Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu Hợp đồng thuê nhà ở thương mại

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 270 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------......., ngày...........tháng..........năm..........
HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ Ở THƯƠNG MẠI
Số......./HĐ
Căn cứ Luật Nhà ở ngày 29 tháng 11 năm 2005 và và Luật số 34/2009/QH12 ngày 18 tháng 6
năm 2009 của Quốc hội về sửa đổi, bổ sung Điều 126 của Luật Nhà ở và Điều 121 của Luật Đất
đai;
Căn cứ Bộ Luật Dân sự ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết
và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở;
Căn cứ Thông tư số 16/2010/TT-BXD ngày 01 tháng 9 năm 2010 của Bộ Xây dựng quy định cụ
thể và hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 6
năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở,
Hai bên chúng tôi gồm:
Bên cho thuê nhà ở (sau đây gọi tắt là Bên cho thuê):
- Ông (bà)1:..................................................................................................................................
- Số CMND (hộ chiếu):...................cấp ngày....../...../......, tại......................................................
- Hộ khẩu thường trú:..................................................................................................................
- Địa chỉ liên hệ:...........................................................................................................................
- Điện thoại: ...................................Fax (nếu có):........................................................................
- Số tài khoản:.................................tại Ngân hàng:.....................................................................
- Mã số thuế:................................................................................................................................
BÊN THUÊ NHÀ Ở (sau đây gọi tắt là Bên thuê):
- Ông (bà)2:..................................................................................................................................
- Số CMND (hộ chiếu):......................cấp ngày....../...../....., tại....................................................
- Hộ khẩu thường trú:..................................................................................................................
- Địa chỉ liên hệ:..........................................................................................................................
- Điện thoại: ......................................Fax (nếu có):.............................
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
......., ngày...........tháng..........năm..........
HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ Ở THƯƠNG MẠI
Số......./HĐ
Căn cứ Luật Nhà ở ngày 29 tháng 11 năm 2005 và và Luật số 34/2009/QH12 ngày 18 tháng 6
năm 2009 của Quốc hội về sửa đổi, bổ sung Điều 126 của Luật Nhà ở và Điều 121 của Luật Đất
đai;
Căn cứ Bộ Luật Dân sự ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết
và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở;
Căn cứ Thông tư số 16/2010/TT-BXD ngày 01 tháng 9 năm 2010 của Bộ Xây dựng quy định cụ
thể và hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 6
năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở,
Hai bên chúng tôi gồm:
Bên cho thuê nhà ở (sau đây gọi tắt là Bên cho thuê):
- Ông (bà)
1
:..................................................................................................................................
- Số CMND (hộ chiếu):...................cấp ngày....../...../......, tại......................................................
- Hộ khẩu thường trú:..................................................................................................................
- Địa chỉ liên hệ:...........................................................................................................................
- Điện thoại: ...................................Fax (nếu có):........................................................................
- Số tài khoản:.................................tại Ngân hàng:.....................................................................
- Mã số thuế:................................................................................................................................
BÊN THUÊ NHÀ Ở (sau đây gọi tắt là Bên thuê):
- Ông (bà)
2
:..................................................................................................................................
- Số CMND (hộ chiếu):......................cấp ngày....../...../....., tại....................................................
- Hộ khẩu thường trú:..................................................................................................................
- Địa chỉ liên hệ:..........................................................................................................................
- Điện thoại: ......................................Fax (nếu có):....................................................................
- Số tài khoản:...................................tại Ngân hàng:...................................................................
- Mã số thuế:...............................................................................................................................
Hai bên chúng tôi thống nhất ký kết hợp đồng thuê nhà ở với các nội dung sau đây:
Điều 1. Đặc điểm chính của nhà ở cho thuê:
1. Loại nhà ở (ghi rõ biệt thự hoặc căn hộ hoặc nhà riêng lẻ):...................................................
2. Địa chỉ nhà ở:..........................................................................................................................
3. Tổng diện tích sàn nhà ở là:...............m
2
; diện tích đất gắn liền với nhà ở là:..........m
2
(sử dụng
chung là:.........m
2
; sử dụng riêng là:..........m
2
).
4. Trang thiết bị gắn liền với nhà ở:.............................................................................................
Điều 2. Giá cho thuê nhà ở, phương thức và thời hạn thanh toán
Mẫu Hợp đồng thuê nhà ở thương mại - Trang 2
Mẫu Hợp đồng thuê nhà ở thương mại - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Mẫu Hợp đồng thuê nhà ở thương mại 9 10 659