Ktl-icon-tai-lieu

MẪU HỢP ĐỒNG THI CÔNG NỘI THẤT

Được đăng lên bởi Bui Phuong
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 606 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
…………………………………….

HỢP ĐỒNG KINH TẾ
Công trình: Cải tạo trung tâm Math Golden - Hà Nội
Hợp đồng sô: 61/Huvico/2015

I.

Các căn cứ để ký hợp đồng:

1. Luật xây dựng số 16/2003/QH 11 ngày 26/11/2003 của Quốc hội khóa XI, kỳ họp
thứ 4.
2. Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về quản lý chi phí
chất lượng công trình.
3. Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí
đầu tư xây dựng công trình.
4. Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/05/2010 của Chính phủ về hợp đồng trong
hoạt động xây dựng.
5. Thông tư số 09/2010/NĐ-CP ngày 07/05/2010 của Bộ Xây Dựng về việc hướng
dẫn hợp đồng trong hoạt động xây dựng.
6. Luật thương mại nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam do Quốc Hội ban
hành ngày 14/06/2005.
Căn cứ vào bảng báo giá.
Căn cứ vào nhu cầu của hai bên.
Hà nội, ngày 08 tháng 12 năm 2015
II.

Các bên ký hợp đồng:

Chủ đầu tư (Bên A)
Tên đơn vị
Địa chỉ
Điện thoại
Đại diện
Chức vụ
Số tài khoản

: CÔNG TY TNHH APLUS MATH
: 53 Ngô Thời Nhiệm, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chính Minh
: 08.5410 8383
: Ông ĐINH THÁI LONG
: Giám đốc
: 0181003462869 – NH Vietcombank – Chi nhánh Nam Sài Gòn

Mã số thuế

: 0312201431

Nhà thầu: Công ty TNHH xây dựng Hưng Việt Vina (Bên B)
Tên đơn vị
Địa chỉ
Đại diện
Chức vụ
Số tài khoản
Mã số thuế

: Công ty TNHH xây dựng Hưng Việt Vina
: Phi Liệt, Xã Phi Nghĩa, Huyện Văn Giang, Tỉnh Hưng Yên
: Ông BÙI ĐỨC TOÀN
: Giám đốc
: 102010001806203. Tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam –
Chi nhánh Mỹ Hào
: 0900864387

Sau khi bàn bac và đi đến thống nhất, hai bên đồng ý ký hợp đồng thi công trang trí
nội thất công trình Math Golden, Hà Nội với những điều khoản sau:
Điều 1. Nội dung công việc của hợp đồng:
- Bên A giao cho bên B thực hiện thi công gói thầu thi công trang trí nội thất văn phòng
Math Golden, Hà Nội theo đúng hồ sơ thiết kế, bảng báo giá được duyệt và được nghiệm
thu đưa vào sử dụng.
Điều 2. Chất lượng và các yêu cầu kỹ thuật:
II.1. Bên B phải thực hiện theo đúng thiết kế, các yêu cầu kỹ thuật, đảm bảo chất
lượng công trình xây dựng và đạt tiêu chuẩn xây dựng theo quy định của hồ
sơ thiết kế công trình.
II.2. Bên B phải tuân thủ các quy định hiện hành về quản lý chất lượng công trình
theo Nghị định số 209/2005/NĐ-CP của Chính phủ
Điều 3. Thời gian và tiến độ thực hiện:
3.1. Thời gian thực hiện hợp đồng và hoàn thành nghiệm thu bàn giao công trình là
…. ngày, kể từ ngày ký hợp đồng, bên B nhận được tiền đặt cọc và bản vẽ thi cô...
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
…………………………………….
HỢP ĐỒNG KINH TẾ
Công trình: Cải tạo trung tâm Math Golden - Hà Nội
Hợp đồng sô: 61/Huvico/2015
I. Các căn cứ để ký hợp đồng:
1. Luật xây dựng số 16/2003/QH 11 ngày 26/11/2003 của Quốc hội khóa XI, kỳ họp
thứ 4.
2. Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về quản chi phí
chất lượng công trình.
3. Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản chi phí
đầu tư xây dựng công trình.
4. Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/05/2010 của Chính phủ về hợp đồng trong
hoạt động xây dựng.
5. Thông số 09/2010/NĐ-CP ngày 07/05/2010 của Bộ Xây Dựng về việc hướng
dẫn hợp đồng trong hoạt động xây dựng.
6. Luật thương mại nước Cộng Hòa Hội Chủ Nghĩa Việt Nam do Quốc Hội ban
hành ngày 14/06/2005.
Căn cứ vào bảng báo giá.
Căn cứ vào nhu cầu của hai bên.
Hà nội, ngày 08 tháng 12 năm 2015
II. Các bên ký hợp đồng:
Chủ đầu tư (Bên A)
Tên đơn vị
Địa chỉ
Điện thoại
Đại diện
Chức vụ
Số tài khoản
: CÔNG TY TNHH APLUS MATH
: 53 Ngô Thời Nhiệm, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chính Minh
: 08.5410 8383
: Ông ĐINH THÁI LONG
: Giám đốc
: 0181003462869 – NH Vietcombank – Chi nhánh Nam Sài Gòn
Mã số thuế : 0312201431
MẪU HỢP ĐỒNG THI CÔNG NỘI THẤT - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
MẪU HỢP ĐỒNG THI CÔNG NỘI THẤT - Người đăng: Bui Phuong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
MẪU HỢP ĐỒNG THI CÔNG NỘI THẤT 9 10 437