theo quan hệ Bạn hàng trên cơ sở hai Bên
cùng có lợi.
1.2 Trong khuôn khổ Hợp đồng này, hai Bên sẽ ký tiếp cá...
1/5
CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập Tự do Hạnh phúc
-------------------------------
HỢP ĐỒNG NGUYÊN TẮC BÁN HÀNG
Số: ...................
- Căn cứ vào Luật thương mại Việt nam năm 2005;
- Căn cứ nhu cầu khả năng của cả hai Bên.
Hôm nay, ngày.......... tháng .......... năm.........., tại ..............., chúng tôi gồm:
Bên mua: CÔNG TY...........................................................................................
Địa chỉ: ......................................................................................................................................
số thuế: ................................................................................................................................
Điện thoại: .........................................................................Fax: ...............................................
Tài khoản ngân hàng: ................................................................................................................
Đại diện: ....................................................................................................................................
Chức vụ: ....................................................................................................................................
Bên bán: CÔNG TY............................................................................................
Địa chỉ: ......................................................................................................................................
số thuế: ................................................................................................................................
Điện thoại: .........................................................................Fax: ...............................................
Tài khoản ngân hàng: ................................................................................................................
Đại diện: ....................................................................................................................................
Chức vụ: ....................................................................................................................................
Hai Bên cùng đồng ý kết Hợp đồng nguyên tắc bán hàng với các điều khoản sau:
1. Các điều khoản chung:
1.1 Hai n cùng có quan h mua bán với nhau theo quan h Bạn hàng trên cơ s hai Bên
cùng lợi.
1.2 Trong khuôn khổ Hợp đồng này, hai Bên sẽ tiếp các Hợp đồng mua bán hoặc Đơn đặt
hàng (Bằng văn bản, điện thoại thư điện tử) đối với từng hàng cụ thể. Chi tiết hàng
hóa, số lượng, giá cả, giao hàng, phương thức thanh toán các điều khoản khác (nếu có)
sẽ được chỉ trong các Hợp đồng mua bán, Đơn đặt hàng tương ứng.
Mẫu hợp đồng nguyên tắc bán hàng - Trang 2
Mẫu hợp đồng nguyên tắc bán hàng - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Mẫu hợp đồng nguyên tắc bán hàng 9 10 92