Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu Hợp đồng tài trợ

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 1257 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:

/ĐHCT

HỢP ĐỒNG TÀI TRỢ

“Hội chợ thương mại điện tử tỉnh.....năm 20.....”

- Căn cứ vào Bộ luật Dân sự nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam được kỳ họp Quốc
Hội khóa 11 thông qua ngày 14/06/2005.
- Căn cứ vào nhu cầu và khả năng của hai bên.

Hôm nay, ngày

tháng

năm 20...... Chúng tôi gồm có :

BÊN A:
Do Ông (Bà)

:

Chức vụ

:

Địa chỉ

:

Điện thoại

:

Mã số thuế

:

Tài khoản

:

làm đại diện

Fax:

tại

BÊN B: Hội tin học tỉnh Khánh Hòa
Do Ông (Bà)

:

Chức vụ

:

Địa chỉ

:

Điện thoại

:

làm đại diện

Fax:

Mã số thuế

:

Tài khoản

:

tại

Sau khi bàn bạc hai bên đồng ý ký kết thực hiện hợp đồng tài trợ “Hội chợ thương mại điện tử
………………” với những điều khoản sau đây :

ĐIỀU I : NỘI DUNG HỢP ĐỒNG :
Bên A và B thỏa thuận thống nhất tên công ty là đơn vị tài trợ (vàng, bạc, đồng tài trợ) “Hội chợ
thương mại điện tử .....năm 20......” vào ngày 26-27-28/3/20..... tại trường Trung tâm văn hóa tỉnh .......

ĐIỀU II : KINH PHÍ TÀI TRỢ :
Bên A đồng ý tài trợ cho bên B khoản kinh phí đã bao gồm thuế GTGT là ______________ (bằng chữ).

ĐIỀU III: QUYỀN LỢI BÊN A & B:
A.

Quyền lợi bên A:

1.

Đối với nhà Tài trợ Kim Cương: (tối đa 2 đơn vị)

o Đơn vị được đặt biểu tượng hoặc logo trang trọng ngay dưới tên của chương trình trên backdrop chính,
trên standee lớn tại vị trí ra vào, trên các banner, thẻ đại biểu và tại trang chủ cổng thông tin điện tử tỉnh Khánh
Hòa với tư cách là Nhà tài trợ Kim Cương.
o Logo được phát trên màn hình tại sân khấu chính và được quảng bá trên các phương tiện quảng cáo hội
chợ (tờ rơi, thư mời, banner …).
o

Tham gia phát biểu tại lễ khai mạc và tại hội thảo chuyên đề TMĐT.

o Gian hàng tại vị trí VIP của hội chợ, 2 standee trang trí. Được sử dụng sân khấu chính vào tối thứ nhất của
hội chợ để làm event trong thời gian 60 phút nếu có yêu cầu
o Được quyền tham dự lễ khai mạc, bế mạc cùng các sự kiện diễn ra trong thời gian hội chợ với tư cách là
nhà tài trợ Kim Cương.

2.

Đối với nhà Tài trợ Vàng: (tối đa 3 đơn vị)

o Đơn vị được đặt biểu tượng hoặc logo trang trọng ngay dưới tên của chương trình trên backdrop chính,
trên standee lớn tại vị trí ra vào, trên các banner, thẻ đại biểu và tại trang chủ cổng thương mại điện tử tỉnh
Khánh Hòa với tư cách là Nhà tài trợ Vàng

o Logo được phát trên màn hình tại sân khấu chính và được quảng bá trên các phương tiện quảng cáo hội
chợ (tờ rơi, thư mời, banner …).
o

Tham gia trình bày tại các hội thảo chuyên đề TMĐT

o ...
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: /ĐHCT
HỢP ĐỒNG TÀI TRỢ
“Hội chợ thương mại điện tử tỉnh.....năm 20.....”
- Căn cứ vào Bộ luật Dân sự nước Cộng Hòa Hội Chủ Nghĩa Việt Nam được kỳ họp Quốc
Hội khóa 11 thông qua ngày 14/06/2005.
- Căn cứ vào nhu cầu và khả năng của hai bên.
Hôm nay, ngày tháng năm 20...... Chúng tôi gồm có :
BÊN A:
Do Ông (Bà) :
Chức vụ : làm đại diện
Địa chỉ :
Điện thoại : Fax:
Mã số thuế :
Tài khoản : tại
BÊN B: Hội tin học tỉnh Khánh Hòa
Do Ông (Bà) :
Chức vụ : làm đại diện
Địa chỉ :
Điện thoại : Fax:
Mẫu Hợp đồng tài trợ - Trang 2
Mẫu Hợp đồng tài trợ - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Mẫu Hợp đồng tài trợ 9 10 603