Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu hợp đồng thầu phụ

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 657 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HỢP ĐỒNG THẦU PHỤ
Hợp đồng thầu phụ này được lập ngày.........................tháng........... năm ..........................................,
Giữa............................................................................................... có trụ sở tại.....................................
....................................................................................................... ........................................................
....................................................................................................... (Nhà thầu) và .................................
....................................................................................................... có trụ sở tại.....................................
....................................................................................................... (Nhà thầu phụ) để thực hiện công
việc................................................................................................ tại...................................................
Các căn cứ:
Căn cứ vào Hợp đồng ký ngày............ tháng....... năm.........giữa Nhà thầu và Chủ đầu tư (Hợp
đồng chính ) về việc thực hiện, hoàn thành và bảo hành của công việc xây dựng Nhà máy.
Căn cứ vào việc Nhà thầu phụ đồng ý thực hiện theo các điều khoản và điều kiện dưới đây được
nêu trong tài liệu Hợp đồng thầu phụ, các công việc thầu phụ (gọi tắt là “Công việc”) được qui định
trong các điều kiện và tài liệu kèm theo.
Sau khi cân nhắc,trên cơ sở những thoả thuận chung các bên cùng nhất trí cam kết những điều
khoản như sau:
Điều 1
Định nghĩa và diễn giải
Trong bản Hợp đồng thầu phụ này, từ và các thành ngữ có cùng ý nghĩa tương đương với từ và
thành ngữ trong các bản tài liệu Hợp đồng chính liên qua.
Điều 2
Các tài liệu của Hợp đồng thầu phụ
Những tài liệu dưới đây phải dễ hiểu, phù hợp và trở thành một phần của Hợp đồng thầu phụ:
(1) Bản Hợp đồng thầu phụ
(2) Giá trị Hợp đồng thầu phụ - (phụ lục A)
(3) Phạm vi Công việc - (phụ lục B)
(4) Các bản vẽ - (Phụ lục C)
(5) Tiến độ thi công - (phụ lục D)
Các tài liệu trên phải bổ sung cho nhau và được giải thích theo một cách chung, nhưng trong trường
hợp có sự không nhất quán hoặc không rõ nghĩa giữa Hợp đồng thầu phụ này hay bất kể tài liệu
nào nói trên, thì Bản Hợp đồng thầu phụ này cần nhất quán và làm rõ nghĩa lại.
Trong trường hợp có sự khác nhau hoặc không rõ nghĩa giữa các điều khoản hoặc do việc qui định
của các điều khoản trong các tài liệu từ tài liệu (2) đến...
HỢP ĐỒNG THẦU PHỤ
Hợp đồng thầu phụ này được lập ngày.........................tháng........... năm ..........................................,
Giữa............................................................................................... trụ sở tại.....................................
...............................................................................................................................................................
.......................................................................................................(Nhà thầu) .................................
.......................................................................................................có trụ sở tại.....................................
.......................................................................................................(Nhà thầu phụ) để thực hiện công
việc................................................................................................ tại...................................................
Các căn cứ:
Căn cứ vào Hợp đồng ngày............ tháng....... năm.........giữa Nhà thầu Chủ đầu (Hợp
đồng chính ) về việc thực hiện, hoàn thành bảo hành ca công việc xây dựng Nhà máy.
Căn c vào việc Nhà thầu phụ đồng ý thực hiện theo các điều khoản và điều kiện dưới đây được
nêu trong tài liệu Hợp đng thầu phụ, các công việc thầu ph (gọi tắt là “Công việc”) được qui định
trong các điều kiện tài liệu kèm theo.
Sau khi cân nhắc,trên sở những thoả thuận chung các bên cùng nhất trí cam kết những điều
khoản như sau:
Điều 1
Định nghĩa diễn giải
Trong bản Hợp đồng thầu phụ này, từ các thành ngữ cùng ý nghĩa tương đương với từ
thành ngữ trong các bản tài liệu Hợp đồng chính liên qua.
Điều 2
Các tài liệu của Hợp đồng thầu phụ
Những tài liệu dưới đây phải d hiểu, phù hợp trở thành một phần của Hợp đồng thầu phụ:
(1) Bản Hợp đồng thầu ph
(2) Giá trị Hp đồng thầu phụ - (phụ lục A)
(3) Phạm vi Công việc - (phụ lục B)
(4) Các bản vẽ - (Phụ lục C)
(5) Tiến độ thi công - (phụ lục D)
Các tài liệu trên phải bổ sung cho nhau được giải thích theo một cách chung, nhưng trong trường
hợp có s không nhất quán hoặc không nghĩa giữa Hợp đồng thầu phụ này hay bất kể tài liệu
nào nói trên, thì Bản Hợp đồng thầu phụ này cần nhất quán làm nghĩa lại.
Trong trường hợp sự khác nhau hoặc không nghĩa giữa các điều khoản hoặc do việc qui định
của c điều khoản trong các tài liệu t tài liệu (2) đến tài liệu (5), thì những i liệu được xem xét
chỉnh sửa trước tiên những tài liệu được xét theo thứ tự trên.
Điều 3
Thời gian thi công và thời hạn hoàn thành Công việc
3.1 Công việc được thc hiện theo Hợp đồng thầu phụ phải thi công vào ngày hoàn thành
vào ngày........... bao gồm cả thời gian khác được qui định bằng văn bản.
3.2 Nhà thầu phụ phải thực hiện Công việc theo thời gian qui định của Hợp đồng thầu phụ.
3.3 Nhà thầu phụ phải hiểu rằng bất k mt s trì hoãn nào v ngày khởi công hoặc thời gian hoàn
thành Công việc hoặc một phần Công việc ca Hợp đồng thầu phụ đều s dẫn đến việc gây thiệt hại
cho Nhà thầu.
Mẫu hợp đồng thầu phụ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Mẫu hợp đồng thầu phụ - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Mẫu hợp đồng thầu phụ 9 10 841