Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu hợp đồng thỏa thuận việc sử dụng tác phẩm

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 191 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------------ooo-----------------------------

HỢP ĐỒNG SỬ DỤNG TÁC PHẨM
Hôm nay, ngày.............tháng............năm..........................................................
Tại:.....................................................................................................................
Ông (bà):...........................................................................................................
Là:......................................................................................................................
(Tác giả đồng thời là chủ sở hữu tác phẩm; chủ sở hữu tác phẩm; người thừa kế
quyền tác giả hoặc người được uỷ quyền hợp pháp)
(Sau đây gọi là bên A)
Địa chỉ:..............................................................................................................
Điện thoại:........................................Fax:..........................................................
Và một bên là Ông (bà):....................................................................................
Chức vụ:.............................................................................................................
(Giám đốc, Phó giám đốc...)
Đại diện cho bên sử dụng tác phẩm...................................................................
(Sau đây được gọi là bên B)
Địa chỉ:..............................................................................................................
Điện thoại:........................................Fax:..........................................................
Hai bên cùng thoả thuận và ký hợp đồng với các điều khoản như sau:
Điều 1: Bên A đồng ý chuyển tác phẩm thuộc quyền sở hữu của mình cho bên
B để sản xuất (Chương trình băng âm thanh, đĩa âm thanh, băng hình, đĩa hình,
phim, chương trình phát thanh, truyền hình) phát hành tại.........................................
Tên tác phẩm:....................................................................................................
(Nếu là tác phẩm dịch, biên soạn, cải biên, chuyển thể thì phải nêu rõ tên tác giả và
tên tác phẩm gốc)
Họ và tên tác giả:...............................................................................................
Chủ sở hữu quyền tác giả:.................................................................................
Số Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả (nếu có)............... cấp ngày..........
Số lượng sản xuất.................... bản....
CNG HOÀ XÃ HI CH NGHĨA VIT NAM
Độc lp - T do - Hnh phúc
-----------------------------ooo-----------------------------
HP ĐỒNG S DNG TÁC PHM
Hôm nay, ngày.............tháng............năm..........................................................
Ti:.....................................................................................................................
Ông (bà):...........................................................................................................
Là:......................................................................................................................
(Tác gi đồng thi là ch s hu tác phm; ch s hu tác phm; người tha kế
quyn tác gi hoc người được u quyn hp pháp)
(Sau đây gi là bên A)
Địa ch:..............................................................................................................
Đin thoi:........................................Fax:..........................................................
Và mt bên là Ông (bà):....................................................................................
Chc v:.............................................................................................................
(Giám đốc, Phó giám đốc...)
Đại din cho bên s dng tác phm...................................................................
(Sau đây được gi là bên B)
Địa ch:..............................................................................................................
Đin thoi:........................................Fax:..........................................................
Hai bên cùng tho thun và ký hp đồng vi các điu khon như sau:
Điu 1:
Bên A đồng ý chuyn tác phm thuc quyn s hu ca mình cho bên
B để sn xut (Chương trình băng âm thanh, đĩa âm thanh, băng hình, đĩa hình,
phim, chương trình phát thanh, truyn hình) phát hành ti.........................................
Tên tác phm:....................................................................................................
(Nếu là tác phm dch, biên son, ci biên, chuyn th thì phi nêu rõ tên tác gi
tên tác phm gc)
H và tên tác gi:...............................................................................................
Ch s hu quyn tác gi:.................................................................................
S Giy chng nhn đăng ký quyn tác gi (nếu có)............... cp ngày..........
S lượng sn xut.................... bn.
Điu 2:
Bên A có trách nhim chuyn giao tác phm cho bên B trước ngày.......
tháng......... năm......... ti địa đim.....................................................
Nếu có s tranh chp quyn tác gi ca tác phm, bên A chuyn giao tác phm không
đúng thi hn thì bên A phi chu trách nhim bi thường toàn b thit hi đã gây ra
cho bên B, bên B có th chm dt hp đồng.
Điu 3:
Trong thi gian thc hin hp đồng, bên A không được chuyn giao
tác phm cho bên th ba tr trường hp hai bên có tho thun khác.
Điu 4:
Bên B phi thc hin các quy định ca pháp lut v quyn tác gi Mi
trường hp sa cha tác phm hoc mun s dng tác phm khác vi tho thun v
Mẫu hợp đồng thỏa thuận việc sử dụng tác phẩm - Trang 2
Mẫu hợp đồng thỏa thuận việc sử dụng tác phẩm - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Mẫu hợp đồng thỏa thuận việc sử dụng tác phẩm 9 10 917