Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu hợp đồng thành lập đại lý

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 205 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------HỢP ĐỒNG THÀNH LẬP ĐẠI LÝ
Số./HĐĐL....
Hôm nay ngày... tháng... năm... tại... chúng tôi gồm có
Bên giao đại lý:
- Tên doanh nghiệp:...
- Địa chủ trự sở chính:
- Điện thoại:... Telex:... Fax:...
- Tài khoản số:... Mở tại ngân hàng:.....
- Đại diện:... (theo đúng quy định của pháp luật)
- Chức vụ:....
Sau đây gọi tắt là bên A
Bên đại lý:
- Tên doanh nghiệp:
- Địa chỉ trụ sở chính:
- Điện thoại:... Telex:... Fax:
- Tài khoản số:.. (theo đúng quy định của pháp luật)
- Chức vụ:...
Say đây gọi tắt bên B
Hai bên thống nhất lập hợp đồng thành lập đại lý với các điều khoản sau:
Điều 1: Thiết lập đại lý
1. Bên A giao cho bên B làm đại lý để bán (hoặc thu mua, vận chuyển) loại hàng…
2. Tại địa điểm: ….
3. Bên B có thể nhân danh Bên A trong giao dịch, có thể yêu cầu Bên A kẻ biển treo tại cửa hàng của mình.
Điều 2: Nhiệm vụ của bên đại lý.
Bên B cam kết thực hiện các hoạt động đại lý sau đây nhằm phát huy cao nhất hiệu quả doanh thương của mình.
1. Lập cửa hàng hoặc phòng trưng bày tại các cơ sở kinh doanh để bán sản phẩm cho bên A đưa tới, cam đoan
không tự ý đưa hàng hóa khác vào bán khi chưa có sự chấp nhận của Bên A; bán hàng đúng giá qui định của Bên A, thu
tiền ngay, chỉ bán chịu cho khách hàng nào đó khi được bên A đồng ý trước.
2. Bên B quy định số nhân sự làm việc trong cửa hàng và phòng trưng bày, qui định giá cả thuê nhà, địa điểm kinh
doanh và mức công lao động tại các cơ sở của đại lý (nếu không có thỏa thuận khác).
3. Giới thiệu các địa điểm ký gửi tin cậy để bán hàng hóa cho Bên A.
4. Lập trạm lắp ráp hoặc sửa chữa, bảo hành hàng hóa cho bên A.
5. Thay mặt bên A giải quyết các giao dịch khác đi được bên A ủy quyền cụ thể.
6. Bên B thực hiện kiểm kê và báo cáo hàng tháng tình hình kinh doanh cho bên A vào ngày… trong từng tháng
bằng (văn bản, điện tín, Fax v.v…)
7. Khi có đơn hàng cần cung ứng ngay thì kịp thời thông tin cho Bên A mà không cần chờ đúng thời điểm của báo
cáo tháng.
8. Thực hiện các hình thức quảng cáo hàng hóa trong từng hàng hóa và trên các phương tiện thông tin thích hợp tại
khu vực bán hàng của bên B.
9. Chịu sự kiểm tra, giám sát của bên A trong toàn bộ hoạt động đại lý.
Điều 3. Trách nhiệm của bên giao đại lý

1. Giao hàng đúng số lượng, chất lượng, thời gian, địa điểm như đã thỏa thuận trong hợp đồng và thanh toán các chi
phí vận chuyển hàng hóa (nếu có)
2. Hỗ trợ tài chính để chi phí trong phạm vi chức năng đại lý mà bên B đã đề xuất đúng số lượng và...
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------
HỢP ĐỒNG THÀNH LẬP ĐẠI LÝ
Số./HĐĐL....
Hôm nay ngày... tháng... năm... tại... chúng tôi gồm có
Bên giao đại lý:
- Tên doanh nghiệp:...
- Địa chủ trự sở chính:
- Điện thoại:... Telex:... Fax:...
- Tài khoản số:... Mở tại ngân hàng:.....
- Đại diện:... (theo đúng quy định của pháp luật)
- Chức vụ:....
Sau đây gọi tắt là bên A
Bên đại lý:
- Tên doanh nghiệp:
- Địa chỉ trụ sở chính:
- Điện thoại:... Telex:... Fax:
- Tài khoản số:.. (theo đúng quy định của pháp luật)
- Chức vụ:...
Say đây gọi tắt bên B
Hai bên thống nhất lập hợp đồng thành lập đại lý với các điều khoản sau:
Điều 1: Thiết lập đại lý
1. Bên A giao cho bên B làm đại lý để bán (hoặc thu mua, vận chuyển) loại hàng…
2. Tại địa điểm: ….
3. Bên B có thể nhân danh Bên A trong giao dịch, có thể yêu cầu Bên A kẻ biển treo tại cửa hàng của mình.
Điều 2: Nhiệm vụ của bên đại lý.
n B cam kết thực hiện các hoạt động đại lý sau đây nhằm phát huy cao nhất hiệu quả doanh thương của mình.
1. Lập cửa hàng hoặc phòng trưng bày tại các sở kinh doanh để bán sản phẩm cho bên A đưa tới, cam đoan
không tự ý đưa hàng hóa khác vào bán khi chưa sự chấp nhận của Bên A; bán hàng đúng giá qui định của Bên A, thu
tiền ngay, chỉ bán chịu cho khách hàng nào đó khi được bên A đồng ý trước.
2. Bên B quy định số nhân sự làm việc trong cửa hàng phòng trưng bày, qui định giá cả thuê nhà, địa điểm kinh
doanh và mức công lao động tại các cơ sở của đại lý (nếu không có thỏa thuận khác).
3. Giới thiệu các địa điểm ký gửi tin cậy để bán hàng hóa cho Bên A.
4. Lập trạm lắp ráp hoặc sửa chữa, bảo hành hàng hóa cho bên A.
5. Thay mặt bên A giải quyết các giao dịch khác đi được bên A ủy quyền cụ thể.
6. n B thực hiện kiểm báo cáo hàng tháng tình hình kinh doanh cho n A vào ngày… trong từng tháng
bằng (văn bản, điện tín, Fax v.v…)
7. Khi đơn hàng cần cung ứng ngay thì kịp thời thông tin cho Bên A không cần chờ đúng thời điểm của báo
cáo tháng.
8. Thực hiện các hình thức quảng cáo hàng hóa trong từng hàng hóatrên các phương tiện thông tin thích hợp tại
khu vực bán hàng của bên B.
9. Chịu sự kiểm tra, giám sát của bên A trong toàn bộ hoạt động đại lý.
Điều 3. Trách nhiệm của bên giao đại lý
Mẫu hợp đồng thành lập đại lý - Trang 2
Mẫu hợp đồng thành lập đại lý - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Mẫu hợp đồng thành lập đại lý 9 10 209