Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu hợp đồng quảng bá Website_seo

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 359 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
–––––––––––––
HỢP ĐỒNG QUẢNG BÁ WEBSITE_SEO
Căn cứ:
Bộ luật Dân sự của nước Cộng hoà XHCN Việt Nam ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Luật Thương mại của nước Cộng hoà XHCN Việt Nam ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Pháp lệnh Bưu chính viễn thông ngày 25/5/2002;
Nghị định số 97/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ về quản lý, cung
cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet;
Căn cứ yêu cầu của ……………………và khả năng cung cấp dịch vụ của Công ty Cổ
Phần CNTT ……..,
Hôm nay, ngày …… tháng ….. năm 20…, tại………………………Chúng tôi gồm:
……………………………………………………………………………....
……...

Bên A:

Người đại diện: …………………………………………………………………..
Chức vụ:

…………………………………………………………………..

Địa chỉ:

…………………………………………………………………..

Email:

……………………...............

Số điện thoại:

……………….. Số Fax:

Mã số thuế:

………………..

Số tài khoản:

……………….. Mở tại:

…………………………………...
…………………………………...

Bên B: .
Người đại diện: …………………………………………………......…………..
Chức vụ:

…………………………………………………………………..

Địa chỉ:

…………………………………………………………………..

Email:

……………………...............

Số điện thoại:

……………….. Số Fax:

Mã số thuế:

………………..

Số tài khoản:

……………….. Mở tại:

…………………………
…………………….....

Bên A và bên B cùng thỏa thuận ký hợp đồng cung cấp dịch vụ quảng bá website trên
công cụ tìm kiếm với các điều khoản và điều kiện như sau:
ĐIỀU 1. Nội dung công việc, thời hạn hợp đồng và phương thức đánh giá kết quả
Hình thức:
Bên A thuê Bên B làm dịch vụ quảng bá website trên công cụ tìm kiếm (Search Engine
Optimization) cho website gọi tắt là website bên A).
Chi tiết:
Bên B sẽ thực hiện các phương pháp tối ưu hóa từ khóa dưới đây trên công cụ tìm kiếm
cho website bên A.
+ Từ khóa 1: Đăng ký nhãn hiệu
+ Từ khóa 2: Dang ky nhan hieu
+ Từ khóa 3: Bảo hộ nhãn hiệu
+ Từ khóa 4: Bao ho nhan hieu
Cụ thể là thực hiện các phương pháp để đưa những từ khóa của website bên A lọt vào 1
trong 10 kết quả đầu tiên của trang tìm kiếm Google.com.
Về từ khóa: Chúng tôi phân biệt từ khóa có dấu và không dấu. Khi đánh giá kết quả thì
phải sử dụng từ khóa đúng như đã đăng ký trong hợp đồng.
Định nghĩa lọt vào TOP 10: Website bên A được gọi là lọt vào TOP 10 của kết quả tìm
kiếm với một từ khóa ở Google.com.vn nếu có bất kỳ trang web nào trên website bên A
lọt vào 1 trong 10 kết quả tìm kiếm (trang đó có thể là trang chủ, hoặc trang con, hoặc 1
bài viết nằm trong website bên A).
Thời hạn:
- Từ 1 (một) đến 4 (bốn) tháng để nâng lên top 10.
- Duy trì ở top 1...
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
–––––––––––––
HỢP ĐỒNG QUẢNG BÁ WEBSITE_SEO
Căn cứ:
Bộ luật Dân sự của nước Cộng hoà XHCN Việt Nam ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Luật Thương mại của nước Cộng hoà XHCN Việt Nam ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Pháp lệnh Bưu chính viễn thông ngày 25/5/2002;
Nghị định số 97/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ về quản lý, cung
cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet;
Căn cứ yêu cầu của ……………………và khả năng cung cấp dịch vụ của Công ty Cổ
Phần CNTT ……..,
Hôm nay, ngày …… tháng ….. năm 20…, tại………………………Chúng tôi gồm:
Bên A:
……………………………………………………………………………....
……...
Người đại diện: …………………………………………………………………..
Chức vụ: …………………………………………………………………..
Địa chỉ: …………………………………………………………………..
Email: ……………………...............
Số điện thoại: ……………….. Số Fax: …………………………………...
Mã số thuế: ………………..
Số tài khoản: ……………….. Mở tại: …………………………………...
Bên B:
.
Người đại diện: …………………………………………………......…………..
Chức vụ: …………………………………………………………………..
Địa chỉ: …………………………………………………………………..
Email: ……………………...............
Số điện thoại: ……………….. Số Fax: …………………………
Mã số thuế: ………………..
Số tài khoản: ……………….. Mở tại: …………………….....
Mẫu hợp đồng quảng bá Website_seo - Trang 2
Mẫu hợp đồng quảng bá Website_seo - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Mẫu hợp đồng quảng bá Website_seo 9 10 277