Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu hợp đồng thiết kế xây dựng công trình

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 1033 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Số 36+37 ngày 15-12-2007
BỘ XÂY DỰNG
Số: 2507/BXD-VP
Về việc công bố mẫu hợp đồng
thiết kế xây dựng công trình

CÔNG BÁO
1
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2007

Kính gửi: - Các Bộ, Cơ quan ngang Bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ.
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
- Các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty Nhà nước.

Căn cứ Nghị định số 36/2003/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2003 của Chính
phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây
dựng;
Căn cứ Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2007 của Chính
phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;
Bộ Xây dựng công bố mẫu hợp đồng thiết kế xây dựng công trình kèm theo
văn bản này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan sử dụng vào việc soạn
thảo, đàm phán và quản lý thực hiện hợp đồng trong hoạt động xây dựng theo quy
định của Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2007 của Chính
phủ./.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Đinh Tiến Dũng

2

CÔNG BÁO

Số 36+37 ngày 15-12-2007

BỘ XÂY DỰNG

MẪU HỢP ĐỒNG
THIẾT KẾ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
(Công bố kèm theo văn bản số 2507/BXD-VP ngày 26/11/2007 của Bộ Xây dựng
về việc công bố mẫu hợp đồng xây dựng)

Hà Nội, năm 2007

Số 36+37 ngày 15-12-2007

CÔNG BÁO
3
MỤC LỤC

Phần 1 – CÁC CĂN CỨ KÝ KẾT HỢP ĐỒNG........................................6
Phần 2 – CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CỦA HỢP ĐỒNG..........6
Điều 1. Hồ sơ của hợp đồng.........................................................................7
Điều 2. Các định nghĩa và diễn giải.............................................................8
Điều 3. Mô tả phạm vi công việc.................................................................9
Điều 4. Giám sát tác giả.............................................................................10
Điều 5. Cách thức trao đổi thông tin..........................................................10
Điều 6. Giá hợp đồng, tạm ứng và thanh toán............................................11
Điều 7. Bảo đảm thực hiện.........................................................................12
Điều 8. Thay đổi và điều chỉnh giá hợp đồng............................................13
Điều 9. Tiến độ thực hiện hợp đồng...........................................................13
Điều 10. Quyền và nghĩa vụ chung của nhà thầu.......................................14
Điều 11. Quyền và nghĩa vụ chung của chủ đầu tư....................................15
Điều 12. Nhà thầu phụ...........
Số 36+37 ngày 15-12-2007 CÔNG BÁO
1
BỘ XÂY DỰNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Số: 2507/BXD-VP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Về việc công bố mẫu hợp đồng Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2007
thiết kế xây dựng công trình
Kính gửi: - Các Bộ, Cơ quan ngang Bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ.
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
- Các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty Nhà nước.
Căn cứ Nghị định số 36/2003/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2003 của Chính
phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức của Bộ Xây
dựng;
Căn cứ Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2007 của Chính
phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;
Bộ Xây dựng công bố mẫu hợp đồng thiết kế xây dựng công trình kèm theo
văn bản này để các quan, tổ chức, nhân liên quan sử dụng vào việc soạn
thảo, đàm phán và quản lý thực hiện hợp đồng trong hoạt động xây dựng theo quy
định của Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 m 2007 của Chính
phủ./.
KT. B TRƯNG
TH TRƯỞNG
Đinh Tiến Dũng
Mẫu hợp đồng thiết kế xây dựng công trình - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Mẫu hợp đồng thiết kế xây dựng công trình - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
Mẫu hợp đồng thiết kế xây dựng công trình 9 10 729