Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu hợp đồng thuê trang phục

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 384 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG THUÊ TRANG PHỤC
(V/v phục vụ văn nghệ Hội thi “chúng em múa hát dân ca”)
Hôm nay, ngày 18 tháng 5 năm 2010, tại trường TH Nguyễn Bá Ngọc chúng tôi ký tên dưới đây,
những người tự nhận thấy có đủ năng lực hành vi dân sự và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi
hành vi của mình, gồm :
Bên cho thuê (1):
Ông (Bà) Trương Vĩnh Thắng
Cho thuê trang phục biểu diễn - Đạo diễn – Biên đạo – chương trình ca múa nhạc – lễ hội.
Đ/c : 150 Tôn Thất Thuyết – T.p Đông Hà – Tỉnh Quảng Trị.
Số đt : 053.2241345.
Bên thuê (2):
Ông (Bà) Phan Thị Thu Thủy
Đơn vị công tác : Trường TH Nguyễn Bá Ngọc
Đ/c : 33 Trần Hưng Đạo – T.p Đông Hà – Tỉnh Quảng Trị.
Số đt : 0942342444.
Bằng hợp đồng này, Bên cho thuê đồng ý cho Bên thuê thuê các loại trang phục sau :
TT

1
2
3
4
5
6

Tên loại

Váy xòe
Bà ba cách điệu
Váy vàng
Bà ba kđ – NB
Váy xòe vàng
Đạo cụ
Tổng cộng

Đon vị

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

Bộ
Bộ
Bộ
Bộ
Bộ
Bộ

5
12
10
20
5
3

50000
30000
30000
30000
50000
30000

250000
360000
300000
600000
250000
90000
1850000

(Bằng chữ : Một triệu tám trăm năm mươi nghìn)
Với những thỏa thuận sau đây:
1. Bên cho thuê có các nghĩa vụ sau đây :
- Giao trang phục cho Bên thuê theo đúng hợp đồng;
- Bảo đảm cho người thuê sử dụng trong thời hạn thuê.
2. Bên thuê có các nghĩa vụ sau đây :
- Giữ gìn tài sản đã thuê.
- Trả tiền và tài sản đúng thời gian đã hẹn.
Hợp đồng này được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 bản.
BÊN CHO THUÊ
BÊN THUÊ
(ký và ghi rõ họ và tên)
(ký và ghi rõ họ và tên)

Trương Vĩnh Thắng

Phan Thị Thu Thủy

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN NGHIỆM THU THANH LÝ HỢP ĐỒNG
(V/v phục vụ văn nghệ Hội thi “chúng em múa hát dân ca”)
Căn cứ hợp đồng mua bán hàng hóa ngày 18 tháng 5 năm 2010 giữa trường tiểu học Nguyễn Bá
Ngọc (Gọi tắt là bên A) và Ông Trương Vĩnh Thắng (Gọi tắt là bên B)
Hôm nay, ngày 25 tháng 5 năm 2010, chúng tôi gồm có :
Bên A (1):
Ông (Bà) Trương Vĩnh Thắng
Cho thuê trang phục biểu diễn - Đạo diễn – Biên đạo – chương trình ca múa nhạc – lễ hội.
Đ/c : 150 Tôn Thất Thuyết – T.p Đông Hà – Tỉnh Quảng Trị.
Số đt : 053.2241345.
Bên B (2):
Ông (Bà) Phan Thị Thu Thủy
Đơn vị công tác : Trường TH Nguyễn Bá Ngọc
Đ/c : 33 Trần Hưng Đạo – T.p Đông Hà – Tỉnh Quảng Trị.
Số đt : 0942342444.
Bằng hợp đồng này, Bên A đồng ý cho Bên B thuê các loại trang phục sau :
TT

Tên loại

Đon vị

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

1
2
3
4
5
6

Váy xòe
Bộ
5
50...
CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
HỢP ĐỒNG THUÊ TRANG PHỤC
(V/v phục vụ văn nghệ Hội thi “chúng em múa hát dân ca”)
Hôm nay, ngày 18 tháng 5 năm 2010, tại trường TH Nguyễn Ngọc chúng tôi tên dưới đây,
những người tự nhận thấy đủ năng lực hành vi dân sự tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi
hành vi của mình, gồm :
Bên cho thuê
(1)
:
Ông (Bà) Trương Vĩnh Thắng
Cho thuê trang phục biểu diễn - Đạo diễn Biên đạo chương trình ca múa nhạc lễ hội.
Đ/c : 150 Tôn Thất Thuyết T.p Đông Tỉnh Quảng Trị.
Số đt : 053.2241345.
Bên thuê
(2)
:
Ông (Bà) Phan Thị Thu Thủy
Đơn vị công tác : Trường TH Nguyễn Ngọc
Đ/c : 33 Trần Hưng Đạo T.p Đông Tỉnh Quảng Trị.
Số đt : 0942342444.
Bằng hợp đồng này, Bên cho thuê đồng ý cho Bên thuê thuê các loại trang phục sau :
TT Tên loại Đon v Số lượng Đơn g Thành tiền
1 Váy xòe Bộ 5 50000 250000
2 ba cách điệu Bộ 12 30000 360000
3 Váy vàng Bộ 10 30000 300000
4 ba NB Bộ 20 30000 600000
5 Váy xòe vàng Bộ 5 50000 250000
6 Đạo cụ Bộ 3 30000 90000
Tổng cộng 1850000
(Bằng chữ : Một triệu tám trăm năm mươi nghìn)
Với những thỏa thuận sau đây:
1. Bên cho thuê các nghĩa vụ sau đây :
- Giao trang phục cho Bên thuê theo đúng hợp đồng;
- Bảo đảm cho người thuê sử dụng trong thời hạn thuê.
2. Bên thuê các nghĩa vụ sau đây :
- Giữ gìn tài sản đã thuê.
- Trả tiền tài sản đúng thời gian đã hẹn.
Hợp đồng này được lập thành 02 bản giá trị pháp như nhau, mỗi n giữ 01 bản.
BÊN CHO THUÊ
(ký ghi họ tên)
Trương Vĩnh Thắng
BÊN THUÊ
(ký ghi họ tên)
Phan Thị Thu Thủy
Mẫu hợp đồng thuê trang phục - Trang 2
Mẫu hợp đồng thuê trang phục - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Mẫu hợp đồng thuê trang phục 9 10 391