Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu hợp đồng thuê tài sản

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 486 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mẫu số 18-CC/TTS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

HỢP ĐỒNG THUÊ TÀI SẢN

Tại Văn phòng Công chứng …….
(Trường hợp việc công chứng được thực hiện ngoài trụ sở, thì ghi địa điểm thực hiện
công chứng và Phòng Công chứng), chúng tôi gồm có:

Bên cho thuê (sau đây gọi là Bên A):
Ông
(Bà):..................................................................................................................
Sinh
ngày:................................................................................................................
Chứng minh nhân dân số:....................... cấp
ngày..................................................
tại.....................................................................................................................
.......
Hộ khẩu thường trú (trường hợp không có hộ khẩu thường trú thì ghi đăng ký tạm
trú):.....
.........................................................................................................................
.......
Hoặc có thể chọn một trong các chủ thể sau:
1. Chủ thể là vợ chồng:
Ông : ................................................................................................................

.......
Sinh
ngày:................................................................................................................
Chứng minh nhân dân số:....................... cấp
ngày..................................................
tại.....................................................................................................................
.......
Hộ khẩu thường
trú: ...............................................................................................
.........................................................................................................................
.......
Cùng vợ là
bà: .........................................................................................................
Sinh
ngày:................................................................................................................
Chứng minh nhân dân số:....................... cấp
ngày..................................................
tại.....................................................................................................................
.......

Hộ khẩu thường
trú:................................................................................................
................................................................................
Mẫu số 18-CC/TTS
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
HỢP ĐỒNG THUÊ TÀI SẢN
Tại Văn phòng Công chứng …….
(Trường hợp việc công chứng được thực hiện ngoài trụ sở, thì ghi địa điểm thực hiện
công chứng và Phòng Công chứng), chúng tôi gồm có:
Bên cho thuê (sau đây gọi là Bên A):
Ông
(Bà):..................................................................................................................
Sinh
ngày:................................................................................................................
Chứng minh nhân dân số:....................... cấp
ngày..................................................
tại.....................................................................................................................
.......
Hộ khẩu thường trú (trường hợp không có hộ khẩu thường trú thì ghi đăng ký tạm
trú):.....
.........................................................................................................................
.......
Hoặc có thể chọn một trong các chủ thể sau:
1. Chủ thể là vợ chồng:
Ông : ................................................................................................................
.......
Sinh
ngày:................................................................................................................
Chứng minh nhân dân số:....................... cấp
ngày..................................................
tại.....................................................................................................................
.......
Hộ khẩu thường
trú: ...............................................................................................
.........................................................................................................................
.......
Cùng vợ là
bà: .........................................................................................................
Sinh
ngày:................................................................................................................
Chứng minh nhân dân số:....................... cấp
ngày..................................................
tại.....................................................................................................................
.......
Mẫu hợp đồng thuê tài sản - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Mẫu hợp đồng thuê tài sản - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Mẫu hợp đồng thuê tài sản 9 10 106