Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu hợp đồng tặng cho căn hộ chung cư

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 188 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------o0o-------HỢP ĐỒNG TẶNG CHO CĂN HỘ CHUNG CƯ
Hôm nay, ngày .......... tháng .......... năm 2009, tại …. ……………………
chúng tôi gồm:
BÊN TẶNG CHO (sau đây gọi là Bên A):
Sinh ngày:
CMND số:
Hộ khẩu thường trú tại:

Do Công an: .......... cấp ngày ..........

Cùng vợ/chồng là :
Sinh ngày:
CMND số:
Hộ khẩu thường trú tại:

Do Công an .......... cấp ngày ..........

BÊN ĐƯỢC TẶNG CHO (sau đây gọi là Bên B):
Sinh ngày:
CMND số:
Hộ khẩu thường trú tại:

Do Công an.......... cấp ngày ..........

Cùng vợ/chồng là :
Sinh ngày:
CMND số:
Hộ khẩu thường trú tại:

Do Công an.......... cấp ngày ..........

Hai bên cùng thoả thuận, lập và ký kết Hợp đồng tặng cho căn hộ như sau:
ĐIỀU 1
ĐỐI TƯỢNG CỦA HỢP ĐỒNG
Hiện Bên A đang có quyền sở hữu căn hộ gắn liền với quyền sử dụng đất tại địa chỉ ..........,
thành phố Hà Nội, theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: ..........
· Số vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số .......... do UBND .......... thành phố Hà Nội
cấp ngày .......... tháng .......... năm ...........
· Thông tin cụ thể về quyền sử dụng đất nêu trên như sau:
§
§

Thửa đất được quyền sử dụng:
Địa chỉ: ...........
Diện tích: .......... ( Bằng chữ:
Hình thức sử dụng:
Sử dụng riêng: .......... m2
Sử dụng chung: .......... m2

mét vuông )

-

Mục đích sử dụng: ..........
Thời hạn sử dụng: ..........
Nguồn gốc sử dụng: ..........
Tài sản gắn liền với đất:
..........
Bằng hợp đồng này Bên A đồng ý tặng cho toàn bộ căn hộ nêu trên cho Bên B đồng thời
Bên B đồng ý nhận toàn bộ căn hộ được tặng cho đó theo các Điều khoản sau đây:
ĐIỀU 2
VIỆC GIAO VÀ ĐĂNG KÝ QUYỀN SỞ HỮU CĂN HỘ
VÀ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT
1. Bên A có nghĩa vụ giao căn hộ nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này cùng giấy tờ về quyền sử
dụng đất cho Bên B vào thời điểm do hai bên thoả thuận. Không có sự chứng kiến của Công
chứng viên.
2. Bên B có nghĩa vụ đăng ký quyền sở hữu căn hộ, quyền sử dụng đất tại cơ quan nhà nước có
thẩm quyền theo quy định của pháp luật.
ĐIỀU 3
TRÁCH NHIỆM NỘP THUẾ, LỆ PHÍ
Thuế, lệ phí liên quan đến việc tặng cho căn hộ theo Hợp đồng này do Bên B chịu trách
nhiệm nộp.
ĐIỀU 4
PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG
Trong quá trình thực hiện Hợp đồng này, nếu phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau
thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường hợp không
giải quyết được thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu toà án có thẩm quyền giải
quyết theo quy định của pháp luật.

-...
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------o0o--------
HỢP ĐỒNG TẶNG CHO CĂN HỘ CHUNG CƯ
Hôm nay, ngày .......... tháng .......... năm 2009, tại …. ……………………
chúng tôi gồm:
BÊN TẶNG CHO (sau đây gọi là Bên A):
Sinh ngày:
CMND số: Do Công an: .......... cấp ngày ..........
Hộ khẩu thường trú tại:
Cùng vợ/chồng là :
Sinh ngày:
CMND số: Do Công an .......... cấp ngày ..........
Hộ khẩu thường trú tại:
BÊN ĐƯỢC TẶNG CHO (sau đây gọi là Bên B):
Sinh ngày:
CMND số: Do Công an.......... cấp ngày ..........
Hộ khẩu thường trú tại:
Cùng vợ/chồng là :
Sinh ngày:
CMND số: Do Công an.......... cấp ngày ..........
Hộ khẩu thường trú tại:
Hai bên cùng thoả thuận, lập và ký kết Hợp đồng tặng cho căn hộ như sau:
ĐIỀU 1
ĐỐI TƯỢNG CỦA HỢP ĐỒNG
Hiện Bên A đang có quyền sở hữu căn hộ gắn liền với quyền sử dụng đất tại địa chỉ ..........,
thành phố Hà Nội, theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: ..........
· Số vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số .......... do UBND .......... thành phố Hà Nội
cấp ngày .......... tháng .......... năm ...........
· Thông tin cụ thể về quyền sử dụng đất nêu trên như sau:
Thửa đất được quyền sử dụng:
- Địa chỉ: ...........
- Diện tích: .......... ( Bằng chữ: mét vuông )
- Hình thức sử dụng:
§ Sử dụng riêng: .......... m2
§ Sử dụng chung: .......... m2
Mẫu hợp đồng tặng cho căn hộ chung cư - Trang 2
Mẫu hợp đồng tặng cho căn hộ chung cư - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Mẫu hợp đồng tặng cho căn hộ chung cư 9 10 723