Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu hợp đồng thẩm định giá tài sản

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 440 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mẫu hợp đồng thẩm định giá
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------------------

HỢP ĐỒNG
DỊCH VỤ THẨM ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN
Số:

/2008/HĐ-TĐG-VFS

- Căn cứ Bộ luật Dân sự số 33/2005/QH11 ngày 14/6/2005 của Quốc hội nước Cộng hoà
xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14/6/2005 của Quốc hội nước Cộng
hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Quyết định số: 59/QĐ-CT ngày 1/10/2008 của Tổng Giám đốc Công ty CP
Thẩm định Giá và Dịch vụ Tài chính Hà Nội về việc uỷ quyền ký hợp đồng, chứng từ kế toán cho
bà Nguyễn Thị Bình Minh - Phó Tổng Giám đốc;
- Căn cứ công văn hoặc Giấy đề nghị thẩm định giá ngày
của ........

tháng

năm 2008

Hôm nay, ngày tháng năm 200 , tại văn phòng Công ty Cổ phần Thẩm định Giá và
Dịch vụ Tài chính Hà Nội, số 37 Lý Thường Kiệt, chúng tôi gồm:
Bên thuê dịch vụ (Bên A): ................
- Đại diện: ............................................... Chức vụ: ........
- Trụ sở tại :.....................
- Điện thoại: ........................................; Fax : ....................
- Mã số thuế: ..........
- Số tài khoản:
Bên cung cấp dịch vụ (Bên B):

CÔNG TY CỔ PHẦN THẨM ĐỊNH GIÁ
VÀ DỊCH VỤ TÀI CHÍNH HÀ NỘI

- Đại diện: .................................-

Chức vụ: .................................

- Địa chỉ: .................................
- Điện thoại: .................................;

Fax: .................................

- Mã số thuế: .................................
- Số tài khoản:

................................. tại Ngân hàng .................................

Hai bên cùng nhau tiến hành thoả thuận đi đến thống nhất ký kết hợp đồng dịch vụ này với nội
dung tại những điều, khoản sau:
Điều I. Nội dung chính của Hợp đồng.
Hai bên đồng ý sử dụng và cung cấp dịch vụ thẩm định giá trị tài sản, vật tư, hàng hoá, dịch vụ
theo đề nghị tại Công văn hoặc Giấy đề nghị thẩm định giá ngày tháng năm 200 của .......
.......................
Điều II. Tài sản thẩm định, mục đích thẩm định
1. Tài sản yêu cầu thẩm định giá:
Tài sản đề nghị thẩm định giá là .................................................................................... thuộc gói
thầu, dự án
Chủng loại, số lượng, tiêu chuẩn, đặc điểm kỹ thuật của tài sản, vật tư, hàng hoá, dịch vụ đề
nghị thẩm định giá được căn cứ tạm thời theo danh mục tài sản đề nghị thẩm định giá tại công văn hoặc
giấy đề nghị tại Điều I hợp đồng này, trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu có sửa đổi, bổ sung thì
tuỳ từng trườ...
Mẫu hợp đồng thẩm định giá
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------------------
HỢP ĐỒNG
DỊCH VỤ THẨM ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN
Số: /2008/HĐ-TĐG-VFS
- Căn cứ Bộ luật Dân sự số 33/2005/QH11 ngày 14/6/2005 của Quốc hội nước Cộng hoà
xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Thương mại s 36/2005/QH11 ngày 14/6/2005 của Quốc hội nước Cộng
hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Quyết định số: 59/QĐ-CT ngày 1/10/2008 của Tổng Giám đốc Công ty CP
Thẩm định Giá và Dịch vụ Tài chính Hà Nội về việc uỷ quyền ký hợp đồng, chứng từ kế toán cho
bà Nguyễn Thị Bình Minh - Phó Tổng Giám đốc;
- Căn cứ công văn hoặc Giấy đề nghị thẩm định giá ngày tháng năm 2008
của ........
Hôm nay, ngày tháng năm 200 , tại văn phòng Công ty Cổ phần Thẩm định Giá
Dịch vụ Tài chính Hà Nội, số 37 Lý Thường Kiệt, chúng tôi gồm:
Bên th dịch v(Bên A): ................
- Đại diện: ............................................... Chức vụ: ........
- Trụ sở tại :.....................
- Điện thoại: ........................................; Fax : ....................
- Mã số thuế: ..........
- Số tài khoản:
Bên cung cấp dịch vụ (Bên B): CÔNG TY CỔ PHẦN THẨM ĐỊNH GIÁ
VÀ DỊCH VỤ TÀI CHÍNH HÀ NỘI
- Đại diện: .................................- Chức vụ: .................................
Mẫu hợp đồng thẩm định giá tài sản - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Mẫu hợp đồng thẩm định giá tài sản - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Mẫu hợp đồng thẩm định giá tài sản 9 10 413