Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu hợp đồng thuê nhà ở công vụ

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 271 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------........., ngày......... tháng.....năm........
HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ Ở CÔNG VỤ
Số ......../HĐ
Căn cứ Luật Nhà ở ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Căn cứ Bộ Luật dân sự ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết
và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở;
Căn cứ Thông tư số 16/2010/TT-BXD ngày 01 tháng 9 năm 2010 của Bộ Xây dựng quy định cụ
thể và hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 6
năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở;
Căn cứ Quyết định số......ngày......tháng.....năm........của..........về việc bố trí nhà ở công vụ (hoặc
căn cứ đơn đề nghị thuê nhà ở công vụ của ông (bà): ...................................................,
Hai bên chúng tôi gồm:
BÊN CHO THUÊ NHÀ Ở CÔNG VỤ (sau đây gọi tắt là Bên cho thuê):
- Ông (bà): .......................................Chức vụ: .............................................................................
- Số CMND:.....................................cấp ngày....../....../......, tại......................................................
- Đại diện cho:...............................................................................................................................
- Địa chỉ cơ quan: .........................................................................................................................
- Điện thoại:......................................Fax:......................................................................................
- Số tài khoản:...................................tại Kho bạc:.........................................................................
BÊN THUÊ NHÀ Ở CÔNG VỤ (sau đây gọi tắt là Bên thuê)1:
- Ông (bà): .........................................Chức vụ:.............................................................................
- Số CMND:........................................cấp ngày...../...../......., tại....................................................
- Điện thoại: ...........................................Fax (nếu có):..................................................................
- Cơ quan công tác:.......................................................................................................................
Hai bên thống nhất ký kết hợp đồng thuê nhà ở công vụ dùng cho mục đích để ở và sinh hoạt với
các nội dung sau đây:
Điều 1. Đặc...
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
........., ngày......... tháng.....năm........
HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ Ở CÔNG VỤ
Số ......../HĐ
Căn cứ Luật Nhà ở ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Căn cứ Bộ Luật dân sự ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết
và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở;
Căn cứ Thông tư số 16/2010/TT-BXD ngày 01 tháng 9 năm 2010 của Bộ Xây dựng quy định cụ
thể và hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 6
năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở;
Căn cứ Quyết định số......ngày......tháng.....năm........của..........về việc bố trí nhà ở công vụ (hoặc
căn cứ đơn đề nghị thuê nhà ở công vụ của ông (bà): ...................................................,
Hai bên chúng tôi gồm:
BÊN CHO THUÊ NHÀ Ở CÔNG VỤ (sau đây gọi tắt là Bên cho thuê):
- Ông (bà): .......................................Chức vụ: .............................................................................
- Số CMND:.....................................cấp ngày....../....../......, tại......................................................
- Đại diện cho:...............................................................................................................................
- Địa chỉ cơ quan: .........................................................................................................................
- Điện thoại:......................................Fax:......................................................................................
- Số tài khoản:...................................tại Kho bạc:.........................................................................
BÊN THUÊ NHÀ Ở CÔNG VỤ (sau đây gọi tắt là Bên thuê)
1
:
- Ông (bà): .........................................Chức vụ:.............................................................................
- Số CMND:........................................cấp ngày...../...../......., tại....................................................
- Điện thoại: ...........................................Fax (nếu có):..................................................................
- Cơ quan công tác:.......................................................................................................................
Hai bên thống nhất ký kết hợp đồng thuê nhà ở công vụ dùng cho mục đích để ở và sinh hoạt với
các nội dung sau đây:
Điều 1. Đặc điểm chính của nhà ở cho thuê
1. Loại nhà ở (biệt thự, căn hộ chung cư, nhà ở thấp tầng):........................................................
2. Địa chỉ nhà ở:...........................................................................................................................
3. Tổng diện tích sàn nhà ở là..............m
2
, trong đó diện tích chính là.........m
2
, diện tích phụ
là: ...........m
2
.
4. Trang thiết bị kèm theo nhà ở:......................................................
Điều 2. Giá cho thuê và phương thức, thời hạn thanh toán tiền thuê
1. Giá cho thuê nhà ở công vụ là ................................đồng/01 tháng
(Bằng chữ: .......................................................................................).
Mẫu hợp đồng thuê nhà ở công vụ - Trang 2
Mẫu hợp đồng thuê nhà ở công vụ - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Mẫu hợp đồng thuê nhà ở công vụ 9 10 955