Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu hợp đồng thuê khoán

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 461 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------***--------

HỢP ĐỒNG THUÊ KHOÁN
Tại Phòng Công chứng số ... thành phố Hồ Chí Minh (Trường hợp việc công chứng được
thực hiện ngoài trụ sở, thì ghi địa điểm thực hiện công chứng và Phòng Công chứng), chúng tôi gồm
có:
Bên cho thuê khoán (sau đây gọi là Bên A):
Ông (Bà):.......................................................................................................................................
Sinh ngày:.....................................................................................................................................
Chứng minh nhân dân số:....................................................Cấp ngày..........................................
tại...................................................................................................................................................
Hộ khẩu thường trú (trường hợp không có hộ khẩu thường trú thì ghi đăng ký tạm trú):....................
.......................................................................................................................................................
Hoặc có thể chọn một trong các chủ thể sau:
1. Chủ thể là vợ chồng:

Ông : .............................................................................................................................................
Sinh ngày:.....................................................................................................................................
Chứng minh nhân dân số:..................................cấp ngày.............................................................
tại...................................................................................................................................................
Hộ khẩu thường trú: .....................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Cùng vợ là bà: ..............................................................................................................................
Sinh ngày:.....................................................................................................................................
Chứng minh nhân dân số:..................................cấp ngày.............................................................
tại...
CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------***--------
HỢP ĐỒNG THUÊ KHOÁN
Tại Phòng Công chứng s ... thành phố Hồ Chí Minh (Trường hợp việc công chứng được
thực hiện ngoài trụ sở, t ghi địa điểm thực hiện công chứng và Phòng Công chứng), chúng tôi gồm
có:
Bên cho thuê khoán (sau đây gọi Bên A):
Ông (Bà):.......................................................................................................................................
Sinh ngày:.....................................................................................................................................
Chứng minh nhân dân số:....................................................Cấp ngày..........................................
tại...................................................................................................................................................
Hộ khẩu thường trú (trường hợp không hộ khẩu thường trú thì ghi đăng tạm trú):....................
.......................................................................................................................................................
Hoặc thể chọn một trong các chủ thể sau:
1. Chủ thể vợ chồng:
Ông : .............................................................................................................................................
Sinh ngày:.....................................................................................................................................
Chứng minh nhân dân số:..................................cấp ngày.............................................................
tại...................................................................................................................................................
Hộ khẩu thường trú: .....................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Cùng vợ bà: ..............................................................................................................................
Sinh ngày:.....................................................................................................................................
Chứng minh nhân dân số:..................................cấp ngày.............................................................
tại...................................................................................................................................................
Hộ khẩu thường trú:......................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
(Trường hợp v chồng hộ khẩu thường trú khác nhau, thì ghi hộ khẩu thường trú của từng người).
2. Chủ thể h gia đình:
Họ tên chủ hộ: .........................................................................................................................
Sinh ngày:.....................................................................................................................................
Chứng minh nhân dân số:..................................cấp ngày.............................................................
tại...................................................................................................................................................
Hộ khẩu thường trú:......................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Các thành viên của hộ gia đình:
- Họ tên:....................................................................................................................................
Sinh ngày:.....................................................................................................................................
Chứng minh nhân dân số:..................................cấp ngày.............................................................
tại...................................................................................................................................................
Hộ khẩu thường trú:......................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
* Trong trường hợp các chủ th nêu trên đại diện thì ghi:
Họ tên người đại diện:..............................................................................................................
Sinh ngày:.....................................................................................................................................
Chứng minh nhân dân số:..................................cấp ngày.............................................................
tại...................................................................................................................................................
Mẫu hợp đồng thuê khoán - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Mẫu hợp đồng thuê khoán - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Mẫu hợp đồng thuê khoán 9 10 793